­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | SİNOP
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Ödünç Kitap Verme
...Devamını Oku
1-Kimlik beyanı 2-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb.
...Devamını Oku
1-Taşınmaza ait tapu belgesi 2-Kroki 3-1/25.000 ölçekli memleket haritası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sit Alanı içinde kalanlar için Koruma Kurulu ve Bakanlıktan görüş sorulur
...Devamını Oku
İş Başvuruları
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Özgeçmiş 3-En son bitirdiği okul diploma fotokopisi 4-Hizmet belgesi (3269 Sayılı Uzman Ebaş Kanunu tabiler için) 5-Terhis Çizelgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu tabiler için)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığımızın cevabı beklenir
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet (Su altı)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce onaylı Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste 4-Personele ilişkin SGK tarafında verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti 6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti 7-Dalış merkez yetki belgesi 8-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri 9-Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi 10-Dalış noktaları 11-Şikayetçi (Jurnal) Defteri 12-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri 13-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol 14-Bütün belgelerin asılları veya noterden/ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir 15-İşletme iç talimatı 16-Teminat veya banka teminat mektubu ile teminatın yatırıldığına dair dekont 17-İşletme Müdürü 18-Kira sözleşmesi 19-Güzergah haritası 20-Ticaret sicil gazetesi 21-Deniz elverişlilik belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sportif Turizm Kurulunun toplanma süresine göre
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin İşlemleri
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi 2-Ada, parsel ve çap numarasını belirten çap alanı 3-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname 4-Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
ile 15 Gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Gerçek Kişiler)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticaret veya Esnaf Odası kayıt belgesi 3-Vergi levhası 4-Kimlik belgesi örneği 5-İşletmenin faaliyet belgesi (Ticaret veya Esnaf Odasından) 6-Vekâletname(Noter Tastikli) 7-İmza sirküleri örneği 8-Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …..…. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu 9-Kiralama belgesi (Kiralama yapan işletmelerden) 10-Sertifika belgesinin aslı (Sertifika süresi dolan işletmelerden)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kolleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Kolleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullardan alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
5 ile 15 gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Cumhuriyet Savcılığı, Gümrük ve İl Emniyet Müdürlüğü’ nden Gelen Kitap, CD,DVD,VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
1-Resmi Yazı 2-Kitap ve CD,DVD,VCD ler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Üyelik Hizmetleri
...Devamını Oku
1-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mulaj, taklit, reprödüksiyon yapılması veya kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıkça izin verilen yıl içerisinde araştırmacının belirleyeceği çalışma süresi belirler
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Afiş/davetiye örnekleri 3-Gider belgeleri 4-Oyun izlenme yazıları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü Verilmesi (Dernek ve Vakıflar)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 4-Dernek tüzüğü/vakıf senedi (İlgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Vergi numarası beyanı 6-Matbaa sertifika numarası beyanı 7-Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi 8-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 9-Banka dekontu 10-Matbaa yazısı 11-Referans belgesi (İthal için)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
ile 15 Gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Yerel Yönetim ve Belediyelere Altyapı Yardım Talebi
...Devamını Oku
1-Gerekçeli rapor ve üst yazı 2-Proje 3-Keşif özeti ve icmal 4-Metraj 5-Encümen kararı 6-İmar planı 7-Bayındırlığın üst yazısı ve teknik raporu 8-Müdürlüğümüzün denetim tutanağı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari Amaçlı Film ve Fotoğraf Çekimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3-Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont 4-Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli Omayan Yayın Bandrolü Verilmesi (Tüzel kişi)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C. Kimlik numarası beyanı 4-Yayıncı sertifikası numarası beyanı (Başvuranın yayın evi olması halinde) 5-Vergi numarası beyanı 6-Matbaa sertifika numarası beyanı 7-Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi 8-Sicil gazetesi 9- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilşkin sözleşme 10-Banka dekontu 11-Referans belgesi (İthal için) 12-Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
ile 15 Gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü Verilmesi (Kamu Kurum ve Kuruluşları)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 4-Vergi numarası beyanı 5-Matbaa sertifika numarası beyanı 6- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 7-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İle 15 Gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Bandrol Talebi
...Devamını Oku
1-Matbaaların ve yayınevlerinin sertifikalarının İbrazı 2-Eser sahiplerince yapılan bandrol başvurularında matbaa ile yapılan sözleşmenin aslı 3-Kimlik belgesi örneği 4-Yayımcılar Meslek Birliği referans yazısı 5-Eserin son basılmış hali 6-İkametgah belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Tapu örneği 3-Harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzeye Getirilen Tarihi Eserlerin Değerlendirilmesi
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserler için teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içerisinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Bakanlığa yazılır.
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır
...Devamını Oku
Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler
...Devamını Oku
1-Müzenin gezdirilmesi. 2-Müze ili ilgili bilgi ve belge verilmesi (Toplu ziyaretlerde rehber verilir. Tanıtıcı yayın ve broşür verilir)
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Pazartesi günleri müzemiz ziyaretçilerimize kapalıdır.
...Devamını Oku
Süreli Omayan Yayın Bandrolü Verilmesi (Gerçek kişi)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahütname (Talep numarasını gösterir) 3-T.C. Kimlik numarası beyanı 4-Matbaa sertifika numarası beyanı 5-Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 6-Banka dekontu 7-Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
ile 15 Gün arasında hizmet tamamlanmaktadır
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan İşletmelere Sertifika Verilmesi (Kamu Kurumları)
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Başvuru formu) 2-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 3-Yetki belgesi 4-Vergi numarası beyanı 5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devir alındığını gösterir yetki belgesi 6-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Ödünç Kitap Verme
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Üyelik Kartı
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Jet-Ski liman envanter kayıtları 3-Teknelerin tonilato belgeleri 4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri 5-Araçların test belgeleri ve faturaları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şikayet (3071 Dilekçe Başvuruları)
...Devamını Oku
Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek, varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerden cevap beklenir
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet (Su üstü)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentesi/otel işletme belgesi 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste 4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti 6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti 7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri 8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol 9-Şikayetçi (Jurnal) defteri 10-işletme iç talimatı 11-Teminat veya banka teminat mektubu ile teminatın yatırıldığına dair dekont 12-İşletme Müdürü 13-Kira sözleşmesi 14-Güzergah haritası 15-Ticaret sicil gazetesi 16-Denize elverişlilik belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sportif Turizm Kurulunun toplanma süresine göre
...Devamını Oku
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticaret sicil gazetesi 3-İmza sirküleri 4-Yetki belgesi 5-Kimlik fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucuya Kütüphane İçinde Yararlanmak Üzere Kitap Verme Hizmeti
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartı vb)
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
1-T.C. Kimlik numarası gösteren bir belge
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film ve Fotoğraf Çekme
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Otellere Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Vergi no, elektrik abone no, banka hesap no ayrı ayrı belirtilecek) 2-Taahhütname 3-Turizm işletme veya yatırım belge örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Etkinlik programı 3-Gider bilançosu 4-Afiş/davetiye örnekleri 5-Gider belgeleri 6-İzleme formu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Halı ve Kilimlerin İncelenmesi, Mezarlıklardaki Ağaçların Kesimi, Özel Ağaçlandırma Alanı İncelemesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan İşletmelere Sertifika Verilmesi (Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Yetkilinin T.C. Kimlik numarası beyanı 3-Vergi numarası beyanı 4-Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (İlgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Sicil gazetesi 6-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devir alındığını gösterir yetki belgesi 7-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdrlüğü'ne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın vereceği cevap beklenir
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımı Projelerine Yardım ve Katkı Sağlanması
...Devamını Oku
Proje Yardımları İçin: 1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3-9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6-Kanuni tebligat adresi Proje Uygulama Yardımları İçin: 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2-9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rolöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7-Kanuni tebligat adresi Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Bakanlığımıza gönderilir ve değerlendirme sonucu beklenir.
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih 2-Kısa özgeçmiş 3-Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli forokopisi ya da Cd ortamında örnekleri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sergiler Dr. Rıza NUR il Halk Kütüphanesi ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüklerinde açılabilmektedir.
...Devamını Oku
BİMER başvuruları
...Devamını Oku
Gelen talepler doğrultusunda ilimize yönelik enformasyon hizmetleri verilmektedir. Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnternet Erişim Hizmeti
...Devamını Oku
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi, öğrenci Kimlik Kartı vb)
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
Dilekçe, telefon veya şifahi talepler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Denetleme Defteri Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane üyelik kartı
...Devamını Oku
Dr. Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi müdürlüğ
...Devamını Oku
Film Çekim İzni
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Senaryo
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tescil ve Sit Alanları İle İlgili Başvuru
...Devamını Oku
1-Harita 2-Kroki 3-Tapu Kaydı 4-Uzman raporu 5-Fotoğraf
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koruma Kurulunun Gündeme Almasına Göre
...Devamını Oku