­
Artvin

Genel Bilgiler

Artvin, kuruluşu pek eski dönemlere inmeyen bir Ortaçağ şehridir. Çevresinde yapılan kazılar, şehrin eski olmayışına karşılık yörede milâttan önce 2000 yıllarına ait bazı yerleşmeler bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bölgenin daha sonraları milâttan önce IX. yüzyıldan itibaren Urartu Devleti’nin hâkimiyetine girdiği anlaşılmaktadır.    Klasik çağda Kolkhis adıyla bilinen yörede Ksenophon, milâttan önce IV. yüzyılda Kolkhlar, Makaronlar ve Taokhlar gibi birtakım kavimlerin yaşadığını bildirmektedir. Milâttan önce I. yüzyılda yaşayan coğrafyacı Strabon bu bölgenin Mithridates Eupator tarafından ele geçirilip Pontus Krallığı’na katıldığını, daha sonra ise Mithridates’i yenen Pompeius’un buraları mahallî kralların hâkimiyetine bıraktığını yazmaktadır. Bu bilgi, Roma hâkimiyetinin Artvin yöresinde fazla etkili olmadığını gösterir. Artvin çevresinde Bizans egemenliği V. yüzyılın başlarında kuruldu ve yöre, Khaldia teması içinde yer aldı. Bu ad, Ortaçağ İslâm kaynaklarından Hurdâzbih ve Kudâme b. Ca‘fer’in eserlerinde, Haldiye veya Hâlidiyât şekillerinde geçmektedir. Halife Hz. Osman döneminde 646’da İslâm topraklarına katılan Artvin çevresi daha sonraları Bizans ve İslâm orduları arasında birkaç defa el değiştirdi. Bu el değiştirmeler sırasında, bugünkü Artvin şehrinin nüvesini teşkil eden, müslüman ordularının akınlarını gözetlemek için Livane Kalesi yapıldı (m.s. 939). Artvin ve civarında Selçuklu hâkimiyeti 1068 yılından itibaren kurulmaya başladı. Daha sonraları bu bölge bir süre Gürcüler’in eline geçtiyse de sonra tekrar Selçuklu ülkesine katıldı. Selçuklu döneminde Artvin yöresi Azerbaycan Atabegleri idaresinde bir uç beyliği şeklinde idi. XIII. yüzyılda Moğol ve İlhanlı istilâlarına uğradıktan sonra XV. yüzyılda Akkoyunlular’dan Karayülük Osman Bey Çoruh boylarına kadar ulaştı. Daha sonra da Uzun Hasan bu toprakları Akkoyunlu hâkimiyeti altına aldı; fakat mahallî idareciler olan Atabegler yönetimlerine devam ettiler. Daha sonra bölge tekrar Gürcü istilâsına uğrayınca Artvin beyleri o sırada Trabzon valisi olan Şehzade Selim’e (Yavuz Selim) müracaat ederek yardım talebinde bulundular ve Osmanlıların yardımıyla Gürcüleri kovdular. Bu dönemde Artvin ve çevresi Osmanlı Devleti himayesinde yarı müstakil bir şekilde kalmıştır. Kanûnî döneminde, Erzurum Beylerbeyi Dulkadırlı Mehmed Han’ın 1536-1537 harekâtı sırasında Artvin’in de içinde bulunduğu bölge ele geçirildi ve Artvin ile Yusufeli’ni içine alan Livane sancağı kurularak Erzurum beylerbeyliğine bağlandı. Bir süre sonra elden çıktığı anlaşılan bu bölge, 1549’da ikinci vezir Ahmed Paşa’nın gayretiyle yeniden zapt edildi. 1578’de başlayan Osmanlı-İran mücadelesi sırasında bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti sağlamlaştırıldı ve 1579’da Çıldır eyaletinin teşkilinden sonra da Artvin, bu eyalete bağlanan Livane sancağının merkezi oldu.    XIX. yüzyılın başlarına kadar sürekli olarak Türklerin elinde kalan Artvin bu yüzyılda iki defa Rus işgaline uğradı. Haziran 1828’deki Rus işgalinden sonra imzalanan Edirne Muahedesi ile Ahıska Ruslara terk edilince Artvin’in bağlı olduğu merkezi Ahıska olan Çıldır eyaletinin teşkilâtı bozuldu. Bundan sonra Artvin, Trabzon eyaletinin Batum sancağına bağlı bir kazanın (Livane kazası) merkezi oldu ve bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasına kadar sürdü. Savaş sonunda 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın bir maddesine göre Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı karşılığı olarak Batum, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Bayazıt’ı terk ediyordu. Batum sancağı içinde yer alan Artvin de söz konusu madde kapsamına girmiş oldu ve 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması’nın 58. maddesine göre elviye-i selâseye dahil Artvin, Kars ve Ardahan ile beraber Rusya’ya bırakıldı. 8 Şubat 1879’da İstanbul’da imzalanan Muâhede-i Kat‘iyye’nin 7. maddesine göre üç yıl içinde burada yaşayanların serbestçe göç etmesine izin verildi ve bu maddeye göre birçok Artvinli Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılarak özellikle Kocaeli yarımadasının nüfusu seyrek kesimlerinde yeni kurulan köylere yerleşti. Artvin işgal altında bulunduğu yıllarda Rusya idarî teşkilâtı birimlerinden Kars Oblastı içinde yer aldı. I. Dünya Savaşı sonuna kadar süren bu işgalde yerli halk teşkîlât-ı mahsûsa çerçevesinde teşkilâtlandı ve Ruslara karşı zaman zaman direnişe geçti. 1914 Kasımında Yüzbaşı İsmâil Hakkı Bey idaresindeki, adını Melo (Sarıbudak) köyünden alan Melo Sınır Taburu şehir ve çevresindeki Rus birliklerini bozguna uğrattı ve bunun üzerine Ruslar Artvin’i terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Böylece Artvin 2 Kasım 1914’te geçici bir süre için kurtulmuş oldu. Dört ay kadar süren bu dönemden sonra Ruslar Artvin’i yeniden denetimleri altına aldılar. Çarlık yönetimi yıkılınca yeni Sovyet hükümeti ile 18 Aralık 1917’de imzalanan Erzincan Ateşkes Antlaşması uyarınca Ruslar Artvin’i boşalttılar. Daha sonra savaşın sona ermesiyle imzalanan 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antlaşması da Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki sınırın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesindeki şekline getirilmesini kabul ettiğinden 1918 Martında Osmanlı birlikleri tekrar Artvin’e girdiler. Fakat bu defa da Artvin Türklerin elinde uzun süre kalmadı. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre Osmanlı ordusunun 1914’ten önceki sınırları gerisine çekilmesi gerektiğinden Artvin boşaltıldı ve 17 Aralık 1918’de İngilizler tarafından işgal edildi. İngiliz işgali 1920 yılının Nisan ayına kadar sürdü. İngilizler çekilirken şehri Gürcistan’a bıraktılar. Artvin’in yeniden kazanılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk askerî ve diplomatik başarılarının sonunda mümkün oldu. Kâzım Karabekir Paşa kumandasındaki 15. Kolordu’nun yeni Türkiye’nin ilk askerî zaferini 30 Ekim 1920’de Kars’ı kurtararak gerçekleştirmesinden sonra Artvin’in kurtuluşu meselesi diplomasi yoluyla çözüldü. Yeni Türk hükümeti 22 Şubat 1921’de Gürcistan Cumhuriyeti’ne verdiği bir ültimatomla Artvin’i de işgale hazırlandığını bildirdi. Buna verilen 23 Şubat 1921 tarihli cevapta Ardahan ile birlikte Artvin’in de terk edileceği resmen bildirildi. Bundan dört gün sonra 27 Şubat 1921’de Artvin kesin olarak Türkiye topraklarına katılmış oldu. Bu fiilî durum daha sonra 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’yla da hukukîleştirildi. Artvin ve çevresi anavatana yeniden kavuşunca önce dört buçuk ay müddetle Ardahan sancağına bağlandı. 7 Temmuz 1921 tarih ve 133 numaralı kanunla Artvin sancağı kurulunca da Artvin şehri bu yeni sancağın merkezi oldu. 1924 tarihinde Türkiye’nin idarî teşkilâtında yapılan değişiklikle sancaklar vilâyet haline dönüştürülürken Artvin şehri yeni kurulan ve aynı adı taşıyan vilâyetin merkezi oldu. Bu vilâyet 1 Haziran 1933 tarihinde çıkan 2917 sayılı kanunla lağvedildi. Artvin de bir kaza merkezi olarak aynı kanunla kurulan ve merkezi Rize olan Çoruh vilâyetine bağlandı. Çoruh vilâyeti 2885 sayılı ve 4 Ocak 1936 tarihli kanunla lağvedilip yeni bir Çoruh vilâyeti kurulunca da Artvin bu yeni vilâyetin merkezi oldu. Nihayet 17 Şubat 1956 tarihinde çıkan 6668 sayılı kanunla Artvin’in merkez olduğu ile verilen Çoruh adı kaldırıldı ve ilin adı merkezi gibi Artvin haline getirildi. Türkiye Diyanet Vakfı. (1991).  İslam Ansiklopedisi,3  420-421. İstanbul : İslam Araştırmaları Merkezi
...Devamını Oku
Denizyolu
Artvin İlinin Karadeniz’e sahil Hopa ilçesinde Liman bulunmakta olup bu limanda yük taşımacılığı yapılmaktadır. Liman İl Merkezine 71 kilometre uzaklıktadır. Artvin Merkez'den Hopa İlçesine yolcu taşıyan minibüsler, ilçe minibüsleri durağından hareket ederler. Yolculuk yaklaşık bir saat sürmektedir. Liman işletmesi telefonu: (466) 351 22 59 http://www.hopaport.com.tr
...Devamını Oku
Havayolu
En yakın havaalanı Gürcistan - Batum havaalanıdır.Artvin Merkez'den Sarp Sınır Kapısı'na kadar 88, Gürcistan tarafında ise 13 km. olmak üzere 101 kilometre uzaklıktadır. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına yapılan uçuşlara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları nüfus cüzdanı ile binebilmektedir. Diğer havaalanları Erzurum (226 km.), Kars (215 km.) ve Trabzon (233 km.) illerinde bulunmaktadır
...Devamını Oku
Karayolu
Artvin'e karayolu ile ulaşım için ilde faaliyet gösteren otobüs işletmecilerine başvurulabilir. Yeşil Artvin Ekspres: (466) 212 61 61 Artvin Ses Seyahat: (466)212 54 74 Lüks Artvin Seyahat: (466) 212 21 70 İl Merkezinin Bazı İllere Uzaklığı; Artvin-Ankara: 980 km. Artvin-İstanbul: 1.300 km. Artvin-İzmir: 1.559 km. Artvin-Trabzon: 233 km. Artvin-Erzurum: 226 km. İl Merkezinin ilçelere uzaklığı: Artvin-Arhavi: 80 km. Artvin-Hopa: 69 km. Artvin-Borçka: 33 km. Artvin-Ardanuç: 40 km. Artvin-Murgul: 48 km. Artvin-Şavşat: 70 km. Artvin-Yusufeli: 103 km.
...Devamını Oku
Demiryolu
Demiryolu ile ulaşım için en yakın istasyonlar 209 km. ile Kars, 226 km. ile Erzurum illerindedir.
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Arsiyan Dağı Dağ 3164 metre yüksekliğindedir.
Borçka Barajı Gölü Baraj Gölü Yüksekliği (Talvegden) 86 metre olan Baraj, normal su kotunda 11 kilometrekarelik bir göl oluşturmuştur.
Borçka Karagöl Göl 19.yy'da bir tepenin toprak kayması sonucu Klaskur deresinin önünü kapatması ile oluşmuş bir göldür. Borçka – Camili yolunun 27. km’sinden ayrılan yoldan 20 km. daha gidilerek Karagöl’e ulaşılır.
Cehennem Deresi Kanyonu Kanyon Ardanuç Cehennem Deresi Vadisi içerisinde bulunan ve girişi Artvin-Ardanuç karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kanyon, ilgi çekici doğal yapısı ile ilimizdeki görülmeye değer yerlerdendir.
Çoruh Nehri Nehir Toplam uzunluğu 438 kilometre olan nehrin kaynağından itibaren 412 kilometrelik kısmı Ülkemiz sınırları içinde kalmaktadır. Bu mesafenin yaklaşık 150 kilometrelik kısmı ise Artvin'den geçmektedir.
Deriner Barajı Gölü Baraj Gölü Yüksekliği (Talvegden) 207 metre olan Baraj, normal su kotunda 26,4 kilometrekarelik bir göl oluşturmuştur.
Genya Dağı Dağ 1850 metre yüksekliğindedir.
Kaçkar Dağları Dağ 3937 metre yüksekliğindedir.
Karadağ Dağ 2300 metre yüksekliğindedir.
Karçal Dağı Dağ 3428 metre yüksekliğindedir.
Kükürttepe Dağ Dağ 3348 metre yüksekliğindedir.
Kürdevan Dağı Dağ 3050 metre yüksekliğindedir.
Mençuna Şelalesi Şelale Ortacalar Köyü'ndeki Çifteköprü yakınında bulunan Mençuna Şelalesi 82 metrelik muhteşem bir düşüş sonucunda ziyaretçilerini görüntüsü ve sesiyle büyüler.
Muratlı Barajı Gölü Baraj Gölü Yüksekliği (Talvegden) 44 metre olan Baraj, normal su kotunda 4 kilometrekarelik bir göl oluşturmuştur.
Sahara Dağı Dağ 2799 metre yüksekliğindedir.
Şavşat Karagöl Göl Sahara Milli Parkı içerisinde bulunan bir heyelan gölüdür. Şavşat ilçesinin 25 km. kuzeyindedir. Kıyısında kır gazinosu olarak kullanılan ve 20 yatağı ile konaklama hizmeti veren bir tesis mevcuttur.
  İklim
  İklim
  Artvin ilimiz; nemli-yarı nemli, kışları serin, yazları ılık, su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede, deniz tesirine yakın bir iklime sahiptir. Sahil kesiminden iç kesimlere gidildikçe yağış miktarında belirgin bir azalma görülmekte olup, gece-gündüz sıcaklık farklarında da önemli farklar bulunmaktadır. Genel olarak Karadeniz iklim tipi hakimdir. Artvin il merkezinin çevresindeki dağ, göl, orman gibi yeryüzü şekillerinin iklime olan etkisi hususunda söz konusu alanlarda meteorolojik ölçümler yapılamadığından kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak genel kanı olarak dağların genel olarak güneye bakan kısımları daha az yağışlı ve daha sıcak, kuzeye bakan kısımları daha bol yağışlı ve daha serin olduğu ve ormanlık alanların daha fazla yağış aldığı bilinmektedir. İlkbahar mevsimi ort.yağış miktarı : 169,8 mm Yaz mevsimi ort.yağış miktarı : 109,4 mm Sonbahar mevsimi ort.yağış miktarı : 171,7 mm Kış mevsimi ort.yağış miktarı : 247,8 mm Yıllık ort. yağış miktarı : 684,4 mm İlkbahar mevsimi ort. sıcaklık değeri : 11,5 °C Yaz mevsimi ort. sıcaklık değeri: 20,0 °C Sonbahar mevsimi ort. sıcaklık değeri: 13,6 °C Kış mevsimi ort. sıcaklık değeri: 3,6 °C Yıllık ort. sıcaklık : 12,3 °C En yüksek sıcaklık ortalamaları Temmuz : 25,6 °C Ağustos : 26,0 °C En düşük sıcaklık ortalamaları Ocak : -0,3 °C Şubat : 0,3 °C Yıllık ort. nem oranı : % 65 Yıllık toplam kar yağışlı gün sayısı : 31 gün Yıllık toplam kar örtülü gün sayısı : 48 gün Yıllık toplam açık günler(güneşli)sayısı : 68 gün Yıllık toplam bulutlu günler(ara ara güneşli)sayısı : 197 gün Yıllık toplam kapalı günler(güneşsiz)sayısı : 100 gün Yaz-Kış ortalama sıcaklık farkı : 16,4 °C Gece-gündüz sıcaklık farkı : Bilgi yok Yıllık ortalama aktüel basınç : 945,2 mb Yıllık ort. rüzgar hızı : 1,7 m/sn Yıllık hakim rüzgar yönü : NW (kuzeybatı) Yıllık en yüksek rüzgar hızı : 30,6 m/sn Artvin iline ait meteorolojik bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mgm.gov.tr web sayfasından ve kurumsal intranet sayfalarından alınmıştır. İlgili meteorolojik veriler Artvin İl Merkezinde 1954 – 2013 yılları arasında yapılan ölçümlerden elde edilen kayıtlardan elde edilmiştir.
  ...Devamını Oku
  Flora
  Artvin ilinin yüz ölçümü 712.268 hektardır. Mevcut arazinin 399.271 hektarı orman, 148.263 hektarı kültür dışı, 100.533 hektarı çayır-mera ve 64.200 hektarı da tarım arazisidir.Artvin Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.(2014). 2013 Yılı Faaliyet Raporu 11 Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
  ...Devamını Oku
  Fauna
  İlimizdeki ticari  hayvan varlığımız ise; 67.092 adet büyük baş, 83.933 küçük baştır. İlimizde 104.525 arı kolonisi mevcuttur.
  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  Artvin kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına karşın, sanayide hedeflerini bütünüyle gerçekleştirememiştir. İlin ekonomisi halen tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Genel olarak il topraklarında endüstriyel bitkiler ve hububat üretimi yapılmakla birlikte, baklagiller ve çeşitli sebze üretimi de yaygındır. Karadeniz'e kıyısı olan Arhavi ve Hopa'da deniz balıkçılığının önemli yeri bulunmaktadır. Bilhassa kültür balıkçılığı ve arıcılıkta bir hayli mesafe alınmıştır. 2012 yılında bitkisel üretim değeri bakımından Artvin 323 milyon TL ile ülke genelinde 59. Sırada yer almıştır. Canlı hayvan değeri bakımından bu sayı 249 milyon TL’ dir. Aynı yıl Artvin'de bulunan firmalar tarafından 73 milyon dolar tutarında ithalat yapılmıştır. 2008 yılında kişi başına düşen gayri safi katma değer TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde 7.059 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 9.384 dolar olan Türkiye değerinin altındadır.
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem

  Haberler ve Duyurular TÜMÜ