­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | AFYONKARAHİSAR
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Kaçakçılık Olayları
...Devamını Oku
-Yapılan İhbarların değerlendirilmesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
1-Şikâyet Dilekçesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi
...Devamını Oku
A) PROJE YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g) Kanuni tebligat adresi B) PROJE UYGULAMA YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor c) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü d) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi g) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (Bakanlığa intikal ettikten sonra 5 ay içinde)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)
...Devamını Oku
Okuyucu Kaydı Yaptırmak İçin; 1-Nüfus Cüzdanı Sureti, Telefon ve Adres Bilgisi. Kütüphaneye Alınması İstenilen Kitaplar Hakkında; 1-Alınması tavsiye edilen kitapların isimlerini, Kütüphane Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmek gerekmektedir (Kütüphanemizin görevi, her yaş ve seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri okuyucuya sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kütüphanemiz her çeşit matbu ve interaktif ürünlerini toplar, onları en kolay kullanılabilir hale getirmek için organize eder ve en seri şekilde hizmete sunar.) (Okuyucu Kaydı Yapılması 15 Dakika içinde Ödünç Kitap Verme Süresi 15 gün, Okuyucu Hizmetleri için gelen bir talebe cevap verme süresi 15 dakika içinde)
...Devamını Oku
Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Doküman veya Bilgi İsteği
...Devamını Oku
BİMER, e-mail, dilekçe veya şahsen başvuru.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Turizm Belgeli Tesis Yapımı
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi, 2-Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor, 3-Taahhütname, 4-Mülkiyet Belgesi, 5-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) (Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphaneye üye olma
...Devamını Oku
Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müracaat halinde hemen
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Pafta, Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname, tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak Muvafakatname (Dilekçenin Müze Müdürlüğüne intikalinden sonra 15 gün içinde gerekli incelemeler tamamlandığında uygun görülmesi halinde kazı ruhsatı verilir.)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Yardım Talebi
...Devamını Oku
1-Keşif Özeti, 2-Gerekçeli Rapor, 3-Yapılacak İşe Ait Proje, 4-Encümen Kararı. 5-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 6-İmar planı, harita, pafta (Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kanunu.) (En geç bir hafta içinde Bakanlığa intikal ettirilir.)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi, Kayıp-Zayi Başvurusu
...Devamını Oku
KAYIP- ZAYİ BAŞVURUSU 1- Dilekçe 2- Sertifika başvurusunda istenen belgeler 3- Ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kurumlarca veya Şahıslarca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Camilerde demirbaştan düşülüp satılacak Halı Kilim İnceleme Talepleri
...Devamını Oku
-Talep yazısı -Demirbaş Listesi
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Araç temin edilmesi halinde 1 gün
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik Gereğince 12. Madde
...Devamını Oku
15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Etkinlik tarihinden en az 30 önce müracaat edilmesi gerekmektedir. 3 gün içinde Bakanlığa intikal ettirilir.
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi, Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları
...Devamını Oku
KAMU KURUMLARI İLE KAMU VEYA ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI 1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Kurumca verilen yetki belgesi 4- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 5- Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde) 6- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Doküman veya Bilgi İsteği
...Devamını Oku
BİMER, e-mail, dilekçe veya şahsen başvuru
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıkları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. a) Dilekçe b) Özgeçmiş c) Sanatçıya ait eser
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. Bakanlığımızca verilecek süre
...Devamını Oku
Yardım Talebi Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kanunu.
...Devamını Oku
1-Keşif Özeti, 2-Gerekçeli Rapor, 3-Yapılacak İşe Ait Proje, 4-Encümen Kararı. 5-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 6-İmar planı, harita, pafta
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
En geç bir hafta içinde Bakanlığa intikal ettirilir
...Devamını Oku
Kurumlarca veya Şahıslarca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılacak Yer İnceleme Talepleri
...Devamını Oku
-Talep yazısında (Arazinin İl, İlçe, köy mevkii, yüzölçümü, vasfı ve mülkiyet durumunun belirtilmesi.) -Çap örneği -1/500 veya 1/25000 ölçekli harita ve kroki.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İlgili evrakların Müze Müdürlüğüne intikalinden sonra 4706 Sayılı Kanunun 7.maddesi gereğince en geç 2 ay içinde tamamlanır.)
...Devamını Oku
Film veya Belgesel Çekim izni
...Devamını Oku
Resmi yazı veya dilekçe.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Ekspertiz İşlemleri
...Devamını Oku
-Talep Dilekçesi -Çeki Listesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi,Şubeler
...Devamını Oku
ŞUBELER 1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve şubenin bağlı bulunduğu işletme merkezine ait ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi 5- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname 6- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıkları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. a) Dilekçe b) Özgeçmiş c) Sanatçıya ait eser
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Bilgi Talebi
...Devamını Oku
Yazılı veya şahsen başvuruda bulunmak yeterlidir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi, Dolum Tesisleri
...Devamını Oku
DOLUM TESİSLERİ 1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 5- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu 6- Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm (marka ve kalıplarının seri numaralarını içerecek şekilde) ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneği 7- SID kodu (kaynak kimlik kodu) belgesi 8- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İlmi Araştırma
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İzin Belgesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Takas Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki takas talepleri
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, c) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmaz malı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları, d) Üzerinde Taşınmaz malın konumunun gösterildiği temin edilebilecek mevcut ölçekli haritası, e) Üzerinde ortak mülkiyet olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa veraset senedi. (Bakanlıkça takas progra- mına alınan taşınmazlar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları veya taşınmaz malın bulun- duğu ildeki Müze Müdürlü- ğü uzmanları ile bir Fen Memuru ve Maliyeden bir memurdan oluşacak komis- yonca 15 gün içinde yapılır.)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi
...Devamını Oku
Sergi Açmak için Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi
...Devamını Oku
İŞLETMELER 1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 5- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname 6- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) T.C. kimlik numarası beyanı, c) İkametgâh beyanı, d) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı, e) Üç adet vesikalık fotoğraf, f) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, g) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste. h) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir. (İstenilen belgelerin tam olarak ibraz edilmesi halinde 15 gün içinde)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kısa süreli tahsisler (Konser, tiyatro vb. etkinlikler için)
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarih açıkça belirtilir) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İlgili evrakların Müdürlüğe intikalinde 1 gün içinde tamamlanır.
...Devamını Oku
Acenta Denetimi
...Devamını Oku
1-Şikâyet Dilekçesi 2-Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı (Mevzuat: 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu.) (Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde
...Devamını Oku
Vatandaşlar tarafından bulunan tarihi eserlerin Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilmesi ile ilgili işlemler
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilen tarihi eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanır.
...Devamını Oku
İ Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Film veya Belgesel Çekim izni
...Devamını Oku
Resmi yazı veya dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmetleri
...Devamını Oku
Başvuru yeterlidir. (Yerli ve yabancı turistlere Afyonkarahisar’da gezilebilecek turistik yerleri anlatmak, harita, broşür, CD gibi tanıtıcı materyalleri vermek, soruları olursa cevaplamak, turistlerin şikâyetlerini almak mümkünse çözüm bulmak gibi bilgilendirici hizmetler yapılmaktadır.) (Bilgi isteyenlere anında, elektronik ortamda bilgi isteyenlere ise e-mail ile cevap verilmektedir. Tanıtıcı materyal isteyenlere aynı gün kargo veya posta ile gönderilmektedir.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları Kursu (Ebru, Tezhip, Hüsnü-Hat vs.)
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-İkametgah bildirimi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce açılması halinde
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verilmesi, Fuar, Festival Sertifikası
...Devamını Oku
Fuar ve festivallerde: Fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belge 1-Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde: Kültürel etkinlik belgesinin onaylı sureti 2-Sertifikanın aslı (asıl sertifikayı düzenleyen ilden başka bir il kültür ve turizm müdürlüğüne başvurulması halinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul müdürlüklerinden onaylattırılarak getirilmesi.
...Devamını Oku
Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Müracaat halinde hemen)
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi
...Devamını Oku
A) PROJE YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g) Kanuni tebligat adresi B) PROJE UYGULAMA YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor c) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü d) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi g) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği h) Kanuni tebligat adresi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığa intikal ettikten sonra 5 ay içinde
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesisler (Yeme-İçme-Konaklama ve Yatırım Belgeli Tesisler)
...Devamını Oku
1-Onaylanacak Fiyat Formu (3 Takım) 2-Defter (Temini ve Şikayet Defteri)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Öğrencilerin Staj Talebi
...Devamını Oku
a) Müze Müdürlüğüne hangi konuda çalışma yapmak istediğini bildiren dilekçe b) Öğrenci Kimlik fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dilekçenin Müze Müdürlüğüne intikalinde 3 gün içinde tamamlanır.
...Devamını Oku