­ ŞEMSEDDİN-İ SİVASİ TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ŞEMSEDDİN-İ SİVASİ TÜRBESİ - Sivas

Kimlik
Adı ŞEMSEDDİN-İ SİVASİ TÜRBESİ
Envanter No 58.01.22
Harita No 20 MIV
Mah. Köy - Mevkii Atatürk Caddesi
Adres Atatürk Caddesi Meydan Camii Bahçesi SİVAS
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 2
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1600 ( H.1009 )
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı B
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları
Rutubet B
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 2002 yılında onarımı yapılmıştır. Mezar sandukaları düzenlenmiş, üst örtü değiştirilmiş ve taş temizliği yapılmıştır
Ayrıntılı Tanımı Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa’nın yaptırdığı Meydan Camisi’nin kuzeybatı yönünde, cami avlusu içinde yer almaktadır. Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplıdır. Türbe iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Şeyh Şemseddin Sivasî’nin sandukası, ikinci kısımda aile fertlerine, torunlarına ait yirmi adet sanduka bulunmaktadır. Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir: “Şehr-i Sivas içre cânâ iş budur Şeyh Şemsüddin-i Kutb’un meşhedi Didi Fevrî künbedi târihini Nûr ile olsun musaffâ merkadi” Şemseddin Sivasî Türbesi’nin yanında yakınları medfundur. Bunlara ait kitabeler türbe penceresi üzerindedir. Birinci kitabe: Pişvâ-yı ehlibalvet reb-nümâ-yı sâlikin Şems-i sâni Ahmed-i Sûzi azîz-i kâm-bin Aşk-ı Hakla zâhir ü bâtın idüb tekmîl-i zât “İrci’i” emriyle şimdi kurba oldı vâsılîn Şâd ola rûb-ı revânı mûnis-i nûr-ı Hudâ Himmeti sâliklerine ola memdûd-ı karîn Târihin menkûtla üçler çıkup itdi nidâ Tekye-i dârü’s-selâma Sûzî oldu post-nişin 1246 (1830–1831) İkinci kitabe: Gûş idince “irc’i” emrini çün ol zât hemân Azm-i Firdevs eyleyüp buldı hayât-ı câvidân Geldi bir er söyledi târihini kılda tamâm Tekye-i dâr-ı bekâya kıldı pehlûyı revân 1254 (1838–1839) Birinci kitabede ismi geçen Ahmed Sûzî Şemseddin Sivasî’nin yakınlarındandır. Sivas’ta postnişîn idi, yüksek dersleri Hamdi merhumdan aldı ve tasavvufu da Abdülmecid Efendi’den öğrendi. 1246 (1830–1831) senesinde vefat etti. Sûzî mahlaslı divanı basılmıştır. Bundan başka “Kaside-i Bürde” tercümesiyle “Sulûknâme” isminde iki eseri daha vardır. Şemseddin Sivasî Türbesi yanında Sivas Valiliğinde bulunmuş olan Ali Aşkar Paşa’nın annesinin sandukası vardır. Pencere üzerindeki üçüncü kitabe şöyledir: Hazret-i Aşkar Ali Paşa civârı Şemsde Mâderine türbe yapdırdı becâ firdevs ola Yazdı cevher-dâr târih-i duâ-gûyı Nazîf Türbe yapıldı Rukiye Hanım’a firdevs ola 1264 (1847–1848)”, (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 127-129
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 21.01.1983-A 4053
Yayın Dizini Denizli, Hikmet, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 127-129.
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 2700    Eklenme Tarihi : 08 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 08 Mart 2013 Cuma