­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | GİRESUN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Can Akengin Sanat Galerisinde Sergi Açma Talebi
...Devamını Oku
Sergi Açmak için Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıkları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. a) Dilekçe b) Özgeçmiş c) Sanatçıya ait eser
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi( sivil mimari kültür varlığı restore )
...Devamını Oku
A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b)Taşınmaza İlişkin tescil kararı c)Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilşkin rapor d)9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü e)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f)Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği g)Kanuni tebligat adresi B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilşkin rapor c) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü d)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı e)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi g) )Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları Kursu
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce açılması halinde
...Devamını Oku
İlmi Araştırma
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İzin Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Film veya Belgesel Çekim izni
...Devamını Oku
Yazı veya Dilekçe başvurulması halinde
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
a-)Dilekçe, b-)Etkinlik programı, c-)Gider bilânçosu, d-)Afiş/davetiye örnekleri, e-)Gider belgeleri, f-)İzleme formu.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Staj Başvuruları
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Örneği 3-Öğrenci Belgesi 4-Okulun Staj Yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Vatandaşlar tarafından bulunan tarihi eserlerin Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilmesi ile ilgili işlemler
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilen tarihi eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Ve en yakın Müze Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanır. (Giresun)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkik İşlemi
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Afiş/Davetiye Örnekleri 3) Gider Belgeleri 4) Oyun İzleme Raporu/Yazıları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Kaçakçılık Olayları
...Devamını Oku
-Yapılan İhbarların değerlendirilmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri
...Devamını Oku
1.Nüfus Cüzdanı Sureti, Telefon ve Adres Bilgisi.
...Devamını Oku
Giresun İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucu Kaydı Yaptırmak İçin;
...Devamını Oku
Takas Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, c) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmaz malı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları, d) Üzerinde Taşınmaz malın konumunun gösterildiği temin edilebilecek mevcut ölçekli haritası, e) Üzerinde ortak mülkiyet olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa veraset senedi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallarla ilgili incelemeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmaz malın bulunduğu ildeki Müze Müdürlüğünün uzmanları ile bir Fen Memuru ve Maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonca yapılır.
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmetleri
...Devamını Oku
Başvuru yeterlidir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Yerli ve yabancı turistlere Giresunda gezilebilecek turistik yerleri anlatmak, harita, broşür, CD gibi tanıtıcı materyalleri vermek, soruları olursa cevaplamak, turistlerin şikâyetlerini almak mümkünse çözüm bulmak gibi bilgilendirici hizmetler yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Kurumlarca veya Şahıslarca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılacak Yer İnceleme Talepleri
...Devamını Oku
-Talep yazısında (Arazinin İl, İlçe, köy mevkii, yüzölçümü, vasfı ve mülkiyet durumunun belirtilmesi.) -Çap örneği -1/500 veya 1/25000 ölçekli harita ve kroki.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) T.C. kimlik numarası beyanı, c) İkametgâh beyanı, d) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı, e) Üç adet vesikalık fotoğraf, f) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, gf) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste. h) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
İstenilen belgelerin tam olarak ibraz edilmesi halinde
...Devamını Oku
Bilgi Talebi
...Devamını Oku
Yazı veya şahsen başvuruda bulunmak yeterlidir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Ekspertiz İşlemleri
...Devamını Oku
-Talep Dilekçesi -Çeki Listesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Kurumlarca veya Şahıslarca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Camilerde demirbaştan düşülüp satılacak Halı Kilim İnceleme Talepleri
...Devamını Oku
-Talep yazısı -Demirbaş Listesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphane üye kartı.
...Devamını Oku
Giresun İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Süresi
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesisler (Yeme-İçme-Konaklama ve Yatırım Belgeli Tesisler)
...Devamını Oku
1-Onaylanacak Fiyat Formu (3 Takım) 2-Defter ( Temini ve Şikayet Defteri)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Belge örneği, 3-Taahhütname, 4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Acente ve Rehber Denetimi
...Devamını Oku
1.Şikâyet Dilekçesi 2.Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verme
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adersinden online başvuru yapılır. 1.Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır), 2.Dilekçe, 3.Kimlik Fotokopisi, 4.İmza Sirküsü (Noterden Alınacaktır), 5.Kiralama İçin Yetki Belgesi 6.Ücret Yatırdığına Dair Banka Dekontu, (aslı) www.telifhaklari.gov.tr adersinden girilerk işlemler t
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sekreterlik
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (İnternet Hizmeti)
...Devamını Oku
1-Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
Giresun İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku