­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | AĞRI

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Kütüphanecilik Hizmetleri Okuyucu Kaydı Yaptırmak İçin
...Devamını Oku
- Nüfus cüzdan sureti - Adres ve telefon bilgileri
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Kart Hizmetleri
...Devamını Oku
- Nüfus Cüzdanı Belgesi - İshak Paşa Sarayına başvurulması halinde
...Devamını Oku
İshak Paşa Sarayı
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler için: 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Denek ve Vakıflar için: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi ve tüzüğünün onaylı örneği (onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih,yer, maliyet tablosu, programı) 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 5-Mülki idare amirliğinde (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi
...Devamını Oku
İlimizi Tanıtan Materyaller Talebi
...Devamını Oku
-Müdürlüğümüze gelen yerli ve yabancı turistlere - Yazılı olarak(dilekçe ile)başvuran kişilere
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı
...Devamını Oku
- Dilekçe - 1/500 Ölçekli Tesviye Münhanili Haritası veya Krokisi - Yakından ve Çeşitli Açılardan Çekilmiş Net Fotoğraf - Define aranacak yer tapulu ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name; tüzel kişilerden de yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğünce uygun görülen zamanda
...Devamını Oku
Bilgi Edinme Başvurusu
...Devamını Oku
-a)Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve ikametgâh adresini içeren dilekçe -b)Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda Tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphaneye üye kartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çekim İzni (Amatör Kısa Metraj, Öğrenci)
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Nüfus Cüzdanı / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserleri Sertifikası Verilmesi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Sertifika Verme İşlemleri Gerçekleştirilmektedir.
...Devamını Oku
- Dilekçe - Faaliyet Belgesi (Firmalar için) - Banka Dekontu - Ticaret veya Esnaf Odası Belgesi - Vergi numarası beyanı - T.C Kimlik numarası beyanı - Sertifika başvuru formu (Kurumdan alınacak)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlemler İnternet adresinden başvurusu yapılmış ise 1 saat içinde
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
- Kütüphane üye kartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgesi Talebi
...Devamını Oku
- Başvuru dilekçesi - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi için turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde,5 inci maddenin (E) bendi hariç, 5 ve 6 nci maddelerde belirtilen belgeler.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi
...Devamını Oku
Müzelerde film ve fotoğraf çekim izni
...Devamını Oku
1) Dilekçe(Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2) Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri 3) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu. 4) Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe( Vergi no ve Elektrik Abone no Banka Hesap no ayrı, ayrı belirtilecek) 2- Taahhütname 3-Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği 4- EK-2 Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Belediyelere Alt Yapı Uygulamaları İle ilgili Mali Yardım
...Devamını Oku
- Dilekçe - Proje/Kroki - Encümen/Birlik Yönetim Kurulu Kararı - Keşif Özeti - İmar Planı, Harita vb. doküman - Gerekçe Raporu - Metraj ve Yaklaşık Maliyet Belgesi - Mülkiyet Sorunu olmadığına dair belge - Yapılacak işin zaman çizelgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzde kontrol edilen evraklar Bakanlığımız ilgili birimlerine gönderilerek gerekli yardımlar Bakanlığımızca yapılmaktadır
...Devamını Oku
Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam, Klip, TV Program)
...Devamını Oku
1) Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi 2) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının fotokopisi 3) Faaliyet Belgesinin fotokopisi 4) Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi 5) Şirketin Antetli Kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz kültür Varlıklarının Onarımına dair Yönetmelik kapsamında proje ve proje uygulama yardımı
...Devamını Oku
A.Proje Yardımları için 1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3-9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6-Kanuni tebligat adresi 7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri 8- Sit paftası, imar paftası, kadastrol pafta üzerinde ada parsel nosu belirtilerek işaretli yerini gösteren harita örneklerini ilgili belediyesinden veya kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünden temn edilebilir. B.Proje Uygulama Yardımları için 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 2-9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmetleri
...Devamını Oku
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin Müdürlüğümüze başvurmaları halinde
...Devamını Oku
iL Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tahsis / Satış / Kiralama 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu Kapsamında Yapılacak Yer İnceleme Talepleri
...Devamını Oku
- Talep yazılarında ( Arazinin il, ilçe, köy mevkii, yüzölçümü, vasfı ve mülkiyet durumunun belirtilmesi) - Çaplı tasarruf vesikası - Tapu senedi örneği veya yeni tarihli tapu kaydı - Taşınmazın konumunu gösterir harita -Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyorsa ise ruhsat belgesi veya imar durumuna ait belge
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kurum görüşü için Van Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğüne gönderilir gelen cevaba göre durum bildirilir.
...Devamını Oku