­
Tunceli

Genel BilgilerTunceli’nin Çemişgezek ilçesi güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda (M.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur’da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır. İşuva (Hurri-Mitanni) adıyla anılan bölgede yazılı tarih M.Ö. 2200’lerde Subarrularla başlamaktadır.

1935 yılında çıkartılan bir yasayla Tunceli adını alan bölgenin adı Dersim olarak bilinmektedir. Dimili lehçesinde der (kapı), sim (gümüş) sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır. Türkçeye gümüş kapı olarak çevrilen Dersim adı ile ilgili olarak M.Ö. 4. yüzyıla ait bilgiler bulunmaktadır. Yunan gezginlerinin burası için Daranis dedikleri görülmektedir. M.Ö. 519 yılında Dara (Darius) Perslere kral olunca, tarihçi Ptolemy bugünkü Tunceli’yi, Daranalis olarak kaydetmektedir. Bu isim, yüzlerce yıl kullanılmıştır.
Dersim adının kökeni konusunda kabul edilen başka bir görüşe göre; Dersimliler, Hazar Denizi’nin güneyindeki Pers öncesi halklardan biri olan ve Deylem bölgesinde yaşantılarını sürdüren Deylemliler’le de ilişkilendirilmektedir. Moğol işgaline kadar yurtlarını koruyabilen Deylemliler’in 1256 yılında gerçekleşen Moğol işgalinden kaçarak bugün Tunceli olarak bilinen bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. Dersim adının da bu halktan geldiği düşünülmektedir. Cumhuriyet’ten önceki resmi yazışmalarda kullanılan Dersim adı 1935 yılında çıkartılan bir yasayla Tunceli olarak değiştirilmiştir.Tunceli, Anadolu’da büyük bir siyasal birlik oluşturan Hitit egemenliğine girmiştir. Hititler’in M.Ö. 13. yüzyılda Tunceli yöresine hâkim oldukları anlaşılmaktadır. Tunceli, Hititler’den sonra sırasıyla Hurriler, Babiller ve Asurlar’ın egemenliği altına girmiştir. Mazgirt ilçesinde bulunan kalede yapılan araştırmalarda rastlanan çivi yazısı belgelere göre Hitit Devleti yıkıldıktan sonra bölgeye, M.Ö. 12. yüzyılda Urartular’ın egemen olduğu görülmektedir. Araştırmalark sonucunda, Mazgirt Kalesi, Bağın Kalesi ve Kaleköyü Kalesi’nin Urartulara ait olduğu anlaşılmıştır. Urartulardan sonra Tunceli, M.Ö. 7 yy’da Azerbaycan Yöresi’nde ortaya çıkan Medler’in; sonra da M.Ö. 4. yüzyılda Persler’in eline geçmiştir.
Bizans’ın, Sasaniler’den gelecek saldırılara karşı doğal bir kale konumunda bulunan Tunceli’ye büyük önem verdiği görülmektedir. Sasani saldırıları sonucu birkaç kez el değiştiren Tunceli, Arap ordularının 639 yılında bölgeyi fethetmesine kadar Bizans’ın egemenliği altında kalmıştır. Araştırmalar, Bizans İmparatorlarından Leon Çimişkes’in bu bölgede doğduğunu ve gençliğini burada geçirdiğini göstermektedir. İmparator olduktan sonra bugün Çemişgezek olarak bilinen köyüne yaptığı yatırımlarla “Çimişkesopolis” adıyla şehirleştirdiği söylenmektedir.
Anadolu Selçuklu Devleti’yle Büyük Selçuklu Devleti arasındaki egemenlik savaşını da fırsat bilen Filaletos, 1086’ya kadar bölgedeki egemenliğini sürdürmüştür. Bu tarihte Anadolu Selçuklu Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’ne yenilmesi sonucu, Melikşah’ın Harput ve Dersim yöresine gönderdiği Çubuk Bey, Filaletos’u yenerek hanlığına son vermiştir. Böylece 1071’de Anadolu’ya giren Türkler, Tunceli’yi 1087 yılında egemenlikleri altına alabilmişlerdir.
Bu tarihten sonra 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’na kadar yörenin egemenliği Anadolu Selçukluları’ndadır. Ancak bu savaşta Selçuklular yenilince bölge Moğolların denetimi altına girmiştir. Bilindiği üzere Moğol istilâsı, Anadolu için tam bir yıkım haline dönüşmüştür. Bu yıkım ve felaketten kurtulan tek bölge olarak Tunceli, Moğol zulmünden kaçan Türk boylarına da sığınak olmuştur. Tunceli, 1252 yılına kadar merkezi Erzincan’da bulunan Türkmen Mengücükoğulları Beyliği’ne, sonra da sırasıyla İlhanlılar (1256-1353), Celayirliler (1340-1431), Timurlular (1370-1507), Karakoyunlular (1380-1469) ve Akkoyunlular’ın (1340-1514) egemenliği altında yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Akkoyunluların yönetimi altında bulunan Tunceli, 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşı’ndan sonra Osmanlı yönetimi altına girmiştir.
Tunceli, 1473 yılında Otlukbeli Savaşı ile Osmanlı egemenliği altına girdikten sonra, kısa bir süre Safevi hükümranlığı altına girmiştir. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Safevi’lere karşı düzenlediği Çaldıran Seferi sonrası tekrar Osmanlıların yönetimi altına alınarak Çemişgezek Beyliği’ne bağlanmıştır. Daha sonra aralarında Tunceli’nin de bulunduğu Çemişgezek Beyliği, Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt olarak Çarsancak’a (4 sancak) bölünmüştür.
Bu tarihten Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği döneme kadar, Tunceli’nin, Osmanlı toprakları içinde bulunmakla birlikte devletin kesin denetimi altına girmediği; denetim altına almak ve devlet otoritesi kurmak için yapılan girişimlerin de direnişle karşılaştığı görülmektedir. Padişah 3. Ahmet döneminde, İran-Osmanlı Savaşı sürerken, Çarsancak Beyleri’nin 1726 yılındaki şikâyeti üzerine, Diyarbakır Valiliği’nin, 1733 yılında, Tunceli’de düzeni sağlamak için ordu gönderdiği bilinmektedir. 1798 yılında ise bu kez Muş Sancağı Mutasarrıfı Murad’a verilen hükümle düzeni bozan aşiretlerin cezalandırılması istenmektedir.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bölge önce Dersim sonra da Tunceli adıyla il yapılmıştır. Dersim ilinin merkezi, Cumhuriyet’ten önce mutasarrıflık olan Hozat’tır. 25 Aralık 1935 tarih ve 2884 sayılı Kanunla Dersim adı Tunceli olarak değiştirilmiş, geçici merkezi de Elazığ olmuştur. Yasanın ilk hazırlığında Munzur olan il adı, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın önergesiyle Tunceli olarak değiştirilmiştir. Yeni kurulan Tunceli iline, Erzincan’ın Pülümür, Elazığ’ın Nazimiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanmıştır. Tunceli il merkezi, 30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı Kanunla Hozat’tan alınarak, eskiden Kalan Kasabası olarak bilinen bugünkü yere taşınmıştır. Tunceli İl Yıllığı İsmet Hakan ULAŞOĞLU

...Devamını Oku
Havayolu
Tunceli'ye eşit uzaklıkta (yaklaşık 135 km) Elazığ ve Erzincan illerinde havalimanı bulunmaktadır.Ayrıca yapımı devam eden Bingöl Havalimanı da Tunceli'ye yaklaşık 140 km uzaklıktadır.
...Devamını Oku
Denizyolu
Keban Baraj Gölü üzerinden Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasında feribot seferleri yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Demiryolu
İlde demiryolu bulunmamaktadır. En yakın demiryolu hattı, Tunceli'nin kuzey sınırında Erzincan'dan (Mutu Köprüsü), güney sınırında ise Elazığ'dan geçmektedir.
...Devamını Oku
Karayolu
Tunceli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Erzincan-Elazığ kara yolu üzerinde yer almaktadır. Tunceli topraklarında kuzey güney yönünde uzanan ve Erzincan'ı Pülümür, Tunceli ve Pertek üzerinden Elazığ'a bağlayan kara yolu, Tunceli merkezinden geçmektedir. Tunceli'ye bağlı ilçeler bu ana eksene bağlanmaktadır. Tunceli- Erzincan kara yolu aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'yu Doğu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan devlet kara yollarından biridir. Tunceli'nin İç Anadolu ve Karadeniz illeri ile ulaşım bağlantısı kuzeyde sınırdan geçen Erzurum-Erzincan kara yolu ile güney illeri ile olan ulaşım bağlantısı ise Elazığ'dan geçen Bingöl Elazığ Malatya kara yolu ile sağlanmaktadır. Eskiden Pertek-Elazığ bağlantısını sağlayan köprü Keban Baraj Gölü suları altında kaldığı için günümüzde Pertek ve Çemişgezek'te kurulan feribot iskeleleri ile Elazığ yakasına ulaşım sağlanmaktadır. Pertek Elazığ arasında her gün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında her yarım saatte bir karşılıklı sefer yapılmaktadır. Feribotların bir iskeleden diğerine ulaşması yaklaşık on beş dakika sürmektedir. Feribot ulaşımı sayesinde yirmi dakikası kara yolu ulaşımı olmak üzere Pertek'den Elazığ'a yaklaşık yarım saatte ulaşılmaktadır. Tunceli Pertek Kara yolu çok virajlıdır. Çemişgezek'ten Elazığ'a ise feribotla ulaşım yaklaşık on beş dakika sürmektedir. Feribotlar saatte bir sefer yapmaktadır. Tunceli-Elazığ kent merkezleri arasında uzaklık kara yolu ile Elazığ-Kovancılar yolu üzerinden 136 km, Pertek'den feribotla gidildiğinde ise Tunceli-Elazığ arasındaki kara yolu uzaklığı Keban Baraj Gölü geçişi hariç 75 km'dir. İlde bir adet otobüs işletmesi bulunmaktadır. Her gün düzenli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay, Mersin, Adana, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Denizli, Uşak, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Afyonkarahisar, Balıkesir, Adapazarı, Bolu illerine sefer yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Akbaba Dağ Tunceli'nin en yüksek noktası, Munzur Dağları'nın doğusunda bulunan ve yüksekliği 3463 metre olan Akbaba Tepesidir.
Bağırpaşa Dağ En yüksek noktası 3.287 metredir. Munzur Dağlarını Karasu-Aras Dağlarına bağlayan geniş ve yüksek Bağırpaşa Dağı, ilin kuzeydoğu ucunu tamamıyla kaplamaktadır. Zirveleri sürekli kar ve buzla kaplıdır.
Bakır Dağ Pülümür'ün doğusundaki 3106 metre yüksekliğe sahip Bakır Dağından Erzurum Ovası ve Palandöken dağı seyredilebilmektedir. Bu dağ Tunceli'nin en sarp ve çetin yeridir.
Balikan Dağ 2150 metre yüksekliğe sahiptir.
Bedir Dağ 2614 metre yüksekliğe sahiptir.
Buyer Baba Göl Tunceli’nin bütün dağları gibi kutsal kabul edilen Buyer Baba Dağı’nın zirvesinde bulunan krater gölünün suyu yaz kış hep aynı seviyededir.
Buyerbaba Dağ Pülümür Kocatepe Köyü yakınlarında bulunan Buyer Baba Dağı yaklaşık 3.000 m. yüksekliği ile Munzur Dağları’nın zirvelerinden biridir. Zirvesinde bir de krater göl bulunur.
Düzgünbaba Dağ Nazımiye ilçesine yaklaşık 15 km mesafede bulunan Düzgün Baba Dağının yüksekliği 2097 metre olarak belirlenmiştir. Tepesinde çile denilen bir de mağara bulunmaktadır.
Eğripınar Dağ Eğripınar Dağı (3111 m)
Fekrik Dağ Fekrik Dağı 3362 metre yüksekliktedir.
Hamit Baba Dağ 2133 metre yüksekliğe sahiptir.
Karaoğlan Dağ Karaoğlan Dağı Tunceli ili içinde yer almaktadır. İl Merkezi ile Ovacık İlçesi arasında bulunan Karaoğlan Dağının yüksekliği 2422 metredir.
Karasu-Aras Dağları Dağ En yüksek noktası 3.292 m. olup, alt etekleri meşe ve ardıç ağaçları ile kaplıdır.Batısında Pülümür Çayı, kuzeyinde Karasu Vadisi ve Irmağı, güneydoğusunda Peri Suyu Vadisi bulunmaktadır
Katır Dağ Katırdağı (3129 m)
Keban Baraj Gölü Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerinin 51 köyünün kısmi arazilerini kaplamış bulunmaktadır. 675 kilometrekarelik alana sahip baraj gölünün, yöre iklimi üzerinde olumlu etkileri olmuştur.
Kırklar Dağ Kırklar Tepesi Mazgirt İlçesinin doğusunda 2033 metre yüksekliktedir.
Mercan Dağ Yüksekliği yaklaşık 3000 metre kadardır. Çıplak ve sarptır. Erzincan ovasına doğru dik meyillerle iner, üzerinde bir dizi sırt ve tepeler yükselir. Bunların en yükseği Akbaba tepesidir.
Munzur Çay Munzur Suyu, farklı yönlerden gelen Havaçor, Mamuşağı, Şamuşağı, Kabuşağı, Nanikuşağı, Haçılı, Mercan, Merho, Kalan derelerinin sularını toplar. Munzur Suyu, il merkezinde Pülümür Suyu ile birleşir.
Munzur Vadi Munzur dağlarının orta bölümündeki tepelerin güney yamaçlarında yer almaktadır. Vadinin doğal bitki örtüsünün yanında dar ve derin yerlerde dik yamaçlardaki kaya oluşumları ilgi çekicidir.
Munzur Dağ Tunceli’nin kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusunda sıralar halinde 130 km. boyunca uzanan dağ silsilesine Munzur Dağları adı verilmiştir. Munzur Dağlarının doruklarında yükseklik genellikle 3.000 m'dir
Ovacık Ova 74 km2 büyüklüğünde ve 1350 metre yükseltili Ovacık Ovası’nda toprak tarımsal üretime elverişli olmasına rağmen iklim çok sert olduğu için tarımsal etkinlikler sınırlıdır.
Ovacık Karagöl Göl Ovacık'ın kuzeyinde Munzur'un zirvesinde oluşmuş krater gölüdür.Bulunduğu çukurda yaz kış kar kalkmaz.
Peri Çay Tunceli'nin doğal doğu sınırını oluşturmaktadır. Akım yönü güneybatıdır ve Keban Baraj Gölüne dökülmektedir.Kar sularıyla beslendiği için yazın bile suyu boldur.
Sülbüs Dağ 3000 metrelik Sülbüs Dağı zirvelerinde kar keyfi yaşanır.
Topatan Dağ Hozat'ın güneydoğusundaki Topatan Tepenin yüksekliği 2234 metredir.
Yeşilyazı Ova Ovacık ilçesinin Yeşilyazı bucağında bulunan 44 km2 büyüklüğündeki Yeşilyazı Ovası’nda hububat ve bakliyat ekimi yapılmakta ve bu alanların bir kısmı sulanabilmektedir.
Yılanlı Dağ 1800 metre yüksekliğe sahiptir.
Zeranik Ova Munzur Çayının çıkış noktasından başlar ve Ovacık'ın doğusuna kadar uzanmaktadır. Yüzölçümü, 85 kilometrekaredir. Etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Çok sert bir iklime sahiptir.
Ziyarettepe Dağ Ziyaret Tepe 3071 metre yüksekliktedir.
  İklim
  İklim

  Tunceli ilinin coğrafi yapısı nedeniyle il düzeyinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. 700 metre rakımla başlayan yükselti Munzur Dağları’nda 3.450 metreye kadar çıkmaktadır. Yükselti farklılığı nedeniyle ilkbahar ve sonbahar aylarında Mazgirt, Pertek, Çemişgezek ve Tunceli il merkezinde yağışlar yağmur, ilin kuzeyinde bulunan Ovacık ve Pülümür ilçelerinde karla karışık yağmur, Munzur Dağları’nda ise kar ve tipi şeklinde düşmektedir. Tunceli’nin coğrafi yapı itibariyle vadi, plato ve yüksek meyilli dağlık bir yapıya sahip olması nedeniyle ilkbahar aylarında havanın yumuşamasıyla birlikte Ovacık ve Pülümür vadisinde genellikle çığ olayları yaşanmaktadır.
  İlin kuzeyde 3.500 metre yükseltili dağlık alanlardan, güneyde 700 metreye kadar alçalan çok engebeli arazi yapısı, sıcaklık, yağış, rüzgâr ve güneşlenme gibi iklim verileri açısından önemli farklılıklar yaratmaktadır. İklim farklılıkları, diğer doğal ve fiziki verilerle birlikte, Keban Baraj Gölü’nde kıyı turizmine, ilin kuzeyinde ise kış sporlarına yönelik turizmin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

  Tunceli il merkezinin 1975-2011 yılları arası iklim verileri incelendiğinde, ortalama toplam yıllık yağış miktarı 813,4 mm.(kg/m2)dir. En az yağış yaz aylarında, en çok yağış ise sonbahar ve kış aylarında düşmektedir. Yaz aylarında kuzeybatıdan esen kuvvetli rüzgârların etkisiyle iklim kurak geçmektedir. Kış aylarında ise rüzgâr genellikle güneybatıdan hafif esmektedir. Meteoroloji verilerine göre, ilde ortalama en yüksek sıcaklık 35,0 oC ile Ağustos ayında, ortalama en düşük sıcaklık ise –5,4 oC ile Ocak ayında yaşanmaktadır. Tunceli İl Yıllığı İsmet Hakan ULAŞOĞLU

  ...Devamını Oku
  Flora

  Tunceli ilinde çok farklı veriler sunan fiziki coğrafya özelliklerine, iklim farklılıkları ve çok zengin olan su kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkan bio-çeşitlilik, il topraklarında özellikle bahar aylarında bitki örtüsü ve doğal peyzaj bakımından zengin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Doğu Anadolu Orman Kuşağı içinde kalan il topraklarının % 27’sini kaplayan ve genelde bodur ve baltalık meşe ağaçlarından oluşan ormanlar, ilin orta ve kuzey kesimlerinde, Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. İlin kuzeyinde batıdan doğuya sıralar halinde uzanan dağların 1800-2000 metreden daha yüksekteki sarp ve dik yamaçları, doğal koşullar ve iklim nedeniyle genel olarak çıplaktır. Bu dağların güney yamaçlarında, 1800 metreden daha alçak kesimlerde yer yer meşe ve ardıç topluluklarına rastlanmaktadır. Dağların güneye doğru alçalan orta ve güney kesimlerinde, tek tek yükselen dağlarla, bu dağları birbirinden ayıran sırtlar genelde meşe ormanlarıyla kaplıdır. Vadilerde ve akarsu boylarında meşe ağaçlarının yanı sıra ardıç, gürgen, dişbudak, akağaç, söğüt, kavak ve çınar ağaçları da bulunmaktadır. Platolarda doğal bitki örtüsünü kısa boylu çayır otları oluşturmaktadır. Munzur Vadisi tabanında ve su boylarında karışık olarak karaağaç, akağaç, kızılağaç, dişbudak, çınar, asma, huş, ceviz, yabani fındık, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Alt flora, meşelerin koru niteliğinde olduğu yerlerde zengin durumdadır.Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Munzur Vadisi Milli Parkı florasında 1518 çeşitli bitki kayıtlıdır. Bu bitkilerin 43 çeşidi Munzur Dağlarına özgü olup 227 çeşidi ise Türkiye’ye ait endemik türlerden oluşmaktadır. Munzur Dağlarından başka hiçbir yerde bulunmayan endemik bitkiler arasında; Çan Çiçeği, Erzincan Kirazı, Binbirdelikotu, Munzur Kekiği, Munzur Düğün Çiçeği, Dağçayı, Munzur Dağı Oltuotu ve Menekşe sayılabilir.

  Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde orman varlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Keban Baraj Gölü’ne bakan kesimlerde bodur meşeliklere rastlanmaktadır. Güney ilçelerinde orman varlığının zayıflamasına karşın meyve bahçelerinin yaygın olması, bitki örtüsünü zenginleştirmektedir.

  İlin özellikle orta ve kuzey kesimlerinde düzlüklerde ve akarsu kenarlarında ilkbahar aylarında canlanan çeşitli kır çiçekleri, rengârenk örtüler halinde çok güzel görüntüler oluşturarak ilin bitki çeşitliliğine çok önemli katkı yapmaktadır.

  Tunceli Sarımsağı

  Ülkemizin endemik bitkileri arasında bulunan ve bilim otoritelerine göre kültür sarımsağının atası olarak kabul edilen “Tunceli Yaban Sarımsağı” (Allium Tuncelianum) Dünya’da sadece Tunceli’de ve özellikle Munzur dağları eteklerinde yer alan Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yaygın olarak bulunan ve kendiliğinden yetişen endemik bir bitki türüdür. Bitki, endemik olması ve ‘Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda zarar görebilir bitkiler arasında yer alması nedeniyle korunması gereken bitkiler içinde değerlendirilmektedir.

  Tunceli sarımsağı, tek dişli, üzerindeki kabukların arasında küçük diş benzeri oluşumlar bulunan, bilinen sarımsak aromasına sahip, diğer sarımsak türlerinden farklı olarak çiçeklenip tohum verebilen bir türdür. Tunceli sarımsağı mayıs ayında yeşerir, Ağustos sonuna doğru ise tohumları olgunlaşıp dökülür. Tek dişli olması, kabuk sayısının kültür sarımsağından az (1-2 adet) olması ve 18–20º C’de uzun süre saklanabilmesi gibi özellikleri nedeniyle tüketim amacıyla olduğu kadar endüstride de kullanım şansı bulunmaktadır. Yöre insanı tarafından dağlardan toplanarak ‘Kaya Sarımsağı’ adı altında satılmaktadır.

  Ters Lale

  Dünyada yalnızca Hakkâri’de yetiştiği sanılan ve 'Ağlayan Gelin Çiçeği' adı da verilen ters lale, Tunceli dağlarının doruklarında yetişmektedir. Her sabah göbeğinden yaydığı su nedeniyle ağlayan gelin adını alan çiçek, aynı zamanda kutsal kabul edilmektedir. Boyu yaklaşık 75 santimetredir. Her dalında altı adet lale ters olarak büyür. Tunceli İl Yıllığı İsmet Hakan ULAŞOĞLU

  ...Devamını Oku
  Fauna

  Tunceli ili, yaban hayatı bakımından oldukça zengindir. Özellikle Munzur Vadisi ve çevresi yaban hayvanları için elverişli bir ortam sunmaktadır. Çengel Boynuzlu Yaban Keçisi ve Bezuvar isimli iki tür dağ keçisi ile av kuşlarından Ur Kekliği bu yöreye özgü ilginç ve nadir türlerdir. Çengel boynuzlu yaban keçisi, yazın orman sınırının üzerindeki kayalık yerlerde, kışın ormanın içindeki sarp yerlerde yaşamaktadır. İlde sansar, kokarca, porsuk, tavşan, dağ keçisi, dağ koyunu, tilki, boz ayı, domuz, kurt, sincap ve kirpi yaban hayatının yaygın türlerini oluşturmaktadır. Mağaralarda ve kaya kovuklarında yaşayan boz ayı Munzur yaban hayatının önemli büyük memelilerinden biridir. Bölgenin diğer büyük memelileri, orman içerisindeki kayalıklarda yaşayan vaşak, yaban domuzu ve bozkurt’tur. İlde yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, tellice ve çaylaklara hemen her yerde rastlanmaktadır. Gece yırtıcılarından puhu kuşu, baykuş ve yarasa da yaygın türlerdendir. Yörede yaşayan diğer kuş türleri arasında keklik, çil keklik, toy, mezgeldek, turna, bıldırcın, çulluk, üveyik, tahtalı ve kaya güvercinleri, bazı ördek türleri ve ender olarak da kaz bulunmaktadır.

  Munzur Suyu, kırmızı benekli alabalık türlerinin yetişmesine çok elverişli olup, özellikle yukarı çığırında bol alabalık yaşamaktadır. Munzur Suyunda alabalık, kepenez ve dargın balığı, suyun ısındığı aşağı kısımlarda yayın balığı, diğer akarsularda ise alabalık, kepenez balığı ve çay balığı bulunmaktadır. Keban Baraj Gölünde ise sazan, küpeli balık ve turna balığı türleri bulunmaktadır.

  Ovacık’ın doğusunda Munzur Gözelerinin 1-2 Km. güneyinden başlayarak, başta Munzur Suyu ve Mercan Deresi olmak üzere Tunceli’ye kadar 80 Km.lik alana yayılmış bulunan kırmızı benekli alabalık önemli bir değere sahiptir. Munzur Vadisinde kültür balıkçılığı ve alabalık yetiştirme alanlarının belirlenerek alabalık üretme ve yetiştirme istasyonlarının kurulması ve kaçak avlanmanın önlenmesi, endemik alabalık türünün sürdürülmesi açısından gerekli görülmektedir.

  Tunceli ilinde oldukça zengin olan yaban hayvan varlığı içerisinde özellikle bu yöreye özgü nadir türler olarak ön plana çıkan çengel boynuzlu keçi ve bezuvar isimli iki tür dağ keçisi, ur kekliği ve alabalık türlerinin kaçak avlanmaya karşı denetimlerle korunması, hem yaban hayatının çeşitliliğinin korunması hem de turizmin geliştirilmesi açısından önemlidir. Tunceli İl Yıllığı İsmet Hakan ULAŞOĞLU

  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  Nüfusun yüzde 34,03'ünün köy ve beldelerde yaşadığı Tuncelililerin temel ekonomik etkinliği tarım ve hayvancılıktır. Tarıma elverişli alanlar oldukça kısıtlıdır. Geleneksel el sanatları arasında bugün için kaybolmaya yüz tutmakla birlikte dokumacılık, çömlekçilik ve dericilik yapılmaktadır. Çeşitli kesimlerinde jips içeren cevher yataklarına rastlanan Tunceli, Pülümür yöresindeki tuzlalar dışında yer altı kaynakları bakımından  da yoksuldur. Tunceli de bitkisel üretim, canlı hayvan ve hayvansal ürünler yetiştirilmektedir. tarımsal ürünlerde dış ticaret söz konusu değildir.Toplam arazinin 113.180 hektarında tarım yapılabilmektedir.Tunceli başta pülümür olmak üzere arıcılık açısından mükemmel sayılabilecek bir doğaya ve endemik bitki yapısına sahiptir. Başlıca bitkisel ürünler arasında Ovacık fasulyesi ve ceviz üretilmektedir. Tunceli İl Yıllığı İsmet Hakan ULAŞOĞLU
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem

  Fotoğraflar TÜMÜ

  Nerede Konaklanır? TÜMÜ