­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | KIRKLARELİ
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Yurt Dışına Çıkarılacak Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının İncelenmesi (Halı ve Kilimlerin vb.)
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze veya Müze Müdürlüğüne başvurulmaktadır (yabancı uyruklular için ilgili emniyet birimiyle de yazışma yapılır).
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Yapma Talebi
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne (cevap geldiğinde yabancı uyruklular için ilgili emniyet birimiyle de yazışma yapılır), film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-15 Gün arası)
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari amaçlı Film-Fotoğraf Çekimi
...Devamını Oku
1- Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2- Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont. 4- Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1618 Sayılı Seyahat Acentaları Açma Talebi
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi 2- Ticaret Sicili Gazetesi a) Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi, b) Acentanın unvanına ilişkin ticaret sicil gazetesi, 3- Sicil Kayıtları a) Gerçek kişilerde oda sicil kaydı, b) Tüzel kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi, 4- Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri, 5- Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler, 6- Enformasyon Memurları için İstenilen Belgeler, 7- Tapu belgesi veya kira sözleşmesi, 8- SSK işe giriş bildirgesi 9- Ünvan Taahhütnamesi: 10- Teminat mektubu ve bloke makbuzu 11- Teminat mektubuna ilişkin taahhütname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekâletname ile mümkündür. Bakanlığa sunulur
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan Belgeli Tesisler ile Şikâyetler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Şikâyet ile ilgili diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce sonuçlandırılan şikâyetler 7 Gün, Bakanlık görüşü beklenen şikayetler 30 Gün
...Devamını Oku
Staj Başvuru Talebi
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi (Müdürlüğümüze başvurulmakta olup, dilekçe ve diğer belgeleri ilgili birime gönderilmektedir.) 2- Öğrenci Belgesi 3- Üniversiteden staj teklif yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesi Gereğince Vergi Muafiyeti
...Devamını Oku
1-Sanatçının Özgeçmişi 2- Yaptığı işlerin fotoğrafları, CD vb. 3- Kimlik fotokopisi 4- Müdürlüğümüze hitaplı gelir vergisi kanunundan yararlanmak isteğini belirten dilekçe.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Gerçek Kişi)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Faaliyet belgesi 4- Satış yetki belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenecek Geleneksel El Sanatları Kursları
...Devamını Oku
1- Kursa katılma isteğini belirtir dilekçe 2- Kimlik fotokopisi 3- İkametgah belgesi 4- Fotoğraf (1 adet)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enerji Desteği İşlemleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe ( Vergi No, Elektrik Abone No ve Banka Hesap No ayrı ayrı belirtilecek) 2-Ticari Sicil Gazetesi 3-Noter tasdikli imza sirküleri 4-Turizm Belgesi örneği 5- Taahhütname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri
...Devamını Oku
Dilekçe veya e-posta ile müracaat
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtım ürünleri posta veya kargo ile yazılı belgeler e-posta ile
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin Talebi
...Devamını Oku
Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle baş vurulur. 1- Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tasdikli olacak) 2- Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3- Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4- Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belge Talebi
...Devamını Oku
Başvuru Müze Müdürlüğümüze yapılır. 1- Dilekçe 2- T.C. Kimliği 3- İkâmetgah belgesi 4- Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5- Üç adet vesikalık fotoğraf 6- Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7- Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8- Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
2634 Sayılı yasa Kapsamında Taşınmazların satışı, kiralaması, tescili, maden ocakları, su kiralama, hayvancılık işletmelerine izin belgesi verilmesi kurum görüşü
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- İlgili alana ilişkin ölçekli harita veya kroki 3- Taşınmaza ilişkin tapu kaydı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 ile 30 Gün arası belgeler dilekçe sahibinin isteğine göre imza karşılığı elden teslim edilir.
...Devamını Oku
Proje Uygulama Talebi
...Devamını Oku
1- Proje uygulamasının kapsamı, işin bitirilme süresi, uygulama aşamaları ve tahmini bedele ilişkin rapor. 2- Yapının iç ve dış görünümlerini veren fotoğraflar. 3- Tapu örneği ya da çaplı tasarruf belgesi. 4- Belediye ve ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış arsanın ve yapının durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyat planı. 5- Yardım istenen taşınmazın koruma bölge kurulunca onaylanmış rölöve,restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projeleri. 6- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 6- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 7- Kanuni tebligat adresi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığımızın belirleyeceği tarihe kadar müracaatlar alınıyor. Komisyon ertesi yılın NİSAN-MAYIS aylarında toplanıyor. Çıkan yardımlar yazı geldikten sonra hemen bildirilir.
...Devamını Oku
Turizm Tesis ve İşletmelerinin Belgelendirilmesi Talebi
...Devamını Oku
Turizm Yatırım Belgesi Talebi için; a) Başvuru Dilekçesi, b) Yatırımın Yeri, Tür ve Sınıfı, Kapasitesi, Finansmanı ve Pazarlaması gibi bilgileri içeren Rapor c) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına Yatırımcı veya İşletmeci olarak Belge Düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen Muvakatname d) Talebin Şirket veya Adi Ortaklık adına yapılaması halinde Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İmza Sirküleri, İsim Tescili yapılmış ise Tescile ilişkin Belge, e) Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda; Türü, Yöresi, Büyüklüğü veya Konumu gibi nedenlerle özellik arz eden Yatırımların, bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte Fikir Projesi, f) Tesis Tescili Kültür Varlığında kurulacaksa buna ilişkin Belge Turizm İşletmesi Belgesi Talebi için, a) Başvuru Dilekçesi, b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Talepler Bakanlığımıza sunulur. Bakanlıktan gelen cevap üzerine işlem bekletilmeksizin sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı Talebi
...Devamını Oku
Somut Olmayarak Kültürel Miras taşıyıcıları bilgi formu doldurularak sanatçıya ait bilgiler, fotoğraf, kimlik fotokopisi, yaptığı sanat ile ilgili bilgi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Yaklaşık 6 Ay)
...Devamını Oku
Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserlerin İncelenmesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze veya Müze Müdürlüğüne başvurulmaktadır. İlgili inceleme Müze Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yapılacak faaliyete ilişkin malzeme listesi 3- Faaliyet alanını gösterir 1/25.000 harita veya 1/5.000'lik kroki 4- Yapılacak faaliyete ilişkin Yeterlilik Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Şirketler)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Faaliyet Belgesi 4- İmza Sirküleri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Yapım Talebi
...Devamını Oku
1- Taşınmazın kültür varlığı olarak tescil edildiğine ilişkin kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu kararı. 2- Yardım istenen projenin kapsamı, süresi ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3- Tapu örneği yada çaplı tasarruf belgesi. 4- Yapının iç ve dış görünümlerini veren fotoğraflar. 5- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 6- Kanuni tebligat adresi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığımızın belirleyeceği tarihe kadar müracaatlar alınıyor. Komisyon ertesi yılın NİSAN-MAYIS aylarında toplanıyor. Çıkan yardımlar yazı geldikten sonra hemen bildirilir.
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülâj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Çalışılması istenen konunun ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-15 Gün arası)
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Vakıflar-Dernekler)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Kuruluş tüzüğü 4- İmza sirküleri 5- Yetki belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzle İlgili Tüm Konularda Bilgi Talebi İçin
...Devamını Oku
İrtibat: 0.288.2143177 – 2141947 Kulturturizm39@mynet.com
...Devamını Oku
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Telefon müracaatlarında ve e-mail ile talep edilen bilgiler hemen verilecektir.
...Devamını Oku
Bakanlığımızca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler İçin: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adı, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (Sanatçı, bilim adamı, vs.), 4- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik- Kaymakamlık) alınan izin belgesi, 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar İçin: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerined ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.) 3- Proje ((ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (Sanatçı, bilim adamı, vs.), 5- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik- Kaymakamlık) alınan izin belgesi, 6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Başvuru belgeleri incelenerek, eksim belge olmaması halinde yardım dosyası kabul edilecek ve aynı gün içerisinde resmi bir yazı ekinde Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
Kütüphanelerde Fotoğraf ve Film Çekme Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bağış Kitap Alma ve İhtiyacı olan Kamu/Kuruluşlara Verilmesi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Elektronik posta (e-mail), posta adresi veya faks no
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku