­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | KARAMAN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Bilgi Erişim Merkezi (İnternet)hizmeti
...Devamını Oku
Bilgi Erişim Merkezinden yararlanmak için kullanıcıların kütüphane üyesi olmaları gerekmektedir
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu Belgesi
...Devamını Oku
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24,26,30,33 üncü maddeleri ile geçici 2 inci maddesi gereğince Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ve ilgili maddeleri gereği istenilen belgeler. 1.Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu yapmak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak başvurular.Bu başvuruya aşağıdakibelgeler eklenir. 2. Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 3. İkametgah belgesi, 4- Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 5- Üç adet vesikalık fotoğraf, 6- Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, 7- Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir bir liste, 8- Tüzel kişilerden ise, 6. ve 7. maddelerince belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay.
...Devamını Oku
Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bilgi Edinme Talepleri
...Devamını Oku
Başvuru Dilekçesi
...Devamını Oku
Kütüphane Koleksiyonundan Yararlanma
...Devamını Oku
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinin Müracaat Hizmetlerini düzenleyen 31.maddesi ile Okuyucu Rehberliğini düzenleyen 32.maddesi uyarınca tüm halk ve çocuk kütüphanelerinde uygulanır. 1-Kütüphane koleksiyonları açık raf sistemine göre, okuyucunun kendisinin araştırma yapmasına imkân verecek biçimde yerleştirilir. 2-Kütüphane koleksiyonundan yararlanmak için herhangi bir belge istenmez. 3-Okuyucu (çocuk ve yetişkin)yararlanacağı bölüme ait günlük okuyucu formunu doldurur. 4-Milas Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden mevcut kitapların bibliyografik künyelerine erişir ve ulaşmak istediği yayınları tespit eder.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucunun yapacağı araştırma konusu ve kapsamına bağlıdır.
...Devamını Oku
Bibliyografik Künye Erişimi(KataIog taraması)
...Devamını Oku
1-Milas Kütüphane Otomasyon Sistemi ile yurt çapında kütüphanelerde bulunan tüm kitapların bibliyografik künyelerine erişir. 2-Herhangi bir belge talep edilmez. 3-Başvurduğu bölüme (Çocuk ve yetişkin) ait günlük okuyucu formunu doldurur.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli Yayınlar Bölümünden Yararlanma
...Devamını Oku
1 -Günlük okuyucu formunu doldurulur. 2-Herhangi bir belge istenmez. 3-Cilt birliği sağlanmayan süreli yayınlar ödünç verilmez.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu
...Devamını Oku
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin ; www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden F.S.E Sertifikalandırma Vatandaş başvurusu bölümüne girilerek, Üye olunup gerekli bilgiler girildikten sonra Sertifika başvurusu yapılır. Aşağıda yazılı belgeler ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacak. SERTİFİKA BAŞVURUSU (TÜZEL,KİŞİLER,DERNEKLER,VAKIFLAR) 1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi Numarası beyanı 4- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi ( ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren ) 5- Sicil Gazetesi 6- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi. 7- Banka Dekontu SERTİFİKA BAŞVURUSU (KAMU KURUMLARI) 1-Dilekçe 2-Yetkilinin TC Kimlik Numarası Beyanı 3-Yetki Belgesi 4-Vergi Numarası Beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde ) 5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 6-Banka Dekontu
...Devamını Oku
Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmeti
...Devamını Oku
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğnin Ödünç Verme ile ilgili 34.maddesi uyarınca; 1-16 yaşından büyük okuyucular yetişkinler bölümüne, 16 yaşından küçük okuyucular çocuk bölümüne üye olurlar. 2- Nüfus cüzdanı belgesi ile başvuru yapılır. 3- Üye kayıt formu doldururlar 4-Çocuk bölümüne üye olmak isteyen okuyucuların üye kayıt formu velisi tarafından imzalanır. 5-Üye yapılır ve kütüphane üye kimlik kartı verilir.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Arama Ruhsatı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanıp 27 Ocak 1984 tarihli Resmi Gazetenin 18294 sayısı ile yürürlüğe giren ve 2863 sayılı Kanunun 6 ve 50 nci maddeleriyle, Medeni Kanunun 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanan Define Arama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri gereği istenilen belgeler. 1.Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler. 2.Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe,Bucak, köy, mahalle, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır. 3.Define aranacak sahanın yetkili teknik elamana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi, 4.Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, 5.Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları, 6.Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı eklenir.
...Devamını Oku
Karaman Valiliği
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Hizmeti
...Devamını Oku
Müracaat hizmeti ile Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin 37. maddesi gereğince ödünç kitap verme hizmeti verilir. 1-Müracaat hizmeti için hiçbir belge talep edilmez. a)- Günlük Okuyucu Formunu doldurur. 2-Ödünç kitap almak için; a) Nüfus cüzdanı belgesi ile başvuru yapılır. b) 4-16 yaşından büyük okuyucuların kendisi 16 yaşından küçük okuyucuların velisi tarafından üye kayıt formu doldurularak imza edilir. c)Okuyucuya Üye Numarası ve Üye Kimlik Kartı verilir.
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Aracı
...Devamını Oku
Bandrol Başvurusu
...Devamını Oku
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin ; www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden Süreli olmayan yayınlar Vatandaş Başvurusu bölümüne girilip üye olunduktan sonra Bandrol başvurusu yapılacaktır. Aşağıda yazılı belgeler ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacak. SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ( GERÇEK KİŞİLER ) 1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir.) 3-TC kimlik numarası beyanı 4-Matbaa sertifikası numarası beyanı 5-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge. 6-Banka Dekontu. 7- Matbaa yazısı ( matbaanın İstanbul’da bulunması halinde ) 8-Bandrol yapıştırılacak tüm nüshaların yetkililerce fiziki kontrolünden sonra bandrolün verilmesi. SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ ( TÜZEL KİŞİLER ) 1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir.) 3-TC kimlik numarası beyanı 4-Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayınevi olması halinde ) 5-Vergi numarası beyanı 6-Matbaa sertifika numarası beyanı. 7-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi 8-Sicil Gazetesi. 9-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösteriri belge. 10-Banka dekontu. 11-Referans belgesi (İthal için) 12-Matbaa yazısı (matbaanın İstanbul’da bulunması halinde. SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ ( DERNEK VE VAKIFLAR ) 1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir.) 3-Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 4-Dernek tüzüğü/vakıf senedi(ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde ) 6-Matbaa sertifika numarası beyanı. 7-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi (iktisadi işletme işletmesi halinde ) 8-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösteriri belge. 9-Banka dekontu. 10-Matbaa yazısı (matbaanın İstanbul’da bulunması halinde) 11-Referans belgesi (İthal için) SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ ( KAMU KURUMLARI ) 1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir.) 3-Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 4-Yetki belgesi. 5-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde ) 6-Matbaa sertifika numarası beyanı. 7-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösteriri belge. 8-Banka dekontu.
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden Süreli olmayan yayınlar Vatandaş Başvurusu bölümüne girilip üye olunduktan sonra Bandrol başvurusu yapılacaktır.
...Devamını Oku