­

Selçuklu Devri Kronoloji

Selçuklular’ın atası  Dokak’ın doğumu: 885

Dokak’ın Cend’e gidişi ve Müslüman oluşu: 915

Dokak’ın oğlu Selçuk Bey’in ölümü: 988

Emîr İsrâil Arslan Yabgu’nun Selçuklular’ın başına geçmesi: 990

Çağrı Bey’in Kafkasya seferi: 1016

Gazneli Sultan Mahmud’un hile ile Arslan Yabgu’yu tutuklatıp Kâlincar Kalesi’ne hapsettirmesi: 1025

Arslan Yabgu’nun tutuklu kaldığı Kâlincar Kalesi’ndeki ölümü: 1032

 Çağrı Bey’in Merv şehrini ele geçirmesi: 1037

Herat’ın Selçuklu Oğuzları’nın eline geçmesi: 1038

Dandanakan Savaşı: 23 Mayıs 1040

Harezm’in Selçuklu yönetimine alınması    1045

Bağdat’ta Hutbe’nin Sultan Tuğrul adına okunması    15 Aralık 1055

Sultan Tuğrul’un Bağdat’a girişi    25 Aralık 1055

Çağrı Bey’in ölümü    1060

Sultan Tuğrul’un ölümü, Alp Arslan’ın Selçuklu Sultanı olması    1063

Selçuklu Meliki Yakutî’nin Van ve çevresini fethi    1064

Selçuklu ordu komutanlarından Gümüştekin’in Adıyaman önlerinde

Bizans ordusunu yenilgiye uğratması    1067

Selçuklu ordu komutanlarından Afşın Bey’in Kayseri ve çevresini

Fethederek Halep’e kadar inmesi    1067

Sultan Alp Arslan’ın Tiflis’i fethi    1068

Malazgirt Zaferi    26 Ağustos 1071

Sultan Alp Arslan’ın şehâdeti, Melikşah’ın Selçuklu tahtına geçmesi    1072

Antakya’nın Kutlamışoğlu Süleymanşâh tarafından fethi    12 Ocak 1085

Sultan Melikşah’ın ölümü    1092

I. Kılıç Arslan’ın İznik’e gelerek Anadolu Selçuklu tahtına çıkması    1092

Sultan Berkyaruk’un Büyük Selçuklu tahtına geçmesi    1094

I. Haçlı Seferi’nin başlaması    1097

Sultan Berkyaruk’un ölümü, yerine kardeşi Mehmed Tapar’ın Büyük

Selçuklu Sultanı olması    1104

Sultan I. Mes’ud’un Anadolu Selçuklu tahtına çıkması    1116

Sultan Mehmed Tapar’ın ölümü, Sultan Sançar’ın Büyük Selçuklu Sultanı olması         1117

Sultan I. Mes’ud’un ölümü ve yerine II. Kılıç Arslan’ın geçmesi    1155

Sultan II. Kılıç Arslan’ın Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u Myriokefalon/Karamıkbeli Savaşı’nda yenmesi    17 Eylül 1176

Dânişmendli Atabekliği’nin Sultan II. Kılıç Arslan tarafından ortadan kaldırılması    1178

Sultan II. Kılıç Arslan’ın ölümü ve yerine I. Keyhüsrev’in Anadolu

Selçuklu Sultanı olması    1192

I. Alâaddin Keykubad’ın Anadolu Selçuklu Sultanı olması    1220

Yassıçemen Savaşı’nda Alâaddin Keykubad’ın Celaleddin Harezmşah’ı mağlûp etmesi    1230

Sultan Alâaddin Keykubad’ın ölümü    1237

Babaîler is yanı    1239

Kösedağ Meydan Savaşı’nda An adolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin

Keyhüsrev’in Moğollar karşısında yenilmesi    1243

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sonu    1308        

Metnin tümüne ''Selçuklu Devri'' isimli dokümandan ulaşılabilir.