­
Gaziantep

Genel Bilgiler

GAZİANTEP'TE TARİHSEL GELİŞİM Gaziantep, coğrafi konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ile Akdeniz toprakları arasında bulunması, tarih öncesi çağlardan itibaren iskan edilmesi, tarihi İpek Yolu’nun buradan geçmesi, kesişen yolların kavşağında bulunması, ilin ticari, kültürel ve sanatsal alanlardaki popülaritesinin günümüze kadar korunmasını sağlamıştır. Gaziantep tarihinde İstiklal Savaşı ve bu savaşta “Antep Savunması” adıyla geçen mücadelenin çok önemli bir yeri vardır. Antepliler’in 6317 şehit vererek, yaşadıkları toprakları savunması, şehre “Gazilik” ünvanını kazandırdığı gibi, şehir halkının “mücadeleci” kimliğinin de sembolü olmuştur. Nitekim bu mücadeleci kimlik, nesilden nesile aktarılırken yaşamın her alanında, özellikle de ekonomik alanda baskın bir rol oynamıştır. Gaziantep, milli mücadele döneminden kalan bu gücünü, bugün üretim ve yatırım süreçlerine kanalize etmiş, mücadeleci girişimcilik ruhunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. El sanatları, yemekleri, baklavası ve Antepfıstığı ile uluslararası boyutta tanınan Gaziantep, Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan mozaiklerle yeni bir ünvan daha kazanarak “Mozaikler Şehri” olarak anılmaya başlanmıştır. Gaziantep’in tarihi bazı kaynaklarda M.Ö. 5600 yıllarına kadar götürülmekte, bu yönüyle dünyanın en eski kentlerinden biri sayılmaktadır. Gaziantep, tarihi dönemler açısından Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik,dönemlerden geçen; Tunç Çağı’ndan sonra; bağrında Mezopotamya, Hitit, Mitanni, Asur, Med, Pers, Büyük İskender, Yunan, Selevkos, Roma, Bizans, islam Arap ve Türk-İslam Uygarlıkları barındıran çok köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Taşın yanı sıra bakırın da kullanılmaya başlanmasıyla ayırt edilen Kalkolitik (Bakırtaş) dönemi, yörede Sakçagözü ya da Coba Höyük diye bilinen yerleşim yeri temsil etmektedir. Kalkolitik döneme oranla daha ileri bir yerleşmeyi temsil eden Tunç Çağı buluntularına,Gedikli, Tilmen Höyük ve Sakçagözü kazılarında rastlanmıştır.Sakçagözü, Tilmen Höyük, Zincirli, Yesemek ve Karkamış’ta yapılan kazıve araştırmalar, Gaziantep bölgesinde M.Ö.1800-1700 yılları arasında 20 küçük krallığın oluşturduğu büyük bir devletin varlığını ortaya koymuştur.The New Book of World Rankingas adlı kitabında Amerikalı ünlü araştırmacı George Thomas Kurlan, “şehirlerin yaşı” başlığı altında, dünyanın günümüze ulaşan kentlerini şu şekilde sıralamaktadır.1- Gaziantep-Türkiye 5600 yıl, 2- Kudüs-İsrail 5000 yıl , 3-Kerkük-Irak 5000 yıl, 4- Zürih-İsviçre 5000 yıl, 5- Konya-Türkiye 4600 yıl İSLAM DÖNEMİNDE GAZİANTEP Hazreti Ömer zamanında Ganemoğlu İlyas kumandasındaki İslam Orduları, 638 yılında Gaziantep ve Hatay’ı Bizanslılardan aldılar. Antep ve Hatay Müslümanlar tarafından fethedilen ve İslam halklarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği bölgelerdir. MİLLİ MÜCADELEDE GAZİANTEP 1914’te Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep, 83 binnüfuslu bir sancak Merkeziydi. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ölüm fermanı olmuş ve İtilaf Devletleri paylaştıkları topraklara sahip olmak amacıyla hızla harekete geçmişlerdi. Halep’te bulunan İngilizler, Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesine dayanarak 15 Ocak 1919’da bir süvari tugayı ve beraberindeki kuvvetlerle Antep’i işgal ettiler. 1 yıl süreyle işgal döneminde halkın silahlarını toplayan ve ileri gelenlerini şehirden süren İngilizler 5 kasım 1919’da yerlerini asıl işgalci güçler olan Fransızlara bırakırlar. Ermenilerin de kışkırtmalarıyla halka eziyet eden ve her fırsatta Türkleri aşağılayan Fransızlara dur demek için vatansever Antep’liler “Çete” adı verilen küçük yapılmalarla teşkilatlanır ve Ocak 1920’den itibaren düşmanla çatışmaya başlarlar. Özellikle düşmanın çevredeki kentlerle lojistik bağlantılarını kesmeye yönelik baskın ve saldırılarla başarı kazanan vatansever güçler karşısında Fransızlar kuvvetlerini daha fazla takviye ederler.Sayı ve silahça yetersiz çetelerle Kilis Antep yolunun savunmasını üstlenen Antep Savunması’nın sembollerinden Şahinbey, elmalı mevkiinde kahramanca çarpıştıktansonra şehit olur. Bu dönem10 ay 9 gün sürecek ve tarihin en şanlı direnişlerinden biri olarakanılacak Antep Savunması’nın dönüm noktalarındandır. İhtiyar, genç, çocuk, kadın, tüm şehir halkının her türlü imkansızlığa karşın modern Fransız Ordusu’na karşı Antep’i savunmaları Batı Cephe Ordusu ile savaşmakta olan Türk Ordusu’nun şehre yardım getirememesi nedeniyle zor koşullarda gerçekleşir. Sonunda Fransızların şehri kuşatmaları nedeniyle kente hiçbir gıda ve ihtiyaç maddesinin girememesi neticesinde açlıkla karşı karşıya kalınan Antepliler, düşmana değil ama açlığa mağlup olur ve direnişi sona erdirirler.1 Nisan 1920’de başlayan Antep Savunması dost düşman bütün dünyanın hayranlık ve takdirlerini kazanan kahramanlıklarla 10 ay 9 gün sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermişti. Nihayet 15 Mart 1920 tarihinde Londra’da Türkiye Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile Fransız Delegasyonu’nun Antep, Adana ve çevresinin Türklere iadesi üzerine anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma Ankara İtilafnamesi ile son şeklinin almış ve 25 Aralık 1921 tarihinde Fransızlar şehrimizi terketmişlerdir. Gaziantepliler Bayrak Şehidi Şahinbey’in öncülüğünde 6317 şehit verme pahasına, tarihe mal olacak örnek bir savunma yaparak, işgal kuvvetlerine karşı kahramanca mücade vermişlerdir. Bu nedenle Gaziantepliler Atatürk’ün “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler.“ övgüsüne mazhar olmuştur. GAZİANTEP'İN GAZİLİK BERATI T.B.M.M. Riyaseti Celilesine Ayıntap livası merkezi olan Ayıntap kasabası namının Gaziayıntab’a tahviline dair İcra Vekilleri Heyetinin 8 Şubat 1921 tarihindeki içtimasında kabul edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin tasvibine iktiran eylenen layiha-i kanuniye sureti musadakası rapten takdim kılınmakla iktitazının ifa ve neticesinin icra buyurulmasını rica ederim efendim. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Layiha-i Kanuniye Sureti (8 Şubat 1921) Madde: 1 Ayıntap Livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı (Gaziayıntap)’a tahvil olunmuştur. MADDE 2. - Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili memurdur. MADDE 3. - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meridir. GAZİANTEP ADININ KAYNAĞI Adını tarihin derinliklerinden, sıfatını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından alan Gaziantep, farklı uygarlıkların, kültürlerin, dinlerin ve ırkların bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahiptir. Antik dönemde Gaziantep’in 10 km. kuzeyinde bulunan “Dülük” kenti “Ayıntab” adından çok daha eski tarihlerde kullanılmaktaydı. Bu bakımdan Gaziantep adının eski çağlarda çok sık kullanılan iki adı vardır. Dülük ve Ayıntab. “Ayıntab” adı ilk kez Urfa’lı Mateous’un M.Ö. 952-1136 ve Grigor’un 1136-1162 yıllarına ilişkin “Vekayi-Name” ve Zeylinde geçer. “Ayıntab” adının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli görüşler vardır. Kısaca değinirsek; Ayıntab sözcüğünün çıkış yeri “Hantab”dır. “Han” sözü hükümdar, “Tab” sözü ise Hitit dilinde toprak anlamındadır. Bu durumda anlamı “Han Toprağı” demektir.Bir başka söylentiye göre, Ayıntab adını “Ayni” adındaki bir kadıdan almıştır. Gaziantepli tarihçi Bedrüddin AYNi‘nin ifadesiyle Antep’in eski adı “Kala-i Füsus”dur. Kala-i Füsus “Yüzük Kalesi” demektir. Bedrüddin AYNi‘ye izafe edilen rivayete göre şehrin kötü bir hakimi varmış. Birçok uygunsuz işler yaptıktan sonra pişman olmuş ve tövbe etmiştir. Bundan ötürü şehrin adı “Ayni Tövbe” ve zaman içinde Aynitap olarak kalmıştır. Bir diğer rivayette ise; AYINTAP adını, suyunun güzelliğinden almıştır.Zira, “ayın”; pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir.Dolayısıyla “tab”; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir.Yine “Ayıntap” adındaki, “tab”; güç ve takat anlamına gelmektedir.Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği söylenmektedir. Kaynak:Gaziantep 2016 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Karayolu
ULAŞIM Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde coğrafi konumunun önemi büyüktür. Bölgenin ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz’den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiştir. Tarihi İpek Yolu’nun da bölgeden geçiyor olması ilin önemini ve canlılığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır. Gaziantep, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir geçit noktasıdır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz’den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında ve GAP’ın girişinde bulunmaktadır. Şehiriçi ulaşım; otobüs, dolmuş, taksi ve hafif raylı sistem ile sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’ndan şehrin çeşitli yollarına bağlantıların verildiği çevre yolu ile şehir içinde yapımı tamamlanan köprülü kavşaklar şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Gaziantep demiryolu, Adana-Malatya demiryolunun Narlı İstasyo- nu’nu Halep-Bağdat demiryoluna bağlar. Ayrıca Fevzipaşa’dan geçen Halep Ekspresi de Gaziantep’in İslahiye İlçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girer. Gaziantep demiryolu ağı, yurtdışı bağlantılara da sahiptir. Irak ve Suriye ile bağlantısı olan demiryolu, ulaşım anlamında önemli olanaklar sağlamaktadır. 1976 yılında hizmete giren Gaziantep Havaalanı 1993 yılında uluslararası yük taşımacılığına açılmıştır. Şehir merkezine 19.6 km. uzaklıktadır. Gaziantep Havaalanı, yeni pist ve terminal binası tamamlanarak Türkiye’nin ve özellikle bölgemizin Ortadoğu’ya açılan hava trafiğinin merkezi durumuna gelmiştir. Kaynak: Gaziantep 2016 T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme noktasında yer alan Gaziantep, 36˚ 28ʹ ve 38˚ 01ʹ doğu boylamları ile 36˚ 38ʹ ve 37˚ 32ʹ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Gaziantep’in doğusunda Şanlıurfa, kuzeydoğusunda Adıyaman, kuzeybatısında Kahramanmaraş, batısında Osmaniye, güneybatısında Hatay, güneyinde Kilis ve Suriye bulunmaktadır. 6222 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak % 1’lik bölümünü kaplayan Gaziantep’te, arazi yapısı genellikle dalgalı ve engebelidir. Kuzey ve batıda yer alan kıvrımlı Toros Sıradağları ile güneydeki Arap Yarımadası düzlüğü arasında bulunan Gaziantep’te çok geniş düzlükler görülmemektedir. İl toprakları jeolojik bakımdan farklılıklar göstererek, yer yer bazalt (karataş) kütleleri görülmekle birlikte, kalker ve killi kalker arazilerden oluşan platolar bulunmaktadır. Genel olarak kuzey kısım güneye göre daha yüksektir. İl merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 850 metre olmakla birlikte yer yer 250-1800 metre rakımları arasında değişmektedir. Yüzey alanının yaklaşık % 52’sini dağlar, %27’sini ise ovalar kaplamaktadır. Kaynakça: Gaziantep 2016, T.C. Gaziantep Vaililiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Alleben Deresi Nehir Gaziantep Merkez İlçelerinin Sınırlarını belirleyen Ayırım Çizgisi Niteliğindedir. Alleben Göletinden Gelir ve kenti ikiye ayırır. Debisi Çok Zayıftır. Rejimi Düzensizdir K: Wikipedia
Alleben Göleti Gölet Depolama hacmi: 2,54 hm3 Aktif Hacim: 2,04 hm3 Ölü Hacim: 0,5 hm3 Yükseklik (talvegden): 23,3 m Yükseklik (temelden): 26 m Sulama Alanı: 149 ha DSİ
Araban Ovası Ova Gaziantep ilinin kuzeydoğusunda 250 km² lik genişlikteki Araban Ovası’nda yer almakta olup, ismini de bu ovadan almıştır. Gaziantep’e 67 km uzaklıktaki ilçe, denizden 610 m yüksekliktedir. K:Wikipedi
Barak Ovası Ova Genel olarak Oğuzeli, Nizip, Karkamış ilçelerini içine alarak Suriye sınırına kadar uzanır. Geçim kaynakları hayvancılık ve Mercimek, pamuk, arpa, buğday, Antep fıstığı, zeytin tarımıdır. K: Wikipedia
Dormik Dağı Dağ Dormik Dağı 1250 m
Fırat Nehri Nehir Fırat nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer. Türkiye'nin en verimli ırmağıdır.
Gülecik Dağı Dağ Gülecik Dağı 1400
Hancağız Barajı Baraj Gölü 1988 yılında sulama amaçlı olarak inşaatı tamamlanmıştır. Gövde hacmi: 3,021 hm³ Yükseklik 45 m. Normal su kotunda göl hacmi: 100 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 4,33 km² Sulama alanı: 6,945 ha DSİ
Hızır Yaylası Yayla Hızır Yaylası, İslahiye ilçesi Altınüzüm beldesinin 20 km. batısında Amanos Dağlarının tepesinde bulunmaktadır. Deniz Seviyesinden 1500m Yüksekliktedir. http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,52365/gazi
İlk İkiz Dağı Dağ İlkikiz Dağı 1200 m
İslahiye Ovası Ova Gaizantep'in En Verimli Ovasıdır. 518 M. Rakımlıdır. Gaziantep'e 88 km Uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.513 km2 dir Toplam Nüfusu 59.911 dir. K: Wikipedia
Karadağ Dağ Araban ile Yavuzeli İlçeleri arasında bulunan Karadağ'ın yüksekliği ise 950 metredir.
Karkamış Barajı ve HES Baraj Gölü Gövde dolgu tipi: Zonlu Dolgu Gövde hacmi: 2,10 hm³ Yükseklik: 21,2 m Normal su kotunda göl hacmi: 157 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 28,4 m² Güç: 189 MW Yıllık Üretim: 653 GWh DSİ Web Site
Kas Dağı Dağ Kas Dağı 1250 m
Kayacık Barajı Baraj Gölü Gövde dolgu tipi: Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi: 1,853 hm³ Yükseklik: 45 m Normal su kotunda göl hacmi: 116,77 hm³ Normal su kotunda göl alanı: 10,53 km² Sulama alanı:20,000 ha DSİ Web Site
Köklüce Kanyonu Kanyon Gaziantep'in Araban İlçesi Köklüce Köyü Mevkiindedir.
Merzimen Çayı Nehir Merzimen Çayı Gaziantep'in Önemli çaylarından Birisidir. Çayın Fırat Nehri İle Birleştiği Noktada Rumkale Kendini Göstermektedir. Merzimen Çayının Debisi Düşük Rejimi İse Düzensizdir. K: Wikipedia
Nur Dağları Dağ Toros Dağ Sisteminin En Güney Noktasıdır. Diğer Adları: Amanos Dağları veya Gevur Dağlarıdır. Yükekliği: 2,240 metredir. Volkanik Oluşumlu Bir Dağdır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_(il)
Sarıkaya Dağı Dağ Sarıkaya Dağı 1250 m
Sof Dağı Dağ Kuzey Suriye Düzlüklerinin Anadolu Toprakları ile Tanıştığı İlk Zirvedir. 1496 Metre Yüksekliğindedir. Gaziantep Merkeze Bağlı Sof Alıcı Köyü Mevkiinde Yer Alır.
Sof Dağı Yaylası Yayla Güneydoğu Torosların uzantısı olan Sof dağlarının üzerinde bulunan Sofdağı Yaylası, Gaziantep’e 32 km. uzaklıktadır. http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,52365/gaziantep-yaylalari.html
Tahtaköprü Barajı Baraj Gölü Toprak Gövde Dolgu Tpi Olan Barajın Gövde Hacmi 2.142.000 m3 Yükseklik: 50 m Göl Hacmi 200 hm3 Su Kotunda Göl Alanı: 23.40 km2 Sulama Alanı: 11.575 h DSİ
Yamaçoba Göleti Gölet Depolama hacmi: 0,6 hm3 Aktif Hacim: 0,5 hm3 Ölü Hacim: 0,1 hm3 Yükseklik (talvegden): 22 m Yükseklik (temelden): 24 m Sulama Alanı: 77 ha DSİ
Zülfikar Göleti Gölet Depolama hacmi: 0,80 hm3 Aktif Hacim: 0,52 hm3 Ölü Hacim: 0,28 hm3 Yükseklik (talvegden): 16 m Yükseklik (temelden): 19 m Sulama Alanı: 77 ha DSİ
  İklim
  İklim
  İklim Konumu sebebiyle Gaziantep'te Akdeniz iklimi ve Karasal iklimin bir karışımı görülmektedir. Hava özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok sıcaktır. Aralık, Ocak veŞubat aylarında ise çok soğuktur. Gaziantep'te ölçülen en yüksek sıcaklık 42 °C, en düşük sıcaklık ise -13 °C'dir.[17]Haziran-Eylül arasında Gaziantep, en az yağışı alır. En çok yağışı ise Aralık-Şubat arasında alır. Mevsim değişirken gündüz ve gece arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardır. Denize kıyısı olmaması sebebiyle kentte nem oranı çok düşüktür. Bu yüzden hava çok sert değildir.Kaynakça: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
  ...Devamını Oku
  Bitki Örtüsü
  Flora
  Gaziantep'in etrafı eskiden maki ile yemyeşil iken bugün çırılçıplaktır. çoğu doğal olman alanı kültür arazisine çevrilmiştir. Gaziantep'teki meşe ormanları güney Anadolu ormanlarının sadece güney sınırını değil aynı zamanda güney Anadolu bozkırının da kuzey sınırını oluşturmaktadır. Gaziantep'te değişik vejetasyon tiplerine rastlanmaktadır. Bunlardan başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa step (bozkır), garik, orman ve maki farmasyonlarıdır. Gaziantep'te Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinin güneyinde geniş bozkır vejetasyon farmasyonlarına rastlanır. Karkamış ilçesi Şanlıurfa ile Gaziantep arasında sınırını oluşturan Fırat nehri boyunca uzandığından ve bozkırın geniş bir alan kaplaması sebebiyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Güney Anadolu bozkırı Mezopotamya bozkırının kuzeye doğru uzantısıdır. buradaki yavşan türü Suriye ve Filistin'de de çok yaygın olan ve hafifi çorak toprakta da yetişen deniz yavşanı denilen türdür. Bu bozkırlarda kusinya ile kurak çayır otları da bolca bulunmaktadır. Karkamış ilçesinde Antep fıstığı ile zeytin bahçeleri ve buğday, baklagillerin tarım alanları geniş yer tutmaktadır. Karkamış bölgesinde titrek kavak (populus uuphratica) causinia birecik ensis bitkileri alanda yayılış göstermektedir. Gaziantep'te ormana Gaziantep'in batı kuzeybatı ve kuzeyinde rastlanır. böylece yörenin batısındaki ve kuzey batısındaki dağlar ile platonun yüksek kısımları ve kuzeydeki Karadağ ile Yavuzeli ovasının güneyindeki yüksek platolar ormanlarla örtülüdür. Ormanlar bu sahalarda batıda güney, kuzey ve güneybatı kuzeydoğu; kuzeyde batı, doğu yönünde dağların istikametine uygun olarak şerit halinde uzanırlar. Bu orman kuşağı dağlık ve yüksek yağışın nispeten bol olduğu kısımlarında yer alır. Ayrıca bu alanlar gerek arazi yapısı ve gerekse toprak bakımından ancak ağaç ve fundalıkların yetiştirilme sahalarıdır. Gaziantep ilinin batı ve kuzey çevreleri ormanlık-fundalık yarı step bitki örtüsünde; ilin doğu ile güney kısımları ise step bitki örtüsü ile kaplıdır. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ormanlık saha yoktur. İl alanının % 18'i orman ve fundalıklarla kaplıdır. Sof Dağı, Murat höyüğü (Kilis ile İslahiye arasında) Pazarcık - Araban arası dağlarda küçük aralıklı fundalık bulunur. Bir Akdeniz iklimi bitkisi olan zeytin İslahiye ilçesi üzerinde Nizip ilçesine ve Kilis'e yayılmıştır. Zeytinlikler Nizip ilçesi ve Kilis'te geniş yer kaplar. fıstık bahçeleri Nizip, Araban Yavuzeli ve merkez ilçelerinde yaygındır. Gaziantep'te orman kuşağı ile Suriye sınırı ve Fırat nehri arasında geniş step sahası yer alır. Gaziantep platosunun alçak kısımları ve çukur alanları step bitkilerinin alanını teşkil eder. Buralarda yağış miktarı, yağışın yıl içinde dağılış şekli sıcaklık toprak ve topoğrafya şartları ancak step bitkilerinin yetişmesini sağlar. İklim şartlarına bağlı olarak step sahası batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru alanını genişletir. Gaziantep platosunun yüksek kısımlarında görülen baz step bitki türleri yağış miktarının azaldığı kuraklığın son derece arttığı güney ve doğunun çukur ve alçak kısımlarında ortadan kalkar. Suriye sınırına doğru çöl stepleri görülür. Gaziantep vejetasyon nisan ayında başlar ve kasım ayının sonuna kadar devam eder. Gaziantep'te doğal orman alanlar İslahiye ilçesinin kuzeyinde ve Nurdağı ilçesinin kuzeyindeki Amanos ile Nur Dağlarında ve Gaziantep şehir merkezinin batısındaki Sof dağında bulunmaktadır. İlin genel orman yapısı olarak dağlık alanlarında kermes meşesi ile karışık yaprak döken meşe ormanlarıdır. Büyük kısmı garik farmasyonuna dönüşmüş olan aşırı tahrip görmüş bozuk baltalık alanlar halindedir.Kaynakça: Gaziantep'in biyolojik çeşitliliği. Uzman Biyolog Ergun ÖZUSLU - Yar. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem

  Haberler ve Duyurular TÜMÜ