­

Tarihte Türk Devlet Ve Beylikleri (Türkiye Dışı)

Türk Tarihinin Arkeolojik Dönemi

Birçok yerde arkeolojik kazıya dahi ihtiyaç göstermeden Sibirya’da Kem (Yenisey) ırmağının yukarı ve orta kesiminden Tuna ırmağına kadar uzanan geniş bozkırlarda çok sayıda kurgan ve konaklama yerleri bulunmuştur. Bilhassa Kem, Ob, Ertiş ırmakları boyu ile Altaylar (Altın Yış)’da açılan kurganların sayısı diğer bölgelerden daha fazladır. Bu kurganlar, hâlâ bu bölgelerde yaşayan Türkler’ce ata mirası olarak mukaddes addedilmeleri sebebiyle herhangi bir tahribata uğramadan günümüze kadar bozulmadan gelebilmişlerdir. Avrasya bozkırlarında eski Türkler’e ait kurgan ve konaklama yerlerini kronolojik olarak aşağıdaki şekilde bir tasnife tâbi tutacağız.

Taş Çağı (İ.Ö. 10. binden İ.Ö. 1700 yıllarına kadar)

Bu çağ da kendi içinde bir tasnife tâbi tutulabilir:

a. Geç Kaba-Taş Çağı: Bu dönemden Afont Dağı kalıntıları bulunmuş olup, İ.Ö. 10.000 yıllarından kaldığı tahmin edilmektedir.

b. Yontma-Taş Çağı: İ.Ö. 8000-3000 yıllarına ait bu çağdan çeşitli eserler günümüze kalmıştır.

c. Taş-Bakır Çağı: Bu çağdan kalan Afanesyevo Kültürü oldukça önemlidir. Afanesyevo kültürü Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda bugünkü Minusinsk denilen bölgede ortaya çıkarılmıştır. İ.Ö. 2500-1700 yıllarına ait bu kültürde ilk defa olarak koyun kemikleri at kalıntıları ile bir arada çıkmış olup, koyunun Türkler’ce İ.Ö. 2500 yıllarından itibaren bilindiğini göstermektedir.

Maden Çağı

a. Tunç Çağı

Andronova Kültürü: İ.Ö. 1700-1200/1000 yıllarına ait olduğu öne sürülen bu kültür, Afanesyevo kültür bölgesinde yani Minusinsk’te ortaya çıkarılmıştır.

Tuva (Tuba) Tuncu Kalıntıları: Günümüzde Tuva/Tuba adı verilen Uluğ Kem bölgesinde bulunan bu kalıntılar İ.Ö. 2000-700 yıllarına aittir. Bu kültür kalıntıları Orta Asya’nın çok yerinde Türkler’in ataları olarak kabul edilen Ting-Lingler’e aittir.

Kazak Tuncu Kalıntıları: Bu kalıntılar İ.Ö. 2000-700 yıllarına aittir.

Karasug Kültürü: İ.Ö. 1300-700 yıllarına ait olup, Köğmen dağları, Kem/Yenisey, Kemçik, Uluğ-Kem, Abakan ırmağı çevresinde yani Afanesyevo ve Andronova kültürleri gibi aynı bölgede yani Minusinsk’te ortaya çıkmıştır. İ.Ö. 1400-1300 yıllarına doğru doğudan bölgeye göç eden Ting-Lingler, tarihî devirde Asya’da Türkçe konuşan bütün boyların ataları olarak kabul edilmektedirler. Ting-Ling adı bu boyların sahip oldukları dört tekerlekli, üzerlerine çadır (yurt) kurulabilen yüksek arabalarından dolayı verilmiş olup, daha sonraları Çin kaynakları bu Proto Türkler’den kağnılı manasına gelen Kao-ch’e adıyla bahsedeceklerdir.

Karasug kültürü, İ.Ö. 700 yıllarından itibaren Sibirya bölgesine, Baykallar’a, Moğolistan ve Yedi-su havzalarına yayılmış ve buradaki kültürlere tesir etmiştir.

Yassı Mezarlar Kültürü: Baykal Gölü’nün güneydoğusunda Ötüken Dağları (Hangay), Selenge, Orkun, Temir ırmakları ve Baykal Gölü çevresinde İ.Ö. 1000 yıllarına doğru ortaya çıkan yassı taşlı mezarlar kültürü Geç Tunç Çağı devrinden kalmadır. Bu kültür Uygur Türkleri’nin ataları kabul edilen kuzeyli Ting-Lingler’in esridir. Köğmen Dağları’nın güneydoğuya devamı olan Ötüken (Hangay) Dağları, Köğmen Dağları bölgesiyle beraber Türk dünyasının en eski merkezlerinden biridir. Burada ortaya çıkan bu kültür, Minusinsk bölgesinde ortaya çıkan Tagar Kültürü ile büyük benzerlik göstermektedir.

b. Demir Çağı

Uyuk (Tuva) Kültürü: İ.Ö. 700-200 yılları arasında ortaya çıkmış olup, İ.Ö. 200 yıllarından itibaren Şurmak Kültürü’ne dönüşecek ve bu kültür İ.S. 300 yıllarına kadar devam edecektir. Uyuk/Şurmak kültürlerinin de merkezi gene Uluğ Kem bölgesidir.

Tagar Kültürü: İ.Ö. 700-İ.S. 100 yılları arasında Köğmen Dağları, Kem, Kemçik, Uluğ-Kem ve Abakan Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Minusinsk adını da verdiğimiz bu bölgeye İ.Ö. 700-600 yıllarında Kağnılı Türkler’den Ting-Ling boylarının yeni bir göçü vuku bulmuş ve bölgede hâkim Karasug Kültürü, Tagar Kültürü’ne inkılâp etmiştir.

Esik/Eşik Kalıntıları: 1969 Martı’nda Kazakistan’ın merkezi Alma-Ata’ya 50 km uzaklıktaki Esik Avdanı (Kapı Kazası)’nda yapılan hafriyat 1970 Martı’nda sonuçlanmıştır. Kazakistan İlimler Akademisi üyesi Kemal Akışev’in başkanlığında Kazak bilim adamları tarafından yapılan hafriyatta üzerinde tamamen altınla işlenmiş bir zırh bulunan bir erkek cesedi ile 4000 parça altın eşya çıkarılmıştır. Esik kalıntılarının bulunduğu coğrafî saha Isık-göl çevresi, Alatağ, İli Vadisi, Çu-Talas ırmakları arası Kuz-orda ve Taraz çevresinden ibarettir. Esik mezarlarında çıkarılan kültür ve İli Vadisi’ndeki Sakai devri mezarları ve Altay/Altun-yış dağlarındaki Pazırık devri mezarları arasında ırk ve kültür bakımından birçok ortak nokta bulunmaktadır.

Köğmen Dağları’ndan güneybatıya doğru Batı Altay, Tarbagatay, Tanrı Dağları/Tien-schan ve Alatağ silsileleri birbirlerine paralel olarak Isık-göl’e kadar uzanmaktadır. Bu dağları kuzey etekleri boyunca bozkırlar ve yaylalar uzanmakta ve çok eski zamanlardan beri Türkler’in yurdu olarak bilinmektedir. İ.Ö. 176 ve 43 yıllarında Uygurlar Isık-göl’ün kuzeyinde, Kırgızlar, Isık-göl’ün 200 km kadar kuzeybatısında yaşamakta idiler. Talas Irmağı vadisi Kırgızlar’ın merkeziydi. Milattan önceki yüzyıllarda Kağnılı boyların, Uygur ve Kırgız gibi çeşitli Türk topluluklarının buluştuğu yer olarak bilinen bölge, İ.Ö. VI.-III. yüzyıllarda Sakai adı verilen Orta Asyalı konar-göçerlerin yurdu idi. İ.Ö. III. yüzyıllara doğru aynı bölgede Çin kaynaklarında K’ang-kü ve Wu-sun olarak geçen boylar görülmeye başlar.

Esik mezarlarında (İ.Ö. V.-IV. yüzyıl) gümüş bir kap üzerinde Kök-Türk harflerinin arkaik şekli olan harflerle yazılmış kalıntılar bulunmuştur. Esik mezarlarının çoğu yağmalanmış olmakla beraber, bölgenin güneyinde hiç bozulmamış bir şekilde 16 yaşındaki bir delikanlıya ait bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Gencin üzerindeki eşyalar konumuz açısından oldukça önemlidir. Börkün üstünde dağ keçisi motifi derhal göze çarpmaktadır. Ayrıca mezarda bulunan dört bin kadar altın levhalar üzerinde genellikle, at, dağ keçisi, geyik, kaplan, pars, kurt ve yırtıcı kuşlara ait resimler görülmektedir. Esik buluntuları ile Tagar Kültürü ve Altaylar’daki Çulışman Irmağı kıyısındaki Kumurtuk kalıntıları arasında benzerlikler oldukça fazladır.

Taştık Kültürü: İ.Ö. 300-İ.Ö. 400 yıllarına ait olup, Köğmen Dağları, Kem, Kemçik, Uluğ-Kem, Abakan Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Taştık Kültürü kalıntıları arasında çeşitli küçük hayvan heykelleri ve tasvirleri arasında dağ keçisi motifi oldukça çok sayıda görülür. Bu heykel ve tasvirler arasında Kök-Türk Kağan tamgasına benzer şekilde yanında bayrak direklerine dikilen dağ keçisi heykelleri de dikkati çeker. Bu kültürün yaratıcıları İ.Ö. 300 yıllarına doğru doğudan gelen Kağnılı Türk boylarıdır. Tagar Kültürü’nü Taştık Kültürü hâline inkılâp ettiren bu boylar kısa bir zaman içinde bu kültürü bölgede Türkçe konuşan bütün topluluklara yaymıştır. Kiselev, Taştık Kültürü’nü doğrudan doğruya Kırgız ve Kök-Türk kültürlerinin öncüsü olarak kabul eder.

Mayemir ve Pazırık Kültürü: Heredotes’te Argyppoi olarak zikredilen ve Türk olarak tahmin edilen boylarla Kağnılı Türk boylarına atfedilen Pazırık, Şibe ve Mayemir kültürleri Altun-yış (Altay) Dağları, Yarış (Çungarya) Yaylası, Tarbagatay Dağları, Kara İrtiş ve Yumar (Ob) Vadileri çevresinde ortaya çıkmıştır. Köğmen bölgesinde ortaya çıkan Taştık Kültürü, Altay bölgelerinde Mayemir Kültürü’ne inkılâp etmiştir. Taştık Kültürü’nü, Altay bölgesine taşıyan boylar Köğmen Dağları bölgesinden gelmiş olup, Pazırık mezarları İ.Ö. IV-İ.S. II. yüzyıllardan kalmadır.

Pazırık mezarları ilk defa olarak 1929 yılında S. I. Rudenko ve M. P. Greyaznov adlı iki Leningradlı bilim adamı tarafından ortaya çıkarılmıştır. İlk mezar, Sibirya’da 1600 m yükseklikteki Ulagan Vadisi’nde bulunmuştur. Pazırık denilen bu yerde yapılan kazılar sonunda tamamen donmuş şekilde, bozulmamış Pazırık mezarı içindekilerle birlikte ortaya çıkarılmıştır. Rudenko daha sonra 1947-1949 yıllarında bir heyetle bölgeye tekrar gelerek dört mezar daha ortaya çıkardı. Pazırık mezarlarından İ.Ö. IV.-II. yüzyıllardan kalma halılar, giyim eşyaları, ayakkabılar, bir tören arabası, mumyalanmış kadın ve erkek cesetleri, süslü ve zengin koşum takımları ile donanmış atlar, çeşitli aletler, müzik aletleri ortaya çıkarıldı. Diğer yandan Potapov, İ.Ö. 176 ve 43 tarihlerindeki Çin kaynaklarında bu bölgede Uygurlar’ın bulunduğuna dair kaydı dikkate alarak bu mezarların Uygur Türkleri’ne ait olabileceklerini ileri sürmektedir.

Kaynak:

Baykara, Tuncer; Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara 2001, s. 234.

Durmuş, İlhami; İskitler, İstanbul 2007, s. 205.

Memiş, Ekrem; Eskiçağda Türkler, Konya 2002, s. X + 240.

Memiş, Ekrem; Türk Kültür Tarihi, Konya 1998, s. VI + 294.

Togan, A. Zeki Velidî; Umumî Türk Tarihine Giriş, C.1, En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar, İstanbul 1970, s. 540.

Vásary, István; Eski İç Asya Tarihi, Çev. İsmail Doğan, İstanbul 2007, s. 270.

 

Metnin tümüne "Tarihte Türk Devlet Ve Beylikleri (Türkiye Dışı)" isimli dokümandan ulaşılabilir.

E-Kitap / Doküman

“ANADOLU YOLLARINDA” BİR POLONYALI – TADEUSZ VETULANİ 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON KADINININ GİYİM-KUŞAMI 19. - 20. YÜZYILDA HARPUTTA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE DOKUMACILIK 1920 - 1997 ARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ 9UNCU MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ GENEL KONULAR AFŞARLAR AHRET KARDEŞLİĞİ GELENEĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNİN BAZI YERLERİNDE EVLENME GELENEKLERİNE YANSIMALARI ALEVİ CEM RİTÜELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI SORUNU VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA ÖNERİSİ ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ - KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDE GELENEKSEL OLARAK ADLANDIRILAN BAZI HASTALIKLARLA, TEDAVİLERİ ARASINDA KURULAN SEMPATİK İLİŞKİ ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU MASALLARINDA YEMEK VE YİYECEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TESPİTLER ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER ANADOLU'DAKİ GELENEKSEL SÜSLEMELİ BAKIR MUTFAK KAPLARIN TASARIMI ANADOLU-SELÇUKLU VE KARAHANLI DÖNEMLERİ TÜRK-İSLAM KİTABELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME ANTLAŞMALAR/KONFERANSLAR ASKER TÜRKÜLERİNİN SOSYAL PSİKOLOJİK ZEMİNİ VE İŞLEVLERİ AZERBAYCAN’IN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN EL DOKUMASI - KELAĞAYI AZRAİL İNANCININ TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ BALIKÇILIK FOLKLORU- ÇANAKKALE GELENEKSEL BALIKÇILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BAŞKURT MİTOLOJİSİNDE TAŞ BİR ÇOCUK OYUNUNUN DİAKRONİK İNCELEMESİ: AÇ KAPIYI BEZİRGÂNBAŞI BİR MACAR KRONİĞİ CHRONİCA HUNGARORUM’DAKİ TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ BİR MÜZİSYEN PROFİLİ OLARAK ZÂKİRLİK: ÇORUMLU ZÂKİRLER ÜZERİNDEN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE ETNO-KÜLTÜREL KİMLİK İFADESİ OLARAK HALK TÜRKÜLERİ BURDUR’DA DÜĞÜN OKUSU: OKUNUN HAZIRLANMASI BURSA İLİ TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEKLERİ (DANIŞIK - ERFENE) CENGİZ HAN İMPARATORLUĞU (TÜRK MOĞOL İMPARATORLUĞU) CEPHELER VE MUHAREBELER CEYHANLI AŞIK FERRAHİ'NİN YENİ DERLENEN TÜRKÜLERİ ÇAĞDAŞ KENTİN DÜĞÜN ALGISI VE DÜĞÜN ORGANİZASYON ŞİRKETLERİ ÇÖMLEKÇİLİK RİSALESİ VE DOĞU TÜRKLÜK SAHASINDA ÇÖMLEK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZVARLIĞI DÂRÜ’L-ELHAN’DA USÛLÂT-I MÛSİKÎYYE DERSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME DATÇA’DA (MUĞLA) GUŞ DUTMAK VE İPEK DOKUMACILIĞI DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇE VE YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN GİYİM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ DESEN ATKILI ANADOLU KUMAŞLARINDA YÖRESEL KİMLİK DİJİTAL KÜLTÜRDE KÜLTÜR AKTARIMI: RAFADAN TAYFA ANİMASYON DİZİSİNDE “AŞURE GÜNÜ” ÖRNEĞİ DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE GELENEK KÜLTÜRÜ DÜNDEN BUGÜNE HIDIRELLEZ PRATİKLERİ EFSANEVÎ TÜRK HÜKÜMDARI YAMA KAĞAN VE TÜRK MİTOLOJİSİ’NDE FATİH ATA HÜKÜMDAR MOTİFİİ EGE BÖLGESİ KADIN GÖYNEKLERİNİN BİÇİMSEL VE ANLAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ ESKİŞEHİR’DE BİR ZİYARET FENOMENİ OLARAK EVSİM BABA ETRAFINDA OLUŞAN İNAN VE UYGULAMALAR ÜZERİNE EYYUBİLER FOLKLORUN KORUNMASI: DERLEMEDEN AKTARMAYA GAGAUZLARIN İLKYAZ YORTULARI (BAYRAMLARI) ADETLER VE ONLARA BAĞLI FOLKLORİK UNSURLAR GAZİANTEP'TE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MAHALLE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR GELENEKSEL KADIN AŞÇILAR VE KENT YAŞAMINDA BİLGİ - DENEYİM AKTARIMI GELENEKSEL KÜLTÜRDE KADINA YÜKLENEN DEĞERLERİN HALKBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ GELENEKSEL YEMEĞİN BOYUTLARI VE YEMEĞİN SESİ GÖBEKLİTEPE DÜNYANIN İLK TAPINAĞI GÖSTERMECİ TİYATRO-AÇIK BİÇİM VE KENT-KÖY TİYATROSU GELENEĞİMİZİ OLUŞTURAN TÜRLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER GÜMÜŞHANE GEZİLECEK YERLER GÜMÜŞHANE TURİZM HARİTASI GÜNDELİK HAYATTA ÖTEKİNİN İNŞASI İZMİR METROSU KARİKATÜRLERİ ÖRNEĞİ GÜNÜMÜZDE PERFORMANS ETKİNLİĞİ OLARAK MEVLEVİ SEMÂSI HALK ANLATILARINDAN DİZİLERE SÖZÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİLGE TİP ÖZELİNDE DELİ YÜREK / KUŞÇU ÖRNEĞİ HALK HAYATINDA EBELER HALK KÜLTÜRÜNDE “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU HALKBİLİMİNDE YENİ PARADİGMALAR BAĞLAMINDA İNTERNET FOLKLORU HEDİYE VE HEDİYELEŞME KAVRAMLARINDAN HAREKETLE VELİLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER HİNDİSTAN TÜRK DEVLETİ (DELHİ TÜRK SULTANLIĞI) HİND-TÜRK İMPARATORLUĞU İDRİSYAYLA KÖYÜ ESKİŞEHİR MACIN KAYNATMA ŞENLİĞİ KATILIMCILARININ MOTİVASYONLARI İNANCA DAYALI SİVİL TOPLUM KURULUŞ SEMBOLLERİ - ANKARA ALEVİ - BEKTAŞÎ DERNEKLERİ ÖRNEĞİ İŞGALLER İZMİR’DE YAŞAYAN BİR ÂŞIK: ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ VE SOKÜM KAÇARLAR KARAGÖZ MÜZİĞİNİN ANONİMLEŞME SÜRECİ KARAGÖZ USTASI SEFER MEHMET EFENDİ VE GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ EL YAZMASI KARAGÖZ OYUNLARI KARAGÖZ'Ü NASIL YAŞATIRIZ KARAHANLILAR KARAKALPAK KÜLTÜRÜNDE TABU VE ÖRTMECELER KAŞGAR TURFAN HANLIĞI KAVİMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA’DA TÜRKLER KAZAKİSTAN, KIZILORDA BÖLGESİNDE MEZAR VE TÜRBE GELENEĞİ KINA TÜRKÜLERİNDE KÜLTÜREL KODLAR: OCAK EŞİK KUŞAK TUZ KIPÇAK BOZKIRLARINDA TÜRKLER KIRGIZ DESTANCILARINDA VE DESTANLARINDA RÜYA MOTİFİ KIRKLARELİ’NDE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEK - ÇÖMLEKÇİLİK KONYA İLİNDE ‘‘YENGE OLMA’’ RİTÜELİ KOSOVA TÜRK HİKÂYESİNDE MANEVİ KÜLTÜR TAŞIYICISI OLARAK ANNE TİPİ KOSOVA TÜRKLERİNİN HALK İNANÇLARINDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM KREŞİNLERDE (HRİSTİYAN TATARLARDA) ÖLÜM İLE İLGİLİ ÖRF, ADET, GELENEK VE RİTÜELLER KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DÜZCE LEZZETLERİ KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN GELENEKSEL KINA GİYİMİNDE “KAFTAN”I POPÜLERLEŞTİRMESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ KÜLTÜR KORUMA VE İNTERNET: DİŞ HEDİĞİ GELENEĞİ KÜLTÜR-ÇEVRE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ YENİCE KÖYÜNDEKİ KÖY BAYRAMLARI MADDİ KÜLTÜR MADENCİ FOLKLORU MEDYA ARAÇLARININ ÇOCUK OYUNLARINA ETKİLERİ MISIR TÜRK (KÖLEMEN) DEVLETİ MOĞOLİSTAN HOTONLARI’NIN KÜLTÜREL ÖZELLİĞİ VE BAZI GELENEKLERİ MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ OPERA VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN BULUŞMASI: KARYAĞDI HATUN OPERASI ORDU İLİ VE YÖRESİNDE SONA ERMEKTE OLAN MESLEKLER VE BU MESLEKLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI SORUNU ORDU’DA DOĞAL MANTAR KÜLTÜRÜ VE EKOTURİZM ORDU'DA NACAK NACAKÇILIK VE NACAKÇILAR ORTA ASYA'DA TÜRKLER OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ POLİTİK MOTİVASYONLARLA GELENEĞİN YENİDEN YARATILMASI SÜRECİ ÜZERİNE POSTMODERN DÖNEMDE GELENEĞİN KULLANIMI NOKTASINDA HALKBİLİMİNİN TAVRI PSİKOLOJİK FOLKLOR BAĞLAMINDA KEMAL TAHİR’İN KÖYÜN KAMBURU ROMANINDA “ÖFKE” REKLAMCILIK TARİHİMİZDE HALK KÜLTÜRÜNÜN GÖRÜNÜMLERİ ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU SAFEVİLER SAHA TÜRKLERİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARINDA AV İYESİ BAAY BAYANAY SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİL VE TESCİLİ HAKKINDA MEDYADAKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÖZLÜ KÜLTÜRDEN GÖRSEL KÜLTÜRE NASREDDİN HOCA İMGESİ- AKŞEHİR ÖRNEĞİ SURİYE SELÇUKLULARI TARİHİ TREN GARI TARİHTE TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ (TÜRKİYE DIŞI) TATAR GELENEKLERİNDE HAVLU (PEŞKİR, SİLGİ) TELEVİZYON VE YENİ MEDYADA YÖRESEL TÜRK YEMEK KÜLTÜRLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ THE CHİNS VARİETİES OF NORTH (STEPPE) CRİMEAN TATAR DİALECT. SYNTACTİC CHARACTERİSTİCS THE LİON OF PLEVNA IN THE SONGS OF BOSNİAKS FROM SANDŽAK TOKAT’TA YEREL BİR KOLEKSİYONCU - HASAN ERDEM TOPLU ULAŞIM FOLKLORU- İZMİR KENTİ DOLMUŞ ÖRNEĞİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARIN NESNESİ OLARAK YEMEK VE MUTFAK TURİZM FAKÜLTELERİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA DÜŞÜNEN İNSANDAN TÜKETEN İNSANA TÜRK COĞRAFYASI TÜRK DÜNYASI HALK ÇALGILARI ORKESTRALARI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ETİKETLERİ VE BUNLARIN OLUMSUZ KULLANIMINA DAİR BİR DENEME TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DÜNDEN BUGÜNE KAMU KAZANLARI TÜRK HALKININ KÜLTÜREL KÖKLERİNDE İLK “OYUN” USTASI OLARAK ŞAMAN VE ŞAMAN AYİNİNDE PERFORMANS DRAMATURGİSİ TÜRK KAHVESİ TÜRK SİNEMASINDA GÜLDÜRÜ FİLMİ KAHRAMANININ DURUMU: RECEP İVEDİK ÖRNEĞİ TÜRK TARİHİ TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ TÜRK TOPLULUKLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DÖNEMİ TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELİŞİYLE TOPLUMUN EVLİLİK KURUMUNA BAKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN BİRİ: AİLEDE ÖTEKİLEŞME (DENİZLİ ÖRNEĞİ) TÜRKLER'DEN ÖNCE ANADOLU TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN YARATILIŞ DESTANI İLE İSLAMÎ KAYNAKLARDAKİ MÜŞTEREKLİKLERE SENTEZİ BİR YAKLAŞIM URFA BÖLGESİ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE URFA TAŞÇILIĞINDAKİ DİL VE TERMİNOLOJİNİN SAPTANMASI UYGARLIKLAR UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI MADDİ KÜLTÜR OLGULARI VE BUNLARIN DİNİ SİYASİ SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ YAĞMUR RİTÜELİNDE SİMGELER VE BÜYÜ YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER YURTİÇİ ŞEHİTLİKLER ZEYTİN AĞACI’NIN GÖLGESİNDE BURSA’DA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜ