­

ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI

Orta Asya, Türk edebiyatının temellerinin atıldığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada Eski Türkçe diye adlandırılan Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemleri edebiyatları şekil bulmuştur.

Köktürkler, dönemi edebiyatı taşlara yazılan bir edebiyattır. Bu dönemden kalan bengü taşlar Türklerin en eski yazılı belgeleridir. Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk bengü taşları en çok ünlenen bengü taşlar olmuşlardır. Bu taşlarda Kök Türklerin savaşları, komşularıyla ilişkileri, Çin milleti ile münasebetleri ve toplum hayatına dair önemli bilgiler bulmak mümkündür. Yüksek bir milli his ile vücuda getirilen bu bengü taşlar, Türk adının geçtiği en eski Türkçe metinler olması sebebiyle de önemlidirler. Kültür tarihimiz açısından Köktürkler döneminin önemi, onların Türkçenin bilinen en eski yazılı metinlerine sahip olmalarıdır. Köktürklerden kalan Türkçe anıtlar, hanedanın 682'de kurulan ikinci dönemine aittir.

Kök Türklerden sonra gelen Uygurlar, şehirli bir edebiyat oluşturmuşlardır. Yerleşik hayata geçen ve din değiştiren Uygurlar, Kök Türklerin taşlara yazılı edebiyatlarını kâğıda yazılan bir edebiyata dönüştürmüşlerdir. Daha çok dinî konuların anlatıldığı ve tercüme eserlerden meydana gelen bu dönem edebiyatı zengin bir külliyata sahiptir. Manici ve Budist olmak üzere iki ayrı çevrede gelişen Uygur edebiyatında Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Edgü Ögli Tigin ile Anyıg Ögli Tigin gibi önemli eserler meydana getirilmiştir. Bu dönemde yapılan çevirilerin pek çoğu Çinceden yapılan çevirilerdir.

Uygurlardan sonra gelen Karahanlılar döneminde Türkler, İslamiyet’i seçmişlerdir. Bu din değişikliği edebiyata da yansımış, önce alfabe değişmiştir. Sonrasında dile pek çok Arapça ve Farsça kelime girmiştir. Bu dönemde Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk, Atabetül’l Hakayık ve Kur’an tercümeleri gibi eserler vücuda getirilmiştir. Balasagunlu Yusuf Has Hacip ve Kâşgarlı Mahmud gibi Türk dilinin usta isimleri bu dönemde eserlerini vermişlerdir. Yusuf Has Hacib, “Mutluluk veren bilgi” manasına gelen eseri Kutadgu Bilig’de ideal bir insan ve devlet adamı nasıl olur gibi sorulara cevap vermektedir. Mesnevi tarzında beyitler hâlinde kaleme alınan eserde Ay Toldu, Kün Togdı, Ögdilmiş ve Odgurmuş isimli kahramanlar yardımıyla anlatılmak istenenler ifade edilmiştir. Kâşgarlı Mahmud’un Divan’ı ise bir sözlüktür. Araplara Türkçe öğretmek için hazırlanmış bir eserdir. Madde başları Türkçe, açıklamalar ise Arapçadır.

 

Kaynak :

Akar, Ali, Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul 2006.

Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, (3. baskı), İstanbul 1984.

Akar, Ali, Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul 2006

Demir, Nurettin, Yılmaz, Emine,Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2003

Ercilasun, Ahmet B., “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 4, s. 441-448, İstanbul 1985.

Ercilasun, Ahmet B., “Tarihten Geleceğe Türk Dili”, Türk Dili, 569, Mayıs 1999, s. 355-362.

Ercilasun, Ahmet B., Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2004.  

Gülensoy, Tuncer , Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay.,  Ankara 2000.

Orkun, Hüseyin Namık , Eski Türk Yazıtları, TDK Yay., Ankara 1987.

Özönder-Barutçu, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, Yeni Türkiye Yay., C. 3, 485-501, Ankara 2002.

Sertkaya, Osman Fikri, “Göktürk Harfli Uygur Kitabelerinin Türk Kültür Tarihi İçerisindeki Yeri”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr.Muharrem Ergin’e Armağan, XXVIII/ 1-2 1990, s. 325-334., Ankara 1992.

Tekin, Talat,  Ölmez, Mehmet, Türk Dilleri, Simurg Yay., İstanbul 1999.

Tezcan, Semih, “En Eski Türk Dili ve Yazını”, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, s. 291, Ankara 1994

 

Metnin tümüne "Orta Asya Türk Edebiyatı" isimli dokümandan ulaşılabilir.

E-Kitap / Doküman

İSLAM KÜLTÜR DÜNYASINA GEÇİŞ VE TÜRKLER ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE ETNO-KÜLTÜREL KİMLİK İFADESİ OLARAK HALK TÜRKÜLERİ DÜNYADA TÜRK EDEBİYATI DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DÜNYADA TÜRKLER VE TÜRK NÜFUSU KARAHANLILAR KAVİMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA’DA TÜRKLER KIPÇAK BOZKIRLARINDA TÜRKLER KLASİK TÜRK EDEBİYATI 13. YY KOSOVA TÜRKLERİNİN HALK İNANÇLARINDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DÜZCE LEZZETLERİ ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI ORTA ASYA'DA İSLAMİ DÖNEM VE İLK İSLAMİ ESERLER ORTA ASYA'DA TÜRKLER ROMANYA/ KÖSTENCE VE TULCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN MÜSLÜMAN TATAR TÜRKLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİNİN İNCELENMESİ SAHA TÜRKLERİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARINDA AV İYESİ BAAY BAYANAY TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK TÜRK COĞRAFYASI TÜRK TARİHİ TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ TÜRKİYE, BAŞKURT, TATAR VE ÖZBEK TÜRKLERİ ARASINDA TİMUR (1336-1405) TİPİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN EFSANELER TÜRKLER VE TÜRKÇE TÜRKLERDE YILDIZ MOTİFİ VE TEKE YÖRESİ YILDIZLI ZİLİ (BURDUR MÜZESİ) ÖRNEKLERİ TÜRKLER'DEN ÖNCE ANADOLU TÜRKLERİ FARKLI COĞRAFYALARDA YAŞAMAYA İTEN SEBEPLER TÜRKLERİN ANADOLU ÖNCESİ MÜZİK GELENEKLERİ VE İSLAMİYET ETKİSİ TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLER'İN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KRONOLOJİ TÜRKLER'İN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ METİNLER TÜRKLERİN YARATILIŞ DESTANI İLE İSLAMÎ KAYNAKLARDAKİ MÜŞTEREKLİKLERE SENTEZİ BİR YAKLAŞIM UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI MADDİ KÜLTÜR OLGULARI VE BUNLARIN DİNİ SİYASİ SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ