­

Türk Tarihine Genel Bakış

Türk milleti doğuda Japon denizinden, batıda Baltık denizine; Kazan-Güney Sibirya hattından güneyde Hindistan’a; Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanan sahada, belirli zaman dilimleri içinde, çeşitli hanedan adları altında hükümran olmuş dünyanın en eski milletidir. Kabaca Avrupa-Asya kıtalarının orta kesimini oluşturan Avrasya bozkırları çeşitli adlar altındaki Türk kavimlerinin vatan topraklarını oluşturmuştur. Bugünkü bilgiler ışığında M.Ö. 3000 yıllarına kadar indirilebilen Türk tarihi, 5000 yılı aşkın bir devamlılık arz etmesi yanında, dünya medeniyetine sağladığı katkılar bakımından da insanlık tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü hiçbir Avrupa ülkesi veya Avrupalı bir milletin, Türk tarihinden ayrı bir tarihi düşünülemez. Bugünkü Batı medeniyetini meydana getiren toplulukların her biri tarih boyunca Türklerle ilişkiler kurmuşlar, siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı etkileşim içinde bulunmuşlardır. Avrupalı milletlerin eski ataları olan Germenler, Franklar, Gotlar, Slavlar, Vandallar vb.nin tarihî başlangıçlarından günümüzdeki torunlarının, tarihî süreç içinde çeşitli Türk unsurları ve hanedanları ile ilişkileri dünya tarihinin belki de en önemli bir kesitini oluşturur. Hatta denilebilir ki, Türk tarihi değerlendirilmeden bir dünya tarihi yazılamaz.

Diğer yandan Türkler tarih boyunca oldukça coğrafya olarak geniş bir alanda, çeşitli kültürler ve temsilcileri ile karşılaşmış ve o coğrafyada egemen olmuşlardır. Siyasî, sosyal ve kültürel alanda bu coğrafî sahada Türk etkisi yüzyıllar boyunca devam etmiş ve hâlâ Türk izleri Türkiye Cumhuriyeti ve 1990 sonrası bağımsızlığına tekrar kavuşan Türk devletleri ile yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Türk kültürünün bütün unsurlarını bu mekân üzerinde, geniş coğrafî hareketliliğe rağmen bir arada tutan temel sosyo-kültürel kurumları da bu tarihî zaman içinde gelişme göstererek günümüze gelmiştir. Öyle ki, Türk medeniyeti ve kültürü, çeşitli hanedan adlarını taşıyan Türk devletleri ile çevre ülkelere, o ülkelerin kavimlerine âdeta taşınmıştır.

Kaynak:

Baykara, Tuncer; Türk, Türklük Ve Türkler; [IQ Kültür-Sanat-Yayıncılık], İstanbul 2006, s. 496.

Cahun, Leon; Asya Tarihine Giriş, Kökenlerden 1405’e Türkler ve Moğollar; Çev. Sabit İnan Kaya, [Seç Yayım Dağıtım], İstanbul 2006, s. 323.

Çin Kaynaklarında Türkler, Eski T’ang Tarihi (Chiu T’ang-shu); Haz. İsenbike Togan-Gülnar Kara-Cahide Baysal; [AKDTYK-TTK], Ankara 2006, s. XXX + 518 + 8 Harita.

Divitçioğlu, Sencer; Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma; [İmge Kitabevi], Ankara 2006, s. 78.

Tarihte Türk Devletleri, C. I; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. X + 422.

Tarihte Türk Devletleri, C. II; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. VI + (423-816) + 16 Harita.

Metnin tümüne ''Türk Tarihini Genel Bakış'' dökümanından ulaşabilirsiniz.

E-Kitap / Doküman

“ANADOLU YOLLARINDA” BİR POLONYALI – TADEUSZ VETULANİ 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON KADINININ GİYİM-KUŞAMI 19. - 20. YÜZYILDA HARPUTTA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE DOKUMACILIK 1920 - 1997 ARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ 9UNCU MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ GENEL KONULAR AFŞARLAR AHRET KARDEŞLİĞİ GELENEĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNİN BAZI YERLERİNDE EVLENME GELENEKLERİNE YANSIMALARI ALEVİ CEM RİTÜELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI SORUNU VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA ÖNERİSİ ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ - KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDE GELENEKSEL OLARAK ADLANDIRILAN BAZI HASTALIKLARLA, TEDAVİLERİ ARASINDA KURULAN SEMPATİK İLİŞKİ ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU MASALLARINDA YEMEK VE YİYECEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TESPİTLER ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER ANADOLU'DAKİ GELENEKSEL SÜSLEMELİ BAKIR MUTFAK KAPLARIN TASARIMI ANADOLU-SELÇUKLU VE KARAHANLI DÖNEMLERİ TÜRK-İSLAM KİTABELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME ANTLAŞMALAR/KONFERANSLAR ASKER TÜRKÜLERİNİN SOSYAL PSİKOLOJİK ZEMİNİ VE İŞLEVLERİ AZERBAYCAN’IN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN EL DOKUMASI - KELAĞAYI AZRAİL İNANCININ TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ BALIKÇILIK FOLKLORU- ÇANAKKALE GELENEKSEL BALIKÇILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BAŞKURT MİTOLOJİSİNDE TAŞ BİR ÇOCUK OYUNUNUN DİAKRONİK İNCELEMESİ: AÇ KAPIYI BEZİRGÂNBAŞI BİR MACAR KRONİĞİ CHRONİCA HUNGARORUM’DAKİ TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ BİR MÜZİSYEN PROFİLİ OLARAK ZÂKİRLİK: ÇORUMLU ZÂKİRLER ÜZERİNDEN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE ETNO-KÜLTÜREL KİMLİK İFADESİ OLARAK HALK TÜRKÜLERİ BURDUR’DA DÜĞÜN OKUSU: OKUNUN HAZIRLANMASI BURSA İLİ TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEKLERİ (DANIŞIK - ERFENE) CENGİZ HAN İMPARATORLUĞU (TÜRK MOĞOL İMPARATORLUĞU) CEPHELER VE MUHAREBELER CEYHANLI AŞIK FERRAHİ'NİN YENİ DERLENEN TÜRKÜLERİ ÇAĞDAŞ KENTİN DÜĞÜN ALGISI VE DÜĞÜN ORGANİZASYON ŞİRKETLERİ ÇÖMLEKÇİLİK RİSALESİ VE DOĞU TÜRKLÜK SAHASINDA ÇÖMLEK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZVARLIĞI DÂRÜ’L-ELHAN’DA USÛLÂT-I MÛSİKÎYYE DERSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME DATÇA’DA (MUĞLA) GUŞ DUTMAK VE İPEK DOKUMACILIĞI DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇE VE YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN GİYİM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ DESEN ATKILI ANADOLU KUMAŞLARINDA YÖRESEL KİMLİK DİJİTAL KÜLTÜRDE KÜLTÜR AKTARIMI: RAFADAN TAYFA ANİMASYON DİZİSİNDE “AŞURE GÜNÜ” ÖRNEĞİ DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE GELENEK KÜLTÜRÜ DÜNDEN BUGÜNE HIDIRELLEZ PRATİKLERİ EFSANEVÎ TÜRK HÜKÜMDARI YAMA KAĞAN VE TÜRK MİTOLOJİSİ’NDE FATİH ATA HÜKÜMDAR MOTİFİİ EGE BÖLGESİ KADIN GÖYNEKLERİNİN BİÇİMSEL VE ANLAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ ESKİŞEHİR’DE BİR ZİYARET FENOMENİ OLARAK EVSİM BABA ETRAFINDA OLUŞAN İNAN VE UYGULAMALAR ÜZERİNE EYYUBİLER FOLKLORUN KORUNMASI: DERLEMEDEN AKTARMAYA GAGAUZLARIN İLKYAZ YORTULARI (BAYRAMLARI) ADETLER VE ONLARA BAĞLI FOLKLORİK UNSURLAR GAZİANTEP'TE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MAHALLE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR GELENEKSEL KADIN AŞÇILAR VE KENT YAŞAMINDA BİLGİ - DENEYİM AKTARIMI GELENEKSEL KÜLTÜRDE KADINA YÜKLENEN DEĞERLERİN HALKBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ GELENEKSEL YEMEĞİN BOYUTLARI VE YEMEĞİN SESİ GÖBEKLİTEPE DÜNYANIN İLK TAPINAĞI GÖSTERMECİ TİYATRO-AÇIK BİÇİM VE KENT-KÖY TİYATROSU GELENEĞİMİZİ OLUŞTURAN TÜRLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER GÜMÜŞHANE GEZİLECEK YERLER GÜMÜŞHANE TURİZM HARİTASI GÜNDELİK HAYATTA ÖTEKİNİN İNŞASI İZMİR METROSU KARİKATÜRLERİ ÖRNEĞİ GÜNÜMÜZDE PERFORMANS ETKİNLİĞİ OLARAK MEVLEVİ SEMÂSI HALK ANLATILARINDAN DİZİLERE SÖZÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİLGE TİP ÖZELİNDE DELİ YÜREK / KUŞÇU ÖRNEĞİ HALK HAYATINDA EBELER HALK KÜLTÜRÜNDE “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU HALKBİLİMİNDE YENİ PARADİGMALAR BAĞLAMINDA İNTERNET FOLKLORU HEDİYE VE HEDİYELEŞME KAVRAMLARINDAN HAREKETLE VELİLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER HİNDİSTAN TÜRK DEVLETİ (DELHİ TÜRK SULTANLIĞI) HİND-TÜRK İMPARATORLUĞU İDRİSYAYLA KÖYÜ ESKİŞEHİR MACIN KAYNATMA ŞENLİĞİ KATILIMCILARININ MOTİVASYONLARI İNANCA DAYALI SİVİL TOPLUM KURULUŞ SEMBOLLERİ - ANKARA ALEVİ - BEKTAŞÎ DERNEKLERİ ÖRNEĞİ İŞGALLER İZMİR’DE YAŞAYAN BİR ÂŞIK: ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ VE SOKÜM KAÇARLAR KARAGÖZ MÜZİĞİNİN ANONİMLEŞME SÜRECİ KARAGÖZ USTASI SEFER MEHMET EFENDİ VE GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ EL YAZMASI KARAGÖZ OYUNLARI KARAGÖZ'Ü NASIL YAŞATIRIZ KARAHANLILAR KARAKALPAK KÜLTÜRÜNDE TABU VE ÖRTMECELER KAŞGAR TURFAN HANLIĞI KAVİMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA’DA TÜRKLER KAZAKİSTAN, KIZILORDA BÖLGESİNDE MEZAR VE TÜRBE GELENEĞİ KINA TÜRKÜLERİNDE KÜLTÜREL KODLAR: OCAK EŞİK KUŞAK TUZ KIPÇAK BOZKIRLARINDA TÜRKLER KIRGIZ DESTANCILARINDA VE DESTANLARINDA RÜYA MOTİFİ KIRKLARELİ’NDE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEK - ÇÖMLEKÇİLİK KONYA İLİNDE ‘‘YENGE OLMA’’ RİTÜELİ KOSOVA TÜRK HİKÂYESİNDE MANEVİ KÜLTÜR TAŞIYICISI OLARAK ANNE TİPİ KOSOVA TÜRKLERİNİN HALK İNANÇLARINDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM KREŞİNLERDE (HRİSTİYAN TATARLARDA) ÖLÜM İLE İLGİLİ ÖRF, ADET, GELENEK VE RİTÜELLER KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DÜZCE LEZZETLERİ KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN GELENEKSEL KINA GİYİMİNDE “KAFTAN”I POPÜLERLEŞTİRMESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ KÜLTÜR KORUMA VE İNTERNET: DİŞ HEDİĞİ GELENEĞİ KÜLTÜR-ÇEVRE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ YENİCE KÖYÜNDEKİ KÖY BAYRAMLARI MADDİ KÜLTÜR MADENCİ FOLKLORU MEDYA ARAÇLARININ ÇOCUK OYUNLARINA ETKİLERİ MISIR TÜRK (KÖLEMEN) DEVLETİ MOĞOLİSTAN HOTONLARI’NIN KÜLTÜREL ÖZELLİĞİ VE BAZI GELENEKLERİ MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ OPERA VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN BULUŞMASI: KARYAĞDI HATUN OPERASI ORDU İLİ VE YÖRESİNDE SONA ERMEKTE OLAN MESLEKLER VE BU MESLEKLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI SORUNU ORDU’DA DOĞAL MANTAR KÜLTÜRÜ VE EKOTURİZM ORDU'DA NACAK NACAKÇILIK VE NACAKÇILAR ORTA ASYA'DA TÜRKLER OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ POLİTİK MOTİVASYONLARLA GELENEĞİN YENİDEN YARATILMASI SÜRECİ ÜZERİNE POSTMODERN DÖNEMDE GELENEĞİN KULLANIMI NOKTASINDA HALKBİLİMİNİN TAVRI PSİKOLOJİK FOLKLOR BAĞLAMINDA KEMAL TAHİR’İN KÖYÜN KAMBURU ROMANINDA “ÖFKE” REKLAMCILIK TARİHİMİZDE HALK KÜLTÜRÜNÜN GÖRÜNÜMLERİ ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU SAFEVİLER SAHA TÜRKLERİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARINDA AV İYESİ BAAY BAYANAY SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİL VE TESCİLİ HAKKINDA MEDYADAKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÖZLÜ KÜLTÜRDEN GÖRSEL KÜLTÜRE NASREDDİN HOCA İMGESİ- AKŞEHİR ÖRNEĞİ SURİYE SELÇUKLULARI TARİHİ TREN GARI TARİHTE TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ (TÜRKİYE DIŞI) TATAR GELENEKLERİNDE HAVLU (PEŞKİR, SİLGİ) TELEVİZYON VE YENİ MEDYADA YÖRESEL TÜRK YEMEK KÜLTÜRLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ THE CHİNS VARİETİES OF NORTH (STEPPE) CRİMEAN TATAR DİALECT. SYNTACTİC CHARACTERİSTİCS THE LİON OF PLEVNA IN THE SONGS OF BOSNİAKS FROM SANDŽAK TOKAT’TA YEREL BİR KOLEKSİYONCU - HASAN ERDEM TOPLU ULAŞIM FOLKLORU- İZMİR KENTİ DOLMUŞ ÖRNEĞİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARIN NESNESİ OLARAK YEMEK VE MUTFAK TURİZM FAKÜLTELERİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA DÜŞÜNEN İNSANDAN TÜKETEN İNSANA TÜRK COĞRAFYASI TÜRK DÜNYASI HALK ÇALGILARI ORKESTRALARI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ETİKETLERİ VE BUNLARIN OLUMSUZ KULLANIMINA DAİR BİR DENEME TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DÜNDEN BUGÜNE KAMU KAZANLARI TÜRK HALKININ KÜLTÜREL KÖKLERİNDE İLK “OYUN” USTASI OLARAK ŞAMAN VE ŞAMAN AYİNİNDE PERFORMANS DRAMATURGİSİ TÜRK KAHVESİ TÜRK SİNEMASINDA GÜLDÜRÜ FİLMİ KAHRAMANININ DURUMU: RECEP İVEDİK ÖRNEĞİ TÜRK TARİHİ TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ TÜRK TOPLULUKLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DÖNEMİ TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELİŞİYLE TOPLUMUN EVLİLİK KURUMUNA BAKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN BİRİ: AİLEDE ÖTEKİLEŞME (DENİZLİ ÖRNEĞİ) TÜRKLER'DEN ÖNCE ANADOLU TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN YARATILIŞ DESTANI İLE İSLAMÎ KAYNAKLARDAKİ MÜŞTEREKLİKLERE SENTEZİ BİR YAKLAŞIM URFA BÖLGESİ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE URFA TAŞÇILIĞINDAKİ DİL VE TERMİNOLOJİNİN SAPTANMASI UYGARLIKLAR UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI MADDİ KÜLTÜR OLGULARI VE BUNLARIN DİNİ SİYASİ SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ YAĞMUR RİTÜELİNDE SİMGELER VE BÜYÜ YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER YURTİÇİ ŞEHİTLİKLER ZEYTİN AĞACI’NIN GÖLGESİNDE BURSA’DA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜ