­
Burdur

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu

Burdur Adı Nereden Gelmektedir?

Burdur, Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde, Göller Belgesinde yer almaktadır. Burdur adının nereden geldiği hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Birinci görüş, Burdur adının “Polydorion” kelimesinin daha sonra, “Polydor” şekline dönüştüğü, oradan da Burdur şekline dönüştüğüdür. İkinci görüş ise Burdur yöresinin eski adı Limobrama “Göl Kenti” anlamına gelen Limobria kelimesinden türemiştir. Sonradan da değişerek Burdur olmuştur. Fakat Antik Çağlarda Burdur’un yerinde herhangi bir şehir bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bunun için bu iki adın kesin olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemektedir. Üçüncü görüş ve en akla yatkın olanı da; Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı Oymağı mensupları, konaklama yeri ararken, burayı buluyorlar ve bölgenin güzelliği karşısında “Cennet Buradadır” demişler ve “Burada Dur” sözü zamanla hece düşmesine uğramış ve Burdur’a dönüşmüştür.

İlin Tarih Öncesi Çağları

İlimizin tarihi;Neolotik Çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında Prof.J.Mellaart tarafından Hacılar’da yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular M.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978-1988 yılları arasında Kuruçay Höyükte ve 1989-1992 yılları arasında Bucak Höyücek Höyükte Prof.Dr.Refik DURU tarafından yapılan kazılarda da Neolitik çağın kültürüne rastlanılmıştır. Bu çağın en önemli özelliği: İnsanların,hayvanları evcilleştirmesi,çanak-çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır. Anadolu’nun ilk heykelcikleri olarak bilinen ANA İLAHE’yi temsil eden pişmiş toprak figürünler ve süs eşyaları Neolitik Çağda Hacıların en önemli eserleridir.

Kalkolitik Çağ;Neolitik çağdan sonra gelen M:Ö.5400-3000 yılları arasındaki çağdır. Bu çağda taş,kemik ve ağaç aletlerin yanısıra,madenin de kullanılmaya başlamış olması en önemli özelliğidir. Kuruçay Höyükte bulunan madeni keskiler,ok uçları gibi aletler çağın özelliğini yansıtırlar. Ayrıca Uğurlu Höyük,Kızılkaya Höyük,Karamanlı Çamur Höyük,Tefenni Beyköy Höyükte bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiştir.

M.Ö. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen Eski Tunç Çağında,medeniyet daha gelişmiş,taş aletlerin yerini tunçtan yapılan aletler almıştır. Çağın özelliklerini yansıtan bir başka grup da,pişmiş toprak ve mermerden yapılmış keman tipi idollerdir.

İlimizde Yassıgüme Höyük,Burdur Höyük,İncirdere Höyük,Tepecik Höyük gibi yerleşim yerlerinde eski tunç çağı malzemesi yaygın olarak tespit edilmiştir.İlimiz,Antik çağlarda. bugünkü sınırları ile Isparta ve Antalya illerini de içine alan antik PİSİDİA bölgesinde kalmaktadır. Bu bölge Pers döneminin ortalarına kadar karanlıkta kalmış,henüz aydınlatılamamıştır.

Bölge, M.Ö. 2000 yıllarında ARZAVA konfederasyonunun siyasi merkezi olmuştur. Bu durum M:Ö. 1000 yılına kadar çeşitli toplumların yerleşmesiyle devam eder.
M.Ö. 8.yy’da Pisidia’nın batı bölgesi Friglerin hakimiyetine girmiştir. Yarışlı Gölü’ndeki yerleşim yerinde Frig keramiklerinin bulunması bu tezi desteklemektedir.
M.Ö. 696-676 Frig devletini yıkan Lidyalıların bölgeye hakim olduğunu görüyoruz.M.Ö. 546 yılında Lidyalıları yenen Persler,bölgeyi ele geçirmişlerdir.M.Ö. 334’te Büyük İskender,Biga Çayı kenarında Persleri mağlup eder ve Anadolu’ya yönelir. Önce Bodrum,Milet ve Phaselis’i alır. Daha sonra Perge,Side,Aspendos’u alır ve M.Ö.333’te de Sagalassos ve Kremna’yı da zapteder.Büyük İskenderin M.Ö. 323 yılında ölümü,imparatorluğun paylaşılmasına sebep olur. Bölgeye, M.Ö. 321 yılında komutan Antigonos hakim olur.Fakat M.Ö.301 yılında İpsos Savaşında Selefkoslulara yenilince ülkesini kaybeder. Selefkoslardan sonra bölge,Bergama krallığına ve daha sonra da Roma’ya bağlanır. Bu durum,M.S. 395 yılına kadar devam eder. Bu yıl Roma İmparatorluğu ikiye bölünür;bölge Doğu Roma(Bizans) idaresine girer. Bu durum M.S. Xl yy sonlarına kadar devam eder ve bu tarihten itibaren Türk hakimiyeti başlar.

Roma çağında Psidia’nın her tarafında kesif bir yerleşme vardır. Bir çok yeni şehir kurulmuş, eski merkezler yeniden onarılmıştır. Burdur ve çevresinde antik devirde kurulmuş olan ve bilinen şehirlerin isimleri şunlardır: Milyas(Melli), Kremna(Çamlık), Sagalassos(Ağlasun), Kreitai(Belören),  Kretepolis(Kızılkaya), Kodrula(Kestel), Komama(Ürkütlü), Palaipolis(Akören), Lysinia(Karakent), Mallos(Karacaören), Korbasa(Yuva), Olbasa(Belenli), Muatra(Bereket), Tymbrianosus(Düğer), Kybra(Gölhisar), Bubon(İbecik),  Panematrikhos(Boğazköy), Sia(Karaot). Bütün İlimizde bulunan harabelerin hemen hepsinde bu çağa ait mimari kalıntılar görünmektedir. Bu çağa ait çeşitli heykeltıraşlık eserleri de Burdur Müzesinde teşhir edilmektedir.


Burdur’un Türk Tarihi Dönemi :

1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra ise bölge; sırasıyla Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Anadolu’ya yayılan Oğuz boyları muhtemelen 1075’lerde o zaman Psidia diye adlandırılan bölgeye ve Polidia denen Burdur’a yerleşmeye başladılar. İlk yerleşim yerleri Şekerpınarı-Hamam bendi mevkii olmuştur. Çoğunluğu Kınalı aşiretinden olan Türkmenler , en az 2000 çadırdan meydana gelen bir toplulukla yerleşim yerleri kurmaya başladılar. Başlangıçta kendi başlarına hiçbir devlete bağlı olmadan ve komşuları olan Bizanslılarla mücadele ederek varlıklarını sürdürdüler. Bu mücadelelerin en önemlisi Dinar yakınlarında Bizanslı Manüel Kommenos komutasındaki orduyu yenmeleridir.

Bilhassa Haçlı Seferleri döneminde Selçuklu Hükümdarı l.Mesut ve ll.Kılıçarslan’ın Erle Ovasında bu orduyu yenilgiye uğratması Selçuklu Hakimiyetini bu bölgede kolaylaştırdı. Selçuklu hükümdarı ll.İzzeddin Kılıçarslan Denizli, Uluborlu, Burdur ve Antalya’ya kadar olan bölgeyi ve Türkmen aşiretlerini idaresi altına aldı. Fakat Türkmen aşiretleri üzerinde tam bir otorite sağlayamadı. Bölge; 1219 ve 1236 yıllarında tekrar l.Keykavus ve Alaaddin Keykubat tarafından alındı. Böylece Bölge kesinlikle Selçuklu hakimiyetine girmiş oldu.. 1257 yılında Selçuklu Devleti üç kardeş arasında pay edildi. Fakat ll.Alaaddin Keykubat ölünce, ll.İzzeddin ve lV. Rukneddin Kılıçarslan arasında paylaşıldı. Ama iki kardeş arasında çıkan savaşta Rukneddin yenildi ve Burdur kalesine hapsedildi.1259 tarihinde hapisten çıkarak Selçuklu tahtına oturdu. Rukneddin Kılıçarslan hapis dönemi olaylarının intikamını almaya başladı. Bu yüzden huzursuzluk arttı. Bu arada Baba İlyas ve Baba İshak isyanları da devletin otoritesini sarstı. Ve nihayet Selçuklu Devleti 1303 yılında tamamen ortadan kalktı.

Bu otorite boşluğundan istifade eden Selçukluya bağlı aşiret ve oymakların “Uç” Beyleri de kendi başlarına hükümet kurmaya başladılar.
Antalya ve Denizli’nin Türk hakimiyetine girmesinden sonra akın akın gelen aşiret ve oymaklar, bilhassa Kayı, Avşar, Bayındır, Büğdüz, Yazır, Yiva ve diğerlerinin toplamı 200 bin çadıra ulaşmıştı. Bu Türkmen nüfusunun merkezi de Burdur olmuştur. Celaleddin Harzemşah’ın komutanlarından ve Yomut kabilesinden olan Hamit Bey, Selçukluların döneminde Burdur ve Çığralı’ya kadar olan bölgenin sınır beyiydi. Selçuklunun yıkılma dönemine denk gelen Hamitoğulları beyliğinin esas kurucusu Hamit Bey’in torunu olan Felekeddin Dündar Beydir. Bir “Uç” beyi olan Dündar Bey, beyliğini Burdur’da ilan ederek beyliğinin adını dedesinin adına hürmeten “Hamitoğulları” olarak duyurdu. Hamitoğullarının en parlak dönemi Dündar Beyin zamanıdır. Beyliğin sınırları genişlemiş, Antalya, Gölhisar ve Korkuteli Beyliğe katılmıştır. Burdur İli, döneminin en önemli merkezi olmuştur. Sanat, ticaret ve nakliye gelişmiştir.

İlhanlılar Anadolu’ya geldiğinde diğer beylikler gibi Hamitoğulları da bağlılıklarını Başvezir Emirçoban’a bildirerek, İlhanlı fırtınasını kazasız atlatma yoluna gitmiştir. Emirçobanoğlu Timurtaş’ı (Demirtaş), Anadolu Valisi olarak atamıştır. Timurtaş Anadolu’daki beylikleri tek tek ortadan kaldırmaya başlamıştır. Hamitoğullarının da üzerine yürüdü. Dündar Beyi 1323 yılında Antalya’da öldürdü ve Hamitoğullarının toprağını ilhak etti. Bu durum karşısında Dündar Beyin oğulları memleketten kaçtılar. Bu hakimiyet 1327 yılına kadar devam etti. Oğlunun yaptıklarını tasvip etmeyen Emirçoban, Anadolu’ya gelerek oğlunu ortadan kaldırmak istedi. Timurtaş Mısır’a kaçtı, fakat orada öldürüldü.

Dündar Beyin oğlu Hızır Bey Eğirdir’e gelerek Hamitoğullarının topraklarının bir kısmında hakimiyet kurdu.Hızır Beyin ölümünden sonra yerine, Dündar Beyin diğer oğlu İshak Bey geçti. İshak Beyin Beyşehir ve Akşehir’e kadar beyliğin sınırlarını genişlettiğini görüyoruz.

İshak Beyin 1335’te ölümünden sonra yerine oğlu Muzafereddin Mustafa Bey geçti. Onun da yerine oğlu Hüsameddin İlyas Bey 1349’da başa geçti. İlyas Bey Karamanoğullarıyla savaştı fakat, topraklarını kaybetti. Germiyanoğullarının yardımıyla topraklarını geri aldı.

Yerine geçen Kemaleddin Hüseyin Bey, Karamanoğulları’nın saldırısına uğradı. Ama Osmanlılar ve Germiyanoğulları’nın yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Anadolu’nun Söğüt Bölgesinde gittikçe büyüyen ve kuvvetlenen ve Osmanoğulları tarafından kurulan Osmanlı Devleti dikkat çekiyordu. Osmanlı padişahı Murat Hüdavendigar Kosova’da şehit olunca yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçmişti. Yıldırım Beyazıt’ın hükümdarlığını başta Karamanoğulları olmak üzere diğer beylikler de tanımadılar. Yıldırım Beyazıt Anadolu’ya geçerek bu beylikleri teker teker ortadan kaldırdı. Hamitoğulları Beyliğini de ortadan kaldırarak Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi olan Kütahya’ya bağladı. (1391)

Böylece Hamitoğulları ve diğer beylikler ortadan kalkmış ve Anadolu’da Türk Birliği sağlanmıştır. Hamitoğullarının son beyi Kemaleddin Hüseyin Beyin oğlu Mustafa Bey, Osmanlı komutanı olarak görev almıştır. Böylece Burdur’un Osmanlı Dönemi başlamıştır.Osmanlı Şehzadelerinden l. Beyazıt ve ll. Selim Kütahya’da Beylerbeyi olarak bulundular. ll. Beyazıt zamanında Şah kulu ayaklanması ortaya çıkmıştır. Şah kulu Şehzade Korkut’un Antalya’dan Manisa’ya giden hazinesini yağmalamış, Antalya, İstanos, Almalı, Burdur ve Keçiborlu’yu basarak, buraların kadılarını ve bir çok insanı öldürmüştür. Şah kulu sonunda İran’a sığınmış ve böylece tehlike ortadan kalkmıştır.XVl. yy.a kadar Burdur ‘da önemli olaylar olmamıştır. 1522’de de Burdur Tirkemiş İlçesi merkezi durumdadır. Bu dönemde şehir eskiye nazaran daha gelişmiştir.XVl.yy.ın sonuna doğru şehir biraz daha büyümüştür. Ekonomi canlanmıştır. Bu bakımdan verilen vergiler fazlalaşmıştır.
 

1839 Tanzimat hareketinden sonra Burdur, Kütahya ilinden ayrılarak Konya ilinin Isparta kaymakamlığına bağlandı. 1850 yılına kadar bu bağımlılık sürdü.
Daha sonra başta Saden oğlu Hacı İsmail Ağa olmak üzere Burdur’un Sancak olması için uğraşmışlar ve 1872 yılında Burdur sancak olmuştur. Burdur’un ilk sancakbeyi Mehmet İzzet Paşadır. Osmanlı Devleti 1914’te 1. Dünya Savaşına katılınca bütün yurtta seferberlik ilan edilmiş ve aynı yıl Burdur’da şiddetli bir deprem olmuş, yaklaşık 1500 kişi ölmüş ve şehrin önemli dini yapıları bu depremde yıkılmıştır. Her iki felaket birleşmiş ve Burdurlular birkaç yıl bu kötü şartlar altında yaşamışlardır.1920 yılında müstakil mutasarrıflık olan Burdur, doğrudan hükümet merkezi olan İstanbul’a bağlanmıştır. 1.Dünya Savaşının yenilgi ile neticelenmesinden sonra İtalyanlarAntalya’ya asker çıkardılar. Burdur’a gelerek merkez komutanlığı kurdular. Burdur düşmanın yurttan atılmasından sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinde 1923 yılında İl olarak yerini almıştır.

Kuva-i Milliye ve Burdur :

Mondros Mütarekesinin ilk günlerinde,57.Tümenin önemli bir topçu ve piyade cephaneliği Antalya’nın Badem ağacı köyünde bulunmaktadır. İtalyanların Antalya’yı işgal ettikten sonra Burdur’a doğru ilerleyeceği anlaşılınca 57.Tümen Komutanı Albay Şefik Bey (AKER) 7 Nisan 1919’da Badem ağacına giderek cephaneliği boşalttırmıştır. Buradaki cephane ve silahlar, daha içerilere, Burdur’un Çeltikçi Köyüne götürülmüştür. Bu silahlardan, Nazilli cephesindeki direniş sırasında ve daha sonraki savaşlarda çok yararlanılmıştır.

Burdurlu Kuva-yi Milliyecilerin Demirci Mehmet Efenin Yunanlılara karşı Nazilli Cephesinde verdiği direnişe büyük yardımları olmuştur. Cepheye çok sayıda gönüllünün yanı sıra silah, cephane, yiyecek ve giyecek göndermişlerdir. Nazilli Cephesinde 400’e yakın Burdurlu gönüllü hayatını kaybetmiştir. Burdur Kuva-yi Milliye Teşkilatı çalışmalarını uzun süre bağımsız yürüttüyse de Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetine bağlanmıştır. 1920’de toplanan Büyük Millet Meclisine Burdur’dan ünlü kişiler katılmıştır. Bu Milletvekillerinin en ünlüsü İstiklal Marşımızın yazarı milli şair Mehmet Akif ERSOY’ dur.

Atatürk’ün Burdur’a Gelişi :

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük Türk Atatürk, ilk olarak 6 Mart 1930 tarihinde Isparta gezisinden sonra Burdur’a teşrif etmiştir.Atatürk 6 Mart 1930 sabahı Burdur’un ileri gelenleri tarafından Baladız’da karşılanmış, yanlarında Prof. Afet İNAN, Burdur, Isparta ve Antalya Milletvekilleri olduğu halde otomobille Burdur’a gelmiştir. Şehrin o tarihte giriş yeri olan Çatal pınar Mevkiinde tüm Burdur halkı coşkulu bir tezahüratla karşılamıştır. Aynı gün Atatürk yanındaki zevatla beraber saat 16.00’ya doğru Antalya’ya varmıştır. Üç gün sonra 9 Mart 1930 tarihinde aynı yolla tekrar Burdur’a gelmiş, yine halk coşkulu tezahüratla karşılamışlar ve kendisini bir gün misafir etmişlerdir.

Kaynak:http://www.burdurkulturturizm.gov.tr/TR,70045/tarihce.html

...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
İlimiz, Güneybatı Anadolu'da Göller Bölgesindedir. İlin yüzölçümü 6883 m² dir. İlimizi, doğu ve   güneyinden Antalya, batısından Denizli, güneybatısından Muğla,   kuzeyinden Afyon, kuzeydoğudan ise Isparta çevirmiştir. İlin genel   yüksekliği (ortalama) 950 metredir. İlimiz güneyden Batı Torosların uzantıları üzerindeki Boncuk Dağları, Elmalı Dağı ve Katrancık Dağı,   doğudan yine Batı Torosların uzantısı olan Kuyucak ve Dedegöl Dağı, kuzeyden Burdur Gölü ve Karakuş Dağ Sırası, batıdan ise Acıgöl ve Eşeler Dağları gibi doğal sınırlarla çevrilmiştir. Kaynak: www.burdur.gov.tr
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Akdağ Dağ Ağlasun ilçe merkezinin Kuzeydoğusunda'dır. Çıplak ve kayalık bir karakter gösterir. En yüksek noktası 2276 m.dir.
Alakır Çay Tefenni, Karamanlı ve Yeşilova arasındaki Eşeler Dağı'ndan çıkmaktadır.80 km. uzunluğunda bir yatağa sahiptir. Burdur Gölü'ne dökülür.
Ambahan Göl Ambahan köyü önünde 3500 dekarlık sahayı işgal eder. Gölden çok bir bataklıktır.
Armut Çay Armut çiftliğinden çıkar.10 km.lik bir yatağı takiben Bayındır Gölü'ne dökülür.
Arvallı Çay Bağsaray Kasabası üzerindeki Tekke gözünden çıkar.20 km.lik bir yatağa sahiptir. Çeltikçi çayı ile birleştikten sonra Onaç çayı adını alır. Kestel gölüne dökülür.
Askeriye Çay Askeriye Köyü üzerindeki Leften yaylasından çıkar.15 km.lik bir yatağı vardır.
Başköy Çay Ağlasun Başköy ve bu çevredeki araziyi sular. Başköy'den çıkar ve Aksu'ya dökülür.25 km.lik mecraya sahiptir.
Bereket Göl Bereket Köyü yakınlarındadır.200 dekarlık bir araziyi kaplar.
Burdur Göl Burdur Gölü Söğüt Dağı ile Sulu dere Yayla dağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur.Yüzey alanı 160 km2' dir.
Burdur Çayı Çay
Çerçin Çay Çerçin Köyü'nün güneyindeki dağlardan çıkar.10 km.lik bir yatağa sahiptir.
Dalaman Çay Gölhisar havalisindeki çayların en büyüğüdür. Kaynağı Altınyayla Kavaklı pınardır.
Doğan Baba Çay Eşeler Dağı'ndan çıkar.8 km.lik bir yatak takip ederek Salda gölüne dökülür.
Eşeler Dağları Dağ Yeşilova-Karamanlı-Tefenni ve Beyköy kasabalarının Batı Kuzeyi'nde geniş ve yüksek bir yayla düzlüğüdür. Tamamen ormanla kaplıdır. En yüksek noktası 2254 m.dir.
Gölhisar Göl İlçenin bu adla anılan büyük ovasında teşekkül eder. Denizden yükseltisi 1000 metredir. Azami derinliği 10 m. kadardır.
İnsuyu Mağarası Mağara Burdur-Antalya karayolunun 13. km.sinde bulunan tabii bir mağaradır. Jeolojik çağlarda oluşan mağaranın içinde kalker kalıntılarından dolayı oluşan farklı şekillerde sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Mağara Jeoloğu Dr. Temuçin Aygen tarafından 1965 yılında açılmıştır. Bugün mevcut şekliyle 597 metre uzunluğunda olup, denizden yüksekliği 900 metredir.
Karaevli Göl Beşkavak tepeleri ve Pilav tepesi ile Kaplanpınarı dolininin tabanında takribi olarak 1200 dekarlık bir sahayı kaplar. Azami derinliği 2 m.kadardır. Yazları tamamen kurur.
Kestel ve Katrancık Dağları Dağ Merkez ilçe Aksu-Halebi-Kapaklı-Aziziye Bozlar köyleri ve Bağsaray kasabası ile Bucak ilçesi Kuşbaba-Kestel Ambahan-Yüreğil ve Ürkütlü köyleri arasında kalan sahada münferit yükseltilerdedir.En yüksek nokrası 2336 m.ile Kestel Dağı'dır.
Kıravgaz Çay Merkez kazasındaki akarsuların en büyüğüdür. Kravgaz Dağı altından çıkar.45 km.lik bir yatağa takip ederek Burdur Gölü'ne dökülür.
Köfek Çay Eşeler Dağı'ndan çıkar.8 km.lik bir yatak takip ederek Salda gölüne dökülür.
Pınarbaşı Gölü Göl
Salda Göl Yeşilova İlçe Merkezine 4 km. uzaklıktadır. Gölün denizden yüksekliği 1193 metredir.47 km2'lik bir alana sahip olan gölün derinliği yaklaşık 185 metredir.
Salda Çay Eşeler Dağı'ndan, Keklik yaylasından çıkar.5 km.lik bir yatak takip ederek Salda Gölü'ne dökülür.
Söğüt Dağları Dağ
Söğüt Dağları Dağ Burdur Gölü'nün kuzeybatısını sınırlayan bir kısım Burdur-Afyon-Isparta illeri sınırı üzerinde daha çok Burdur merkez ilçe İlyas-Karakent-Cimbilli köyleri ile Yeşilova ilçesi Uylupınar ve Başmakcı köyleri ile çevrili bölgedir. En yüksek yeri 1919.m rakımlı Çataltepe'dir.
Ulupınar Çay Ulupınar'dan çıkar.25 km.lik bir mecraya sahiptir. Karakent Köyü yakınlarında Burdur Gölüne dökülür.
Yarışlı Göl Yeşilova ilçesinin doğusunda yer alan Yarışlı gölü yaklaşık 2000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Çevreden inen sularla ve yağmur sularıyla beslenmektedir.
Yazır Göl Gölhisar ilçesi Yazır köyü civarındadır. Yaklaşık 3000 dekar alan kaplamaktadır.
  İklim
  İklim

  Burdur ili Akdeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen, iklim olarak genelde İç Anadolu Bölgesi'nin özelliklerini taşımaktadır.

   

  Zira Akdeniz kıyısı ile İl sahası arasında bulunan yükseltiler iklim değişikliklerinin başlıca doğal nedenlerindendir. Bu nedenle Burdur'da Akdeniz Kıyı şeridindeki yerleşmelerden farklı olarak kışları soğuk, yazları ise sıcak geçmektedir. Yıllık yağışların büyük bir kısmı kış aylarında yağmur ve kar şeklinde oluşmaktadır. İlimizin en yüksek ortalama sıcaklığı Ağustos ayında 32.2 °C ve en düşük sıcaklığı -0.8 °C ile ocak ayıdır.

   

  İl arazisi iklim yönünden karakteristik bir özellik arzeder. Denizden gelen ılık ve nemli hava, Güneybatı ve Batı'daki yüksek dağların tesiri ile parçalanır iç kısımlara kadar giremez. İl'de rakımın yer yer ortalama olarak 500 metreden 1400 metreye kadar yükselmesi neticesi, Burdur ilinde, çok değişik bir iklim görülmektedir. Örneğin; Bucak ilçe ve civarı, rakımın değişikliği ve denize yakınlığı sebebiyle Aksu vadisinden bol yağış alıp daha yumuşak bir iklim karakteri arzederken, merkez ilçenin bir kısmı, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde soğuk ve kuru bir iklim özelliği görülmektedir.

  Kaynak: http://www.mgm.gov.tr

  ...Devamını Oku
  Bitki Örtüsü

  Burdur ili, iklim, yükseklik ve toprak yapısı bakımından çok değişik bir durum arzeder. Haliyle bu değişik iklim, yükselti ve toprak yapısındaki farklılık, yörede çok değişik bitki türlerinin meydana getirdiği bir bitki örtüsünün oluşmasına neden olmaktadır. Yılın her mevsiminde doğa, değişik peyzaj görünümü sergilemektedir.

   

  İl'in Bucak ve Ağlasun ilçelerinin rakımı düşük Güney kesimlerinde ve Aksu vadisinde diğer bölgelerde görülmeyen narenciye, Antep fıstığı, pamuk, pirinç gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu bölgedeki ormanlar içinde kocayemiş, yabani zeytin ve yabani harnup sahalarıda vardır.

   

  İl'in iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsü başka çeşitlilik ve farklılık sergilemektedir. İç kısımlarda her tür hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mahlut), sanayi bitkileri (şekerpancarı, tütün, anason, keten, kendir, ayçiçeği, afyon, susam ve yerfıstığı), hayvan yemleri (yonca, karınga, fıg, burçak) sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (elma, armut, kayısı, şeftali, erik, zerdali, kiraz, vişne, badem, ceviz, fındık, nar, zeytin, muşmula, üzüm), yaz ve kış aylarında yetiştirilen sebzeler (domates, biber, patlıcan, kabak, bamya, hıyar, t.fasulye, lahana, havuç, pırasa), bakliyat cinsinden (bakla, fasulye, nohut, mercimek, kavun, karpuz, soğan, sarımsak, patates) bitkileri görüldüğü gibi geniş üzüm bağlarına ve gül bahçelerine de rastlamak mümkündür.

   

  İl dahilindeki ova ve vadilerde bol miktarda ahlat ağaçları görülmektedir. Ormanlarda ise genellikle karaçam, kızılcam, katran, akçam, ardıç ve meşe ağaçları boldur.

   

  İl merkezinin dışında ve meyil oranı %23 ü geçen bütün tepeler, keçi otlatmaya çok uygun olan meşe fundalıkları ile kaplıdır.

   

  İl dahilindeki yaylalar ise özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında renk renk çiçeklerle ve yabani otlarla kaplanmaktadır. Buralarda en çok görülen ot ise kekiktir.

   

   

   

  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı

  İl'in Bucak ve Ağlasun ilçelerinin rakımı düşük Güney kesimlerinde ve Aksu vadisinde diğer bölgelerde görülmeyen narenciye, Antep fıstığı, pamuk, pirinç gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu bölgedeki ormanlar içinde kocayemiş, yabani zeytin ve yabani harnup sahalarıda vardır.

   

  İl'in iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsü başka çeşitlilik ve farklılık sergilemektedir. İç kısımlarda her tür hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mahlut), sanayi bitkileri (şekerpancarı, tütün, anason, keten, kendir, ayçiçeği, afyon, susam ve yerfıstığı), hayvan yemleri (yonca, karınga, fıg, burçak) sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (elma, armut, kayısı, şeftali, erik, zerdali, kiraz, vişne, badem, ceviz, fındık, nar, zeytin, muşmula, üzüm), yaz ve kış aylarında yetiştirilen sebzeler (domates, biber, patlıcan, kabak, bamya, hıyar, t.fasulye, lahana, havuç, pırasa), bakliyat cinsinden (bakla, fasulye, nohut, mercimek, kavun, karpuz, soğan, sarımsak, patates) bitkileri görüldüğü gibi geniş üzüm bağlarına ve gül bahçelerine de rastlamak mümkündür.

  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  Torosların İncisi Ağlasun; tarih, tabiat, iklim ve ilim harikası oldukça şirin bir ilçedir. Aşk ve güç çeşmesi olarak anılan, suyunun kısmet açtığına, ilham ve güç verdiğine inanılan, tarihten bugüne ayakta kalan dünyadaki en eski çeşme olan Helenistik Çeşmesi ile Sagalossos Antik Kenti; Nüfusunun üçte biri üniversite öğrencisi olan demografik yapısı; Civar şehir sakinlerinin müptelası olduğu lezzetli alabalıkları; İngiliz Kraliyet Ailesinin vazgeçilmezi leziz kirazları ve daha birçok meyvesi (şeftali, ceviz, elma, gül v.s.) bu şirin ilçeye bambaşka bir harikalık katmaktadır. Ağlasun, Burdur veya Isparta üzerinden Antalya’ya gidilirken rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda olup; her iki yoldan da sadece 10 dakikalık bir mesafededir. Kaymakamlık Tel = 0248 7312501 Ağlasun Belediye Başkanlığı Tel = 0248 7312664 Alıntı : www.aglasun.gov.tr
  ...Devamını Oku
  Altınyayla (Dirmil)
  ...Devamını Oku
  Altınyayla, İl merkezine 125 km uzaklıktadır. Denizli-Fethiye yolu üzerinde şirin bir ilçedir. Kanyonları, yaylaları, ormanları ve anıt ağaçlarıyla ünlüdür. İlçenin güney batısında önemli bir Likya kenti olan Balbura bulunur. İlçenin özellikle yaz mevsiminde soğuk suları, serinliği ve temiz havası dikkate değerdir. Karanlık Dere kanyonu, dağ turizmi ve rafting, Boncuk dağı ise dik tırmanışlar açısından son derece önemlidir. Fatmapınarı ve Dedetaş bölgelerinde kayak turizmi potansiyeli mevcuttur. Yine bu bölge yaz kampları için uygundur. Değirmen Deresi, Dar kanyonu ve mağaralarıyla önemlidir. Her yıl temmuz ayında yapılan geleneksel yağlı pehlivan güreşleri de ilçemiz turizmi açısından önemlidir. İlçe yöresel sazlardan sipsi sazının beşiği olup, cura ve sipsi ustaları ile ünlüdür. Ön Plana Çıkan Değerleri: Dirmil kebabı, Dirmil güreşleri, Balboura antik kenti, sipsi, kireç üretimi, bal, Karanlık Dere kanyonu, Değirmenderesi kanyonu, Kırkpınar yaylası, çan, hayvancılık olarak sıralanabilir.
  ...Devamını Oku
  Burdur’a 45 km uzaklıktadır. Antalya karayolu üzerindedir. İlin en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Kremna, Milias, Sia ve Kodrula gibi önemli antik kentleri bulunur. İpek Yolu üzerinde bulunan Susuz Kervansarayı ile İncir Kervansarayı önemli Selçuklu eserleridir. Antik kentleri ve kervansarayları ile medeniyetin beşiği olarak tarihte oynadığı rolü olanca güzelliği ile sergilemekte olan ilçe, ilimizin gözde ilçelerindendir. Sanayisi gelişmiş olup mermercilikte adından söz ettirmektedir. Ön Plana Çıkan Değerleri: Mermer madeni, Karacaören ı I-II barajı, Susuzhan, İncirhan, Kremna antik kenti, Sia antik kenti, Milias antik kentidir. Bucak Kaymakamlığı: Tel:(248)-3253183-325 10 09 Bucak Belediyesi: Tel: (248)-3252190
  ...Devamını Oku
  Burdur’a 95 km uzaklıktadır. Antalya-Fethiye-Denizli yol kavşağında bulunur. Antalya’ya ise 115 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçede tarım ve hayvancılık gelişmiştir. İlçede birçok tümülüs, höyük ve kaya kabartmaları bulunmaktadır. Çavdır, coğrafi konum olarak İzmir-Denizli bölgesi ile Antalya-Fethiye bölgesi arasında olması sebebi ile turizm akış yolu fırsatlarından yararlanmaya başlamıştır. Yol boylarındaki turistik tesisleri aynı anda 500 kişiye hizmet verilebilecek büyüklüktedir. Ön Plana Çıkan Değerleri: Hayvancılık ve tarım, turizm güzergâhı üzerinde olması olarak sıralanabilir. Çavdır Kaymakamlığı: Tel: (248)-4271255 Çavdır Belediyesi: Tel: (248)-4271009
  ...Devamını Oku
  Çeltikçi ilçesinin kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu hakkında kesin ve açık bir kayıt bulunmamasına rağmen 1725 yılında koklan beyleri sülalesinden olduğu söylenen bir kişinin pınarlı boğaz adı verilen derenin ağzına gelerek yerleşmesiyle bugünkü konak mahallesinin oluştuğu rivayet edilmektedir. Bugünkü adıyla cami mahallesi, Arvallı (Bağsaray) yakınlarında ikamet eden ailenin su kaynaklarının ve arazinin kıt oluşu nedeniyle göçerek bu bölgeye yerleşmesi ile oluşmuştur. Daha sonraki yıllarda Burdur tarafından ilçeye girişinin sağ ve sol yakalarında pirinç ekilmesiyle ilçeye çeltikçi ismi verilmiştir. Halkın rivayetine göre Çeltikçi ovası Osmanlı padişahlarından sultan Abdülhamit’in çiftliği olup 1914 yılında 1. Dünya savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmezden önce harbiye nazırı Enver Paşa Antalya’ya yaptığı bir gezide Çeltikçi’de durup halkla konuşup anlaşarak bedeli 12 yılda ödenmek üzere araziyi halka vermiştir. Arazinin halk tarafından alınmasından sonra bugünkü iki mahalle oluşturulmuş daha sonra bu mahallelerin birleşmesiyle Haziran 1968 Çeltikçi Belediye teşkilatı kurulmuş, ilçe oluncaya kadar da nahiye merkezi olarak kalmıştır. 1990 yılında 3644 sayılı kanunla Çeltikçi ismiyle ilçe olarak kurulması kabul edilmiştir. 26 1991 tarihinden itibaren ilçe teşkilatı faaliyete geçmiştir. Çeltikçi Kaymakamlığı Tel :0 248 711 21 11 Faks :0 248 711 22 88 Çeltikçi Belediye Başkanlığı 0 248 711 20 06
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 107 km uzaklıktadır. İlin ikinci büyük ilçesidir. Antalya- Fethiye- Denizli karayolu üzerinde bulunur. Tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynağıdır. Ormanları, yaylaları, gölleri, Kibyra ve Boubon antik kentleri turizm açısından önemlidir. Böğrüdelik, Kocayayla, Kozpınarı, Armutlu ve Yusufça yaylaları önemli yaylalarıdır. Yerli ve yabancı turistler yayla turizminde aradıkları her türlü doğal güzellikleri burada bulabilirler. İbecik bezi ve İbecik dastarı, İbecik üçeteği, Pırnaz (Elmalıyurt) kilimi, yün çorap, kara çul, çaşır el sanatları; keşkek, tirit (dirit), yepinti, Gölhisar kavurması, alacaş da yemekleri arasında yer alır. Gölhisar, doğa yürüyüşleri, konaklama, balık tutma gibi her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği şirin bir ilçedir. Ön Plana Çıkan Değerleri: Kibyra antik kenti, Boubon antik kenti, Böğrüdelik yaylası, Gölhisar Gölü ,İbecik bezi olarak sıralanabilir. Gölhisar Kaymakamlığı: Tel: (248)-4113004 Gölhisar Belediyesi: Tel: (248)-4113117
  ...Devamını Oku
  Burdur - Gölhisar yolu üzerinde bulunan Karamanlı, il merkezine 60 km uzaklıktadır. İlçede çok sayıda höyük ve tümülüs bulunmaktadır. İlçede ceviz üretimi yaygındır. Tarım başta olmak üzere sanayi ve taşımacılık ilçenin ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Mermercilik hızla gelişmektedir. Ön Plana Çıkan Değerleri: Tarım, Ceviz, Mermer Madeni olarak sıralanabilir. Karamanlı Kaymakamlığı: Tel: (248)-5313988 Karamanlı Belediyesi: Tel: (248)-5313004
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 50 km uzaklıkta bulunur. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Ön Plana Çıkan Değerleri: Olbasa Antik Kenti,Akpınar yaylası, Elmacık köyü yakınlarında Güney Fili kazı alanı olarak sıralanabilir. Kemer Kaymakamlığı: Tel: (248)-5112222 Kemer Belediyesi: Tel: (248)-5112002
  ...Devamını Oku
  Eski bir yerleşim merkezidir. İlçe sınırları içindeki Kağılçık'ta Karamanlı ilçesinin Güneyin'deki Çamurhöyük'te Kalkolitik Dönem'e ilişkin yüzey araştırması bulguları elde edilmiştir. Tefenni'nin klasik çağdaki adının Temennos olduğu sanılmaktadır. XIX. yy'da Tefenni, Burdur sancağına bağlı bir kaza merkezidir.
  ...Devamını Oku
  1936 yılında Yeşilova adını alıp, Burdur’a bağlanarak ilçe olmuştur. 36 köy ve 2 beldesi bulunan ilçe Burdur’a 60 km. uzaklıktadır.Dereköy ve Gençali köylerinde yapılan araştırmalar Kalkolitik döneme kadar yerleşim olduğunu göstermiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Burdur’un yeşil ile mavinin buluştuğu şirin ilçelerinden birisidir. Kışın Eşeler Dağı’nda kayak yapmak, yazın Salda Gölü’nde kamping alanlarında sakin bir tatil geçirmek mümkündür. Ön Plana Çıkan Değerleri: Salda gölü, Salda Kayak Merkezi, Eşeler yaylası,Yarışlı Gölüdür. Yeşilova Kaymakamlığı: Tel: (248)-6180825 Yeşilova Belediyesi: Tel: (248)-6181315
  ...Devamını Oku
   Karayolu
   Burdur; İstanbul-Antalya ve Ankara-Antalya karayolu üzerindedir. Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinden Antalya'ya giden bütün araçlar ilimizden geçmektedir. KARAYOLU MESAFELERİ Burdur-Ankara 422 KM Burdur-İstanbul 602 KM Otogar Tel : (+90-248) 233 53 90
   ...Devamını Oku
   Denizyolu
   İlimizde denizyolu ile ulaşım bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   Hava ulaşımı 25 km. uzaklıkta bulunan Isparta Süleyman Demirel Havalimanından gerçekleşmektedir. Hava Limanı Tel: (+90-248) 233 35 90
   ...Devamını Oku
   Demiryolu
   İlimizde demiryolu ile ulaşım bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri