­ ÜRYAN BABA TÜRBESİ | Kültür Portalı

Üryan Baba Türbesi - Eskişehir

Üryan Baba hakkında kaynaklarda hemen hemen hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu kimliğin bir Kalenderi dervişi olduğu bilinmektedir. Ayrıca hem Melami, Haydari ve Cavlaki, hem de Kalenderi dinsel temellerinde varolan çıplaklık düşüncesinin böyle bir isimle daha soyut bir biçimde değerlendirilmesi, sözel söylemin çok daha reel boyutta güç ve anlam kazanmasıyla bağlantılı olduğunu da düşündürmektedir. Bu tekkenin de 15'inci yüzyıldan sonraki dönemde yapıldığı belirtilir. Sultan Şucâ’nın müridleri “Üryan Şucâ’îler” diye tanınmakta olup Kalenderîler (Abdallar)’den oluşuyordu. Nitekim menkıbelerin çoğu, Kalenderîlerin o devirdeki merkez tekkesi olan Seyitgazi dolaylarında geçmektedir. Sultanönü Sancağı’nın Seyitgazi nahiyesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Zaviyesi, bütün Selçuklu ve Osmanlı devirleri boyunca, mevcut Kalenderi zaviyelerinin en önemlilerinin başında gelmiştir. Bu önem yalnızca onun merkez zaviye olmasından değil, aynı zamanda 7 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Yazıdere Köyü'ndeki Üryan Baba ve 7 kilometre batısında yer alan Sultan Şucâeddîn Zaviyeleri ile de çevrili bulunmasından doğmaktadır.

Bir Kalenderi şeyhi olan Üryan Baba için yaptırılan ve Bizans yapı sanatını andıran türbe, Şucaeddin Veli ve Seyyid Battal Gazi Külliyelerindeki mimari yapıyla büyük ölçüde benzeşmekte, dönemin özgün dinî mimarisini sergilemektedir. Bu türbeler Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli roller üstlenmiştir. Bir meydan evinden ve bitişiğindeki Üryan Baba’nın türbesinden ibarettir. Diğer müştemilâtı bugün mevcut değildir. Halen zaviyeye bitişik türbede yatan kişinin Sultan Şuca’nın halifesi Ahmed Üryan Baba olması gerektiği kaydedilmektedir. Adının da gösterdiği üzere, yarı çıplak bir Kalenderî şeyhi olan Üryan Baba’nın türbe ve zâviyesine bakılırsa, devrinde oldukça önemli bir Kalenderi şahsiyet olduğu söylenebilir.

Kaynak: Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)

Eskişehir Gezilecek Yerler

Türbe
İnanç Turizmi
Üryan Baba Türbesi; Seyitgazi ilçe merkezine 6 kilometre yolla bağlı Yazıdere Köyü/ndedir.
Yazıdere Köyü, Seyitgazi / Eskişehir

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 12305    Eklenme Tarihi : 10 Temmuz 2014 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 08 Mayıs 2020 Cuma