­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BİTLİS
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Enformasyon Hizmetleri ve Bilgi Talebi
...Devamını Oku
Kişisel başvuru veya dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Turistik İşletme Denetim ve Müşteri Şikayet Defterleri Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Defterler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Tesis Fiyat Tarifesi Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Fiyat Listesi (3 takım)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlere Alt Yapı Desteği Verilmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Gerekçe Raporu 3-Proje, keşif özeti, metraj v.b. 4-Encümen Kararı 5-Uygulama alanına ait pafta ve harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Taşınmazların 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi (Tahsis, Kiralama, Satış, İmar Planı v.b.)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Tapu Örneği 3-1/25000 Ölçekli Harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
A. Proje Yardımları İçin: 1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3-9*13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Fotoğraflı nüfus cüzdan örneği 6-Kanuni tebligat adresi 7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri B. Proje Uygulama Yardımları İçin: 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2- 9*13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6- Fotoğraflı nüfus cüzdan örneği 7 -Kanuni tebligat adresi, taşınmaz hisseli ise hissedarlardan birinin müracaatı yeterlidir. (Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Etkinlik programı 3-Gider bilançosu 4-Afiş/davetiye örnekleri 5-Gider belgeleri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayınlara Güvenlik Hologramı (BANDROL) Verilmesi (Tüzel Kişiler)
...Devamını Oku
1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “süreli olmayan yayınlar vatanda başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası” 2-Başvuru Dilekçesi 3- TC Kimlik no beyanı 4-Yayıncı sertifikası numarası beyanı 5- Vergi No beyanı 6- Matbaa sertifikası numarası beyanı 7- Ticaret veya Esnaf Odası Faaliyet Belgesi 8- Sicil Gazetesi 9- Mali hakların devrine ya da kullanımına yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakat name /mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge 10- Banka dekontu 11- Referans belgesi (ithal için) 12-Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Turizm Yatırım Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Rapor 3-Proje örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Rapor 3-İş yeri açma çalıştırma ruhsatı noter onaylı örneği 4-Sicil gazetesi noter onaylı örneği (tüzel kişilerde) 5-Noter onaylı imza sirküleri ve vekaletname (tüzel kişilerde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardım Başvurusu
...Devamını Oku
1-Projeler kültürel nitelikli olmalıdır 2-Talepte bulunulan teşekkülün adı, adresi, yardım talebi özeti 3-Kuruluş sözleşmesi senedi veya tüzüğünün il müdürlüklerince onaylı örneği (sadece dernek ve vakıflar için) 4-Proje (ad, amaç, tarih, yer maliyet tablosu, program) 5-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi 6-Mülki idare amirinin etkinlik için izin belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
İlde Film Çekimi İzni
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Filmin konusu ve çekiminin yapılacağı yerin belirlenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayınlara Güvenlik Hologramı (BANDROL) Verilmesi (Gerçek Kişiler)
...Devamını Oku
1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “süreli olmayan yayınlar vatanda başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası” 2-Başvuru Dilekçesi 3- TC Kimlik no beyanı 4-Matbaa sertifikası numarası beyanı 5-Mali hakların devrine ya da kullanımına yetkilerine ilişkin sözleşmesi/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakat name /mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge 6-Banka dekontu 7-Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinemalara, Dernek ve Vakıflara (SERTİFİKA) verilmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-TC Kimlik no beyanı 3-Vergi No beyanı 4-Ticaret veya Esnaf Odası Faaliyet Belgesi/ kuruluş tüzüğü/ vakıf senedi 5-Sicil Gazetesi 6-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 7-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Konser, Tiyatro, Konferans, Sergi v.b. için Kısa Süreli Salon Tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
İlgili kişilerin başvurusu, Kurum, kuruluş, okul ve grupların dilekçesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İşlem İl Müdürlüğünce Sonuçlandırılır
...Devamını Oku