­

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu
OSMANİYE’NİN KISA TARİHÇESİ Anadolu; iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş; birçok devlet bu topraklara sahip olmak için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu nedenle Anadolu pek çok istilâ ve savaşlara şahit olmuştur. Tarihin akışı içerisinde Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizans ve Türkler Anadolu’ya sahip olmuşlardır. Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye ilimiz, binlerce yıl yerleşim görmüştür. Buraların tarihi, bilinen en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu’yu fethi ile 1080 yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir.12 yy. başlarından itibaren bölge Türk yurdudur. İLKÇAĞ DÖNEMİNDE OSMANİYE Aslantaş Baraj gölü altında kalan Domuztepe’nin güney ve batı yamaçlarında Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarına ait yerleşimler ortaya çıkarılmıştır. Kadirli ilçesinde bulunan Topraktepe höyük, Taşlı höyük, İspir höyük, Tırmıl höyük ve Cevdetiye beldesinde Karataşlı höyük bulunmaktadır. Akad Kralı Sargon ( M.Ö. 2340 – 2284 ) tarihsel içerikli yazıtlarında Amanos ve Toros Dağlarına, yani Anadolu’nun güneydoğu sınırlarına geldiğinden söz eder. Sargon’dan sonra bir başka Akad kralı olan Naramsin ( M.Ö. 2260 – 2223 ) de, yazıtlarında Anadolu sınırlarına kadar varan askeri seferler yaptığını anlatmaktadır. Boğazköy Naramsin Tabletlerinde “Sedir Ağacı (Amanos) kralı İskuppu” adı geçer. M.Ö 3. bin yılı Mezopotamya kaynaklarında “Amanum”, Hitit imparatorluk devri tabletlerinde “Amana”, M.Ö. 4 – 7 yy. Asur yazıtların da “Hamanu”, Klasik çağ kaynaklarında “Maurun Oros”, Haçlılar devrine ait batı kaynaklarında “ Montana Migra”, İslam devri kaynaklarında ise “ Cebel’ül lukkam” olarak kaydedilen bölge; halkın Gavur dağları dediği, coğrafyacıların adlandırması ile Amanos’lardır. Hemite kalesinin 500 m güneyindeki kayalıklara işlenmiş Kral kabartması ve Babaoğlan kalesinin 300 m. uzağındaki tepede şaha kalkmış at üzerindeki kişi ve onun karşısında dua eder vaziyetteki kişi betimlemeleri, Hitit kral kabartmalarına benzemektedir. Hitit yazılı kaynaklarında bu bölge kralları ve halkından sıklıkla söz edilir. Geç Hitit Kent Krallarından Asativata ( M.Ö. 8 yy.) Karatepe’de bir sınır kalesi kurmuştur. M.Ö. V. ve IV yy. Anadolu’ya egemen olan Persler, Çukurova’nın doğusuna da egemendiler. M.Ö. IV. yy. sonu ve M.Ö. I yy. ortaları arasında bölgede hakim güç Seleukoslardır. M.Ö. 333’de Büyük İmparator İskender IV. Darius’u Dörtyol ovasında yenmiştir. Kaya mezarları, nekropol alanları, kalelerin bazılarının temellerindeki taş malzeme ve duvar işçiliği ile ortaya çıkan mimari öge kalıntıları Helenistik dönemde de buraların yerleşim gördüğünü gösterir. Amanos Kilikya’sında Prokonsüllük yapmış olan, meşhur hatip ve devlet adamı Çiçero’nun M.S. 51’ de yazdığı mektupta da Amanos’lardan bahsedilmektedir.Roma İmparatoru Mark Antony ( M.Ö. 39 – 31 ) tarafından yerel kral seçilen Tarkandimotos’un kurduğu ve başkent yaptığı Hierapolis-Kastabala kenti ile, Kadirli ilçesinin üzerine kurulduğu Flaviopolis kenti Roma dönemi eserlerindendir. M.S. 260 yılında bölgeyi Sasani Kralı I. Şapur ele geçirmiştir. M.S. 380 yılında Roma’ya başkaldıran Isaurialı Balbinos’un kontrolüne geçmiştir. 524 yılındaki depremde tüm Kilikya kentleri tahribata uğramıştır. 561 yılında İmparator Justinianus zamanında ikinci bir deprem Kilikya’da ki tüm kentleri yerle bir etmiştir. Bunun ardından çıkan veba salgını kentlerde ve kırsal alanda büyük can kaybına yol açmıştır. İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRA OSMANİYE (İSLAM DEVLETLERİ DÖNEMİNDE OSMANİYE) M.S. 7 yy.dan itibaren Anadolu’yu Arap devletlerinin elde etme tutkusu oluşmuştur. Bu dönemlerde Avrupa’dan gelen tamamı farklı milletlerden, ama, Hırıstiyan olan Haçlılar ile, Emevi, Abbasi ve Türkler arasında bu bölgede büyük savaşlar yaşanmıştır. Abbasi Halifesi Harun Reşit döneminde bölgedeki önemli kale ve yerleşim yerleri yeniden yaptırılmış ve onaylanmıştır. Türkler Çukurova’ya, Osmaniye’ye 7. yy.da Abbasi ordularıyla gelmişlerdir. Harun Reşit’in uçbeyi Faraç Bey bölgede kaleler ve yerleşim birimleri kurmuştur. Daha sonra Bizanslılar bu toprakları Müslümanlardan geri almıştır. Selçuklular zamanında Anadolu’ya gelen Türklerden bir kısmı Adana ovasına inmiş ve daha sonra Haraz mevkiinde ilk kez köy olarak Osmaniye’yi kurmuşlardır. Osmaniye, Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir. Büyük Selçuklu Sultan Alparslan döneminden itibaren izlenen fetih ve iskân siyaseti Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlarken Anadolu da baştan sona imar olmuştur. Şehirler, kasabalar köyler kurulmuş, yollar, köprüler, camiler, medreseler yapılarak Anadolu’ya Müslüman Türk mührü vurulmuştur. Bu zaferden hemen sonra Anadolu’ya pek çok Türkmen boyu gelmiştir. 1097 yılında başlayan Haçlı Seferleri nedeniyle Çukurova bölgesine yerleşmiş olan Türkmen boyları Çukurova’yı terk etmek zorunda kaldılar. I. Haçlı Seferi Ermenilerin Çukurova’yı ele geçirmelerine sebep oldu. Ermeniler Çukurova’da Sis (Kozan) merkezli bir Prenslik kurdular. Kilikya Ermeni Prensliği 12. yy.da kısmen Çukurova’ya hâkim oldu. Selçukluların Haçlılarla ve Moğollarla uğraşması Ermenilere böyle bir şans tanımıştır. Bir süre sonra Mısır’da hüküm süren Memluklular Türkmen güçlerin de desteği ile Çukurova topraklarını Ermenilerden geri almış; böylece bölgenin yeni sahibi Memluklular olmuştur. M.S. 1332’den sonra bölge tamamen Memlüklerin kontrolündedir. 1256 Moğol saldırısı Anadolu’da pek çok yara açtı. Ancak; bu saldırılar Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasını sağladı. Memluk Sultanı Baybars bunları Antakya ile Gazze arasında bulunan topraklara yerleştirdi, beylerine dirlikler verdi. Bu Türkmenlerden yararlanan Sultan Baybars, 1266, 1273, 1275 yıllarında Çukurova’ya büyük akınlar düzenledi. Türkmen nüfus Çukurova’yı doldurmaya başladı. Memluklular döneminde Osmaniye’ye ve çevresine büyük Türk göçleri olmuştur. Kınık, Bayat ve Yüreğir aşiretleri Osmaniye ve çevresine yerleşmiştir. 12. yüzyılın sonlarında Oğuz Boyları’ndan daha önce Antakya - Gazze arasına yerleştirilen Halep bölgesindeki 40 bin Türkmen Osmaniye ve çevresine iskân edilmiştir. OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE OSMANİYE 1352’de Ramazanoğulları beyliğinin, 1517’den sonra da Osmanlı devletinin yönetimine geçmiştir. 1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucu Memluklu Devleti’ne son verilerek Çukurova toprakları Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. Buralara hakim olan aşiret beylikleri, sancak halinde teşkilatlandırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise bu sancak, Üzeyirli adıyla önce Zülkadriye eyaletine, sonraları daHalep eyaletine bağlanmıştır Bazı araştırmacılara göre; Kınık nahiyesinin bugünkü Toprakkale ilçesi çevresinde olduğu yönünde önemli bulgular vardır. Kınık nahiyesi Payas (Üzeyir) sancağına bağlı olarak 1490–1500 yılında kurulmuştur. Halkı Kınık boyundandır. Halkının tamamı Türk ve Müslüman’dır. Kasabanın kurulduğu yıllarda Kınık boyunun başında Göç Eri Hamza Bey bulunmaktadır. Kasabanın Kınık nahiyesi adıyla ayrı bir kanunnamesi de vardır. 1572 yılından sonra bir daha nüfus ve arazi tahriri yapılmadığı için kasabanın ne zaman harap olduğu ve terk edildiği bilinmemektedir. 19. yy.da Osmanlı Devleti merkezi otoritesini yitirmeye başlamıştır. Bu dönemde Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Padişah II. Mahmut’a karşı başlattığı mücadelede üstün gelmiş, Çukurova toprakları Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’ ya bırakılmıştır. (1833–1840). 1840 yılında imzalanan Londra Antlaşması ile bölge yeniden Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. Osmaniye’nin kent tarihçesi 1865’ten sonra başlar. Osmanlı Devleti’nde 19. yy.ın son çeyreğinde merkezî otorite tamamen bozulmuş, Osmaniye ve çevresinde asayişi yeniden sağlamak ve aşiretleri itaat altına almak amacıyla Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslâhiye adı altında bir birlik görevlendirilmiştir. Derviş Paşa önce, Hatay ve çevresini iskân etmiş daha sonra da Osmaniye ve çevresine gelerek yöredeki aşiretleri Hacıosmanlı Köyü ve civarına iskân etmiştir. "Yeni Vilayetler Nizamnamesi" ne göre 1866 yılında bu bölgedeki yerleşim birimi Osmaniye kazası olarak teşkilatlandırılmıştır. Bu kazaya Ulaşlı, Tecirli, Cerit, Karayiğit ve Ağyazı nahiyeleri bağlanmıştır. Osmaniye kazası bu şekilde Payas (Üzeyir) Cebel-i Bereket Sancağı’na ve o da Halep eyaletine bağlanmıştır. Payas Sancağı 1874’te Yarpuz’a taşınmış ve Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı adını almıştır. Payas, Hassa, Bulanık (Bahçe) ve Yarpuz Kazaları Cebel-i Bereket sancağına bağlanmıştır. II. Meşrutiyet ile Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı Yarpuz’dan Osmaniye merkeze taşınmıştır. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE OSMANİYE 1. Dünya savaşının sonunda yenilen Osmanlı Devletinin topraklarının bu bölümünü Fransızlar işgal etmiştir. İşgale direnen halk ve ağır kayıplar veren Fransızlar, Türkiye ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşmasını imzalayarak bölgeyi terk etmeye başlamışlardır. 7 Ocak 1922 ‘de Osmaniye’den çekilerek geldikleri gibi geri gitmişlerdir.Bu sebeple her yıl 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman işgalinden Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. CUMHURİYET DÖNEMİNDE OSMANİYE Cebelibereket Sancağı, 1877 yılında Gavur dağlarının asayişini sağlamak için kurulmuştu. 30 yıl Yarpuz’ da, 15 yıl da Osmaniye’de konuşlandırılmıştı. Cumhuriyetin ilanı ile idari yapılanma yeniden şekillenmiş ve Osmaniye kazası, vilayet yapılmıştır.1923’de Cumhuriyetin ilanı ile Sancakların vilayete dönüştürülmesi nedeniyle “ Cebelibereket Vilayeti” adını almıştır. 1 Haziran 1933 yılına kadar vilayet olan Osmaniye bu tarihte kazaya dönüştürülerek Adana iline bağlanmıştır.3 Kasım 1996 tarihinde yapılan mahalli idareler ara seçimleri öncesinde, il olması gündeme gelmiş, TBMM’ de 23 Ekim 1996 tarihinde yapılan oylamada il olması karara bağlanmış, 28.10.1996 gün ve 22801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.10.1996 gün ve 4200 sayılı kanun ile yeniden il olmuştur. KAYNAKÇA : YRD. DOÇ EBRU GÜHER
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Akdeniz Bölgesi’nin ve Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye ; 35 52’ - 36 42’ Doğu Meridyenleri (boylamları) 36 57’ - 37 45’ Kuzey Paralelleri (enlemleri) arasında yer alır. Doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana ve kuzeyinde ise Kahramanmaraş illeri vardır. Yüzölçümü 3.279,9 km2 olup, deniz seviyesinden 120 m. yükseklikte ve Akdeniz’e 20 km. mesafededir. TOPOĞRAFİK YAPISI: Osmaniye yüzey şekillerinden bir çoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Osmaniye İli’nin batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos dağları (Gavur dağları), kuzeybatı ve kuzeybatı yönünde Toros dağları, doğusunda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl dağları mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. En yüksek dağları; Düldül dağı (2.400) metre, Turna dağı ise ( 2.285) metredir. İKLİMİ: İlimizde iklim, dağlık ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristiğini taşımaktadır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Ortalama sıcaklık 18,2 C olup, ortalama en yüksek sıcaklık ortalama en yüksek sıcaklık 42,8 C ‘dır. Yağışlar kış ve sonbahar aylarında diğer aylara göre fazla olup, yıllık ortalama yağış miktarı 767,6 mm.’dir. BİTKİ ÖRTÜSÜ: Akdeniz ikliminin yaşandığı Osmaniye’de Akdeniz bitkilerinin tamamı yetişmektedir. Özellikle krakos, Çukurova orkidesi, Çukurova menekşesi sadece bu yörede yetişen bitkilerdir. Orman ve fundalıklarda ; kızılçam, Halep çamı, karaçam, meşe, servi, sakız ağacı, köknar, sedir, ardıç, kayın, karaağaç, kızılağaç gibi ağaçlar bulunmaktadır. BAŞLICA AKARSULAR: 1- Ceyhan Nehri : Nurhak Dağlarından doğar, 510 km.’lik bir akıştan sonra Akdeniz’e dökülür. Osmaniye ili içerisindeki uzunluğu 75 km.’dir. Üzerinde Aslantaş ve Berke Barajları inşa edilmiştir. 2- Kalecik Deresi : Kocakuz ve Ardıçlıkaya tepelerinden doğar, tamamı il sınırları içerisindedir. Uzunluğu 25 km.’dir. Üzerinde Kalecik Barajı inşa edilmiştir. Hamis Çayına katılır. 3- Horu (Hamis) Çayı : İki kol olarak Yerli Tepe ve İnicirlikaya mevkilerinden doğar, 55 km uzunluğuna sahiptir. Başlangıçtaki ismi Horu Çayı olmakla beraber, sonra Hanis Çayı adını alır. Cevdetiye mevkiinde Ceyhan Nehri’ne katılır. 4- Karaçay Deresi : Hamo ve Hanife mezarı tepelerinden doğar. 70 km.’lik bir akıştan sonra Ceyhan Nehri’ne katılır. İl sınırları içerisindeki uzunluğu 42 km.’dir. 5- Savrun Çayı : Mozgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğar, toplam uzunluğu 83 km.’dir. İl içerisindeki uzunluğu 65 km.’dir. Kadirli ilçesinden geçerek Ceyhan Nehri’ne katılır. 6- Kesiksuyu Deresi : Ümbelo ve Bozkoyak tepelerinden doğar, üzerinde Mehmetli Barajı inşa edilmiştir. Toplam uzunluğu 23 km.’dir. Ceyhan Nehri’ne dökülür. 7- Sabunsuyu Çayı : Çakıroğlu mevkiinden doğar, 43 km.’lik bir uzunluğa sahiptir. İl içerisindeki uzunluğu 23 km.’dir. Ceyhan Nehri’ne dökülür. 8- Yarpuz Çayı : Topbarnaz tepelerinden doğar, 30 km’lik bir akıştan sonra Hanis Çayı’na katılır. Tamamı il sınırları içerisindedir.
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Amanoslar Dağ
Amanoslar (Nur-Gavur) Dağı Dağ
Arıklıkaş Gölet
Aslantaş Baraj Gölü
Berke Baraj Gölü
Ceyhan Nehir
DÜLDÜL DAĞI Dağ
Düziçi Ova
Hamıs Çay
kalecik Baraj Gölü
Kalecik Çay
Karaçay Çay
Mehmetli (Kesiksuyu) Baraj Gölü
Osmaniye Ova
Sabun Çay
Savrun Çay
Sumbas Çayı Çay
Yarpuz Çay
  İklim
  İklim
  İklim: Osmaniye iklimi dağlık ve ovalık alanlarda farklılıklar göstermekle birlikte Akdeniz iklimi etkisindedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar yayla kültürünü geliştirmiş ve bölgede sayıları 50’ yi bulan irili ufaklı yaylalar kurulmuştur. Bunlardan Zorkun Yaylası yazın 60-80 bin nüfusu ile en büyüklerindendir.
  ...Devamını Oku
  Bitki Örtüsü

  Bitki Örtüsü: Akdeniz  ikliminin hüküm sürdüğü ilimizde tipik  bitki örtüsü makiliktir. Maki alanlarından yüksek kısımlara çıkıldıkça iğne yapraklı çam ormanlıkları başlar. Daha yükseklerde ise Ardıç, Köknar, Sedir, Gürgen, Meşe vardır. Toros ve Amanos Dağları endemik bitki bakımından oldukça zengindir.

  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  İl merkezine 34 km. mesafededir. İlçenin nüfusu TUİK verilerine göre 21.622 kişidir. İlçe; kuzeyde Kahramanmaraş, doğusunda Gaziantep, güneyinde Osmaniye Merkez, batısında Düziçi ilçesi ile çevrilidir. İlçe Çukurovayı doğuya bağlayan Aslanbeli Geçidi üzerinde bulunmaktadır. Arazi yapısı genel olarak engebeli olup yüzölçümü 212 km2 dir. İlçenin doğal güzellikleri , piknik alanları, doğal su kaynakları, tarihi mekanları önemli yer tutmaktadır. Tarihi yapılar olarak günümüze kadar gelebilen eserler arasında; Ağcabey Camii, Ağcabey Kümbeti, Mehmet Ağa Türbesi başta gelen yapılarıdır. TEM oto yolu, D-400 karayolu ve İstanbul - Bağdat demiryolu hattının ilçe merkezinden geçmesi , ilçeyi ulaşılabilirlik açısından avantajlı kılmaktadır.
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 30 km.mesafededir. ilçenin nüfusu TUİK verilerine göre 81.621 kişidir. Düziçi ilçesi, kendi ismini aldığı Düziçi Ovası'nın kenarında kurulmuştur. Çukurova'nın doğusunda Amanos Dağları'nın batı yamaçlarında yer almakta olup tipik Akdeniz iklimi etkisindedir. Düziçi'nin kuzeyinde bulunan Ceyhan Nehri, Berke ve Aslantaj Barajları, ilçe için önem arz etmektedir. İlçenin önemli tarihi yapıları; Harun Reşit Kalesi, Saman Kalesi ve Kurtlar Kalesi'dir. İlçenin termal turizm değeri olan ve turizm değeri olan ve turizm merkezi alanı içerisinde kalan Haruniye Kaplıcası, Düziçi ilçesine 22 km mesafede ve Ceyhan ırmağı kenarındadır. Kaynak, doğal çıkışlı olup, 25lt/sn akıp değerine 3542 banyo/kişi/gün ve termal yatak arz kapasitesine sahiptir. Bu kaplıcada sadece küvet ve havuz banyo uygulaması yapılmaktadır.
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 35 km. mesafededir. İlçenin nüfusu TUİK verilerine göre 4.158 kişidir. Amanos dağının doğu yamaçları üzerinde kurulu olan ilçenin doğusunda Fevzipaşa kasabası ve İslahiye ilçesi bulunmaktadır. Kuzeyinde Bahçe İlçesi, kuzeybatısında Düziçi ilçesi ile çevrilidir. İlçenin önemi, Çukurova’yı doğuya bağlayan Nurdağı geçidi üzerinde bulunmasıdır. Amanos dağının (Gavur dağları) doğu yamaçları üzerinde kurulu olan ilçenin doğusunda Fevzipaşa kasabası ve İslahiye ilçesi bulunmaktadır. Belli başlı Gökçedağı, Şimşek tepesi ve Göktepe bulunmaktadır. Batısında Osmaniye ili ve Hacıdağı vardır. Kuzeyinde Bahçe ilçesi, Kuzeybatısında Düziçi ilçesi ile çevrilidir. İlçe merkezi Osmaniye ile 35 km uzaklıktadır.İlçe Belediyesi 1975 yılında kurulmuştur. İlçe 26.10.1996 tarih ve 4200 sayılı kanunla ilçe konumuna alınmıştır Bitki örtüsü fundalık, çam, meşe ve demircik ağaçlarından oluşmaktadır. Bitki örtüsü fundalık, çam, meşe ve demircik ağaçlarından oluşmaktadır.İlçenin önemi, Çukurovayı doğuya bağlayan Nurdağı geçidi üzerinde bulunmasıdır. Osmaniye Hasanbeyi yolu üzerinde bulunan Savranda Kalesi Romalılar tarafından Ortaçağda yapılmış yedi burçlu dağ kalesidir. İlçe sınırları içerisinde 2 tane tarihi kale bulunmaktadır. Karafenk kalesi Hürriyet Mahallesi, Karafenk semtindedir diğeri ise bu gün tek duvar halinde kalmış bulunan Hasanbeyli kalesidir. İlçe Merkez Mahallesi Kalpınar mevkiinde 1 tane mezar mağara bulunmaktadır. Mağaraya Çan çan Mağarası denilmektedir. 2 katlı yapılı 1901 tarihinde yapılmış olan tarihi bir ev bulunmaktadır. İlçede belli başlı 3 yayla bulunmaktadır. Almanpınarı, Tutlupınar ve Başpınar yaylalarıdır. KAYNAK : Hasanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 45 km mesafededir. İlçenin nüfusu TUİK verilerine göre 122.078 kişidir. Kadirli İlçesi çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’ da kurulmuş olup, ilçenin tarihi ana hatları ile bu bölgenin tarihi ile paralellik arz eder. Çukurova'nın kuzeydoğusunda ve Orta Torosların güneyinde yer almaktadır. Romalılar döneminden FLAVİOPOLİS adı ile görkemli bir kent olan Kadirli 'de bu dönemi belgeleyen önemli eserler bulunmaktadır. Bunlar; imparator Hadrianus'un ( M.s. 117-1389 ) anıtsal tunç heykeli, bugün şehrin altında kalmış olan 6-7 dönümlük alana yerleşik Roma Hamamı M.S. 5. yüzyıla ait Roma Bazilikası olan Ala Cami ile yakın çevredeki birçok eserlerdir. İlçede Subrtopikal Akdeniz iklimi egemendir. İlçede bitki örtüsü zengindir. Ovada çok çeşitli ziraat yapılırken dağlık kesimlerde geniş orman alanları yer almaktadır.
  ...Devamını Oku
  Merkez İlçe
  ...Devamını Oku
  OSMANİYE’NİN KISA TARİHÇESİ Anadolu; iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş; birçok devlet bu topraklara sahip olmak için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu nedenle Anadolu pek çok istilâ ve savaşlara şahit olmuştur. Tarihin akışı içerisinde Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizans ve Türkler Anadolu’ya sahip olmuşlardır. Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye ilimiz, binlerce yıl yerleşim görmüştür. Buraların tarihi, bilinen en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu’yu fethi ile 1080 yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir.12 yy. başlarından itibaren bölge Türk yurdudur. KAYNAKÇA: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 57 km. mesafededir. İlçenin nüfusu TUİK verilerine göre 14.477 kişidir. Sumbas, 1996 yılında Osmaniye'nin il olması aşamasında Karaömerli ve Araplı köylerinin birleştirilerek belediye teşkilatı kurulması sonucu oluşturulmuştur. Yeni beldeye de isim olarak içinden geçen çayın ismi olan Sumbas adı verilmiştir. 24 Ekim 1996 tarihinde 4200 sayılı kanunla Osmaniye'nin il yapılmasıyla da Sumbas beldesi ilçe statüsünü almıştır. Portakal bahçeleri, pamuk tarlaları, kanallardan akan soğuk suları,incir ağaçları, yol boyunca sıralanan kaktüs ağaçları ile bir ilçeden çok köy görünümündedir. Halkın geçimini hayvancılık ve tarım sağlıyor. Bu amaçla Mehmetli beldesinde kurulan barajdan sulama amaçlı faydalanılmaktadır.
  ...Devamını Oku
  il merkezine 10 km. mesafededir. İlçenin nüfusu TUİK verilerine göre 18.605 kişidir. 14.yüzyıldan itibaren Mısır Memlukluları’na ve onlara bağlı olan Ramazanoğulları idaresine geçen bölge, bu dönemde imar edilmiştir.1608 yılında Ramazanoğulları’nın Osmanlı Egemenliğine girmesiyle bölge de Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Toprakkale Kurtuluş Savaşı sırasında da önemli rol oynamıştır. Toprakkale'nin stratejik konumundan dolayı, itilaf devletleri 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle bölgeyi işgal etmiştir. Bölgeyi işgal eden devlet İngilizlerdir. İngilizlerin bir aylık işgalinden sonra daha önce yapılan protokol gereği bölge Fransızlar'a Toprakkaleyi karargah olarak kullanmıştır. İlçe 29 Aralık 1921'de düşman işgalinden kurtulmuştur. Toprakkale adını, kendi sınırları içerisinde bulunan kaleden almıştır. Osmaniye ilinin güneybatısında bulunan ilçenin; güneyinde Hatay batısında Adana, doğu ve kuzeyinde Osmaniye ile çevrilidir.
  ...Devamını Oku
   Karayolu
   Önemli yollar üzerinde bulunan Osmaniye 'ye ulaşım,Demiryolu, TEM Otoyolu, E5 Karayolu ve D400 karayolu ile sağlanmaktadır.
   ...Devamını Oku
   Demiryolu
   Uluslararası İstanbul-Bağdat Demiryolu, İlimiz Toprakkale ilçesi-il merkezi ve Bahçe ilçesi merkezlerinden geçmektedir. Her gün Fırat Ekspresi sabah 08:41 Adana-Mersin akşam 16:00 Adana yönüne sabah Malatya Elazığ 09:00 akşam ise Malatya Elazığ saat 19:45'de sefer yapmaktadır.
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   İlimize hava ulaşımı komşu iller Adana,Hatay ve Gaziantep'den sağlanmaktadır. Adana 90 Km, Hatay 120 Km ve Gaziantep 130 Km uzaklıktadır
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri