­

Klasik Türk Edebiyatı (12-19. yy)

Anadolu’ya Türkler tarafından gerçekeştirilen göçler ve akınlarla başlayan ikinci bin yılın ilk yüzyılından sonra Anadolu, Türkler için artık kalıcı bir yurt olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Selçuklu Devletinin kurulmasıyla birlikte Türklerin Anadolu’da yerleşik hayata geçiş süreci de hızlanmış ve pekişmiştir. Bu süreçle doğrudan bağlantılı olarak, özellikle Selçuklu sarayları ve şehirlerindeki edebî faaliyetler de artmıştır. Buna karşın resmî dil olarak Farsçayı, bilim dili olarak da Arapçayı benimsemiş olan Selçuklu Devleti döneminde verilen Türkçe eser sayısı oldukça azdır. Türkçe açısından bu eksikliğin bir anlamda halk arasında yaygın olarak anlatılan Battalnâme, Dânişmendnâme, Ebû Müslimnâme gibi dinî-destânî anlatılar, menkıbeler, Nasreddîn Hoca fıkraları gibi ürünlerle giderilmeye çalışıldığı düşünülebilir.

13. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Moğol istilâsı ve Moğollara karşı kaybedilen Kösedağ Savaşı sonrasında Selçuklu Devletinin egemenliğinin daralmaya başladığı dönemde ortaya çıkan Türk beylikleri döneminde ise, Türkçenin yıldızının parladığı görülmektedir. Bu dönemde beyliklerin yöneticileri, kendileri de halk gibi Arapça ve Farsça konusunda bilgili olmadıklarından, Türkçe yazılmasını teşvik etmişler; böylece Türkçe eser sayısında büyük artış görülmüştür.

14. yüzyılın başında Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu’da Türk varlığını sürdürme ve pekiştirme işlevi, tamamen Türk beylikleri üzerinde kalmıştır. Moğol ve Haçlı baskısı altında askerî ve siyasî anlamda bu görevi yerine getirmeye çalışan Türk beylikleri, bir yandan da edebî ve kültürel faaliyetlerin devam ettirilmesi noktasında çaba göstermişlerdir. Nitekim nazım ölçüsü olarak aruzun tercih edildiği bu dönemde Türkçe açısından bugün bile çok önemli kabul edilen birçok eser kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserler, doğrudan klâsik Türk edebiyatı örnekleri arasında sayılamazlarsa da bu geleneğin oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları gözden kaçırılmamalıdır. Zira bu eserlerin dili ağrılıklı olarak Türkçe de olsa, içlerinde Arapça ve Farsça birçok kelime bulunmakta ve nazım ölçüsü olarak da hep aruz tercih edilmekteydi. Diğer taraftan nazım şekli olarak tercih edilen mesnevi de klâsik Türk şiirinin gelenekselleştiği sonraki dönemlerde en temel nazım şekilleri arasında yer almıştır. Dolayısıyla doğrudan klâsik Türk edebiyatı örneklerinin ortaya çıkışına kadarki süreçte kaleme alınmış edebî ürünlerin bu edebiyatın varlığını hissettirmesi ve kendi kuralları çerçevesinde gelişmesi noktasında önemli katkısı olmuştur.

Bu arada 14. yüzyıla gelindiğinde eser sayısındaki artışla orantılı olarak edebî eserlerin niteliğinde de gelişmeler yaşanmıştır. Başta dinî, tasavvufî, ahlakî, tarihî ve destânî konular olmak üzere aruzla pek çok mesnevinin yazıldığı bu dönemde gazel ve kaside gibi nazım şekilleriyle de edebî ürünler verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda elimizdeki şiir sayısı çok az olsa da Hoca Dehhânî, akla gelen ilk isimdir. Klâsik Türk şiiri geleneğine uygun olarak oluşturulan ilk dîvânlar da 14. yüzyılda kaleme alınmıştır. Ahmedî, Seyyîd Nesîmî ve Kadı Burhâneddîn, bu dönemde dîvân sahibi şairler olarak dikkat çekmektedirler.

Metnin tümüne "Klasik Türk Edebiyatı (12-19. yy)" isimli dokümandan ulaşılabilir.

E-Kitap / Doküman

AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI’DA MAHALLİ BİR FIKRA TİPİ: HAMAMCI KAZIM AİLE İÇİ SEVGİ SÖZLERİNDEN OLUŞAN TAKMA ADLAR ÜZERİNE ALTAY DİLLERİ TEORİSİ ANADOLU EFSANELERİNDE SULAR VE SU İMGELERİ ÜZERİNE ARKETİPSEL BİR DEĞERLENDİRME ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA ARKAİK VE DİNSEL BİR MOTİF OLARAK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ARŞİVİMİZDE BULUNAN 80 YIL ÖNCE HAŞİM NEZİHİ OKAY’IN ZİLE’DEN DERLEDİĞİ ZİLELİ ŞAİRLER VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TECNİS AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNİN TEŞEKKÜLÜNE DAİR DEĞERLENDİRMELERE BİR EK: MEYHANELER ATASÖZLERİNDE KADIN ALGISI ATASÖZLERİNE İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM: TÜRK HALK FELSEFESİNİ ÖĞÜTLERLE ANLAMAK AYNI MOTİFİN İKİ FARKLI MÜZİK VE EDEBİYAT ÇEVRESİNDE TEZAHÜRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA “NARMANLI GELİN” ÖRNEĞİ BİNBİR GECE MASALLARI’NDA CUHA FIKRALARI VE MİZAHIN KULLANIMI ÜZERİNE ÇUVAŞ HALK KÜLTÜRÜNDE NİME (İMECE) GELENEĞİ VE NİME TÜRKÜLERİ DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET KABULLERİ BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEK SÖYLEMLERİ DİYALE İLİNE BAĞLI KIZLARBAT NAHİYESİNDE TÜRKMEN HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ DÜNYADA DİL AİLELERİ DÜNYADA TÜRK EDEBİYATI DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DÜNYADA TÜRKLER VE TÜRK NÜFUSU GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TASNİFİ İÇİNDE TÜRK HALK EDEBİYATI’NIN YERİ GELENEKSEL ANLATILARDA BİR ŞAMAN/SUFİ SİLAHI: TAHTA KILIÇ İŞLEV VE YAPISI AÇISINDAN SİNOP’TA “MÜĞREN MANİLERİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KIRGIZ HALK KÜLTÜRÜNDE BEYAZ (AK) RENK KLASİK TÜRK EDEBİYATI 13. YY MANAS’IN HAYVANLARLA İLGİLİ EPİTETLERİ MASAL ANLATICILARININ BİLİNÇALTLARINDA ADALET KAVRAMI MASALLARIN KÖKENİ MESELESİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER MEVLANA’NIN MESNEVİ’SİNDE YILAN VE EJDERHA MOTİFİ MEVLİDÜ’N-NEBİ ADLI ESER HALK KİTABI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? MİTOSTRATEJİ ÜZERİNE MİZAH-FIKRA VE KATMERLİ FIKRALAR NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA ÖLÜM VE ÖTE DÜNYA ALGISI ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI ORTA ASYA'DA İSLAMİ DÖNEM VE İLK İSLAMİ ESERLER OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNDE Kİ KADIN TİPLEMELERİ OSMANLI MÜZİK KÜLTÜRÜ OSMANLI TARİHİ SELÇUKLU DEVRİ SÖZLÜ GELENEKTEN ELEKTRONİK ORTAMA HALK HİKAYELERİNDE ANLATICI TİPOLOJİSİ SPİRİTUAL CONSONANCE IN THE HERİTAGE OF KAZAKH AND INDİAN THİNKERS TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKİYE’DE MÜZİK VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ TOPLUMSAL BELLEKTE KIYAFETİN TÜRKÜSÜ TÜRK HALK ANLATMALARINDAKİ KARAKTERLERİN CİNSİYETLERİ VE OLUMSUZ KADIN KARAKTERLER HAKKINDA TESPİTLER TÜRK HALK EDEBİYATI TÜRK HALK HİKAYELERİNDE TEVRAT KAYNAKLI MOTİFLER TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MOTİF ÇALIŞMALARI TÜRK SÖZLÜ ŞİİR SANATINDA KADIN YARATICILIĞININ ARKETİPLERİ TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ TÜRKÇENİN KONUŞULDUĞU COĞRAFYALAR TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ TÜRKİYE, BAŞKURT, TATAR VE ÖZBEK TÜRKLERİ ARASINDA TİMUR (1336-1405) TİPİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN EFSANELER TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN BELLİ BAŞLI ATASÖZÜ VE DEYİM SÖZLÜKLERİNDEKİ ANA YANLIŞ VE EKSİKLERLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER TÜRKLER VE TÜRKÇE TÜRKLERİ FARKLI COĞRAFYALARDA YAŞAMAYA İTEN SEBEPLER TÜRKMEN BAHŞILARINDA TİRME SÖYLEME GELENEĞİ VE TİRMELERİN DESTAN İCRASINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE TÜRKOLOJİ ÜZERİNE ÇALIŞAN BİLİM ADAMLARI TÜRKÜLERDEKİ HAYVAN VE BİTKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME