­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | YOZGAT
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Yerel Yönetimlerin Kültür-Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri ve Çevre Düzenleme Projeleri İçin Mali Yardım Talepleri
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Kültür-Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri ve Çevre Düzenleme Projeleri İçin Mali Yardım Talepleri: 1- Gerekçe raporu 2- Mülkiyet sorunu olmadığına dair dilekçe 3- İmar planı, imar durum belgesi 4- Talebe ilişkin encümen kararı (İl Özel İdareleri için İl Daimi Encümen Kararı ve Muhtarlıklardan gelen talepler için ise Köy İhtiyar Meclisi Kararı) 5- Uygulanacak Proje 6- Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet 7- İlde Valilikten, İlçede Kaymakamlıktan havaleli talep yazısı NOT: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, imzaları tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İçerisinde Bakanlığa Ulaştırılır.)
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı Talep Başvurusu
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları (Ozanları), Değerlendirme Yönergesi Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. 1- Dilekçe 2- Özgeçmiş 3- Sanatçıya ait eser
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek uygun görülmesine müteakiben)
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Kurumca verilen yetki belgesi 4- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 5- Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde) 6- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Kayıp ve Zayi Başvurusu)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Sertifika başvurusunda istenen belgeler 3- Ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri
...Devamını Oku
Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaatları halinde, Yozgat da gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün (www.yozgatkulturturizm.gov.tr) web adresinden de bilgi edinilebilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Şahsın müracaatı halinde anında, Yazılı talep durumunda 7 gün içerisinde)
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (İnternet Hizmeti Hizmetleri)
...Devamını Oku
Kütüphaneye Üye Olma Şartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Hizmetleri
...Devamını Oku
Kültür Merkezinde Kısa Süreli Tahsisler: (Tiyatro, Seminer, Konser vb. etkinlikler için) 1- Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarih ve saatleri ile iletişim adresinin belirtildiği) 2- Müdürlükçe uygunluk oluru verildikten ve istekliye tebliğden sonra Bakanlığımız Süreli Kullanım Yönergesi ekinde belirtilen salon ücretinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir dekont 3- Ücret yattıktan sonra yüklenici ile İl Müdürlüğü arasında sözleşme düzenlenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Dilekçe sonrası azami süre 1 hafta)
...Devamını Oku
Turizm ve Seyahat Acentesi Başvurusu
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi (Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde bir dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.) 2- Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi (Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı.) 3- Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi istenir.) 4- Acenta ünvanına ilişkin taahhütname 5- Başvuru sahibi Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C Kimlik numarası ve adli sicil beyanı 6- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti. 7- Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu ve çalışan personelin T.C Kimlik numarasının yer aldığı beyan Seyahat Acentası Personeli İçin Geçerli Belgeler: a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek, b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek, c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek, ** Acenta sahipleri fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır. ** Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti. ** C grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır. 8- 4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı) Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası) b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası) c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası) (Kurulacak her bir şube için, yukarıda belirtilen miktarların %25'i kadar teminat alınır) * Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube içinde geçerlidir. * Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB Başkanlığı personeli tarafından isim, ünvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir. * Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.)
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (Ödünç Kitap Verme Hizmetleri)
...Devamını Oku
Üye kartının ibrazı veya üye numarasıyla birlikte müracaat
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
* 2863 Sayılı Kanun 12. Maddesine göre; Taşınmaz kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete) A) Proje İçin İstenilen Belgeler 1- Müracaat dilekçesi 2- Taşınmaza ilişkin kurul kararı 3- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 4- 9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü 5- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 6- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7- Kanuni tebligat adresi B) Proje Uygulamaları İçin İstenilen Belgeler 1- Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2- 9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü 3- Belediyesinden ve ilgili Koruma Kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı röleve, retorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6- Fotoğraflı nüfus cüzdan örneği 7-Kanuni tebligat adresi 8- Valilikten havaleli müracaat dilekçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucuna göre)
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Dernekler ve Vakıflar)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Kuruluş tüzüğü/vakıf senedi 4- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname 5- Vergi numarası beyanı 6- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi (ticari işletme işletilmesi halinde) 7- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Başvurusu
...Devamını Oku
1- İlk müracaat yeri Müze Müdürlüğü 2- Dilekçe 3- 3 adet fotoğraf 4- İkametgâh belgesi 5- Eser listesi 6- Savcılıktan sabıka kayıt belgesi 7- Nüfus cüzdanı fotokopisi 8- Koleksiyon adresi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Ziyareti
...Devamını Oku
Ücretsiz (Pazartesi Hariç Her gün Mesai Saatlerinde)
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Pazartesi Hariç Her gün Mesai Saatlerinde)
...Devamını Oku
Müzecilik ve kültür varlıklarına ilişkin eğitim ve seminer talepleri
...Devamını Oku
1- İlk müracaat yeri Müze Müdürlüğü 2- Dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz E-Postasından Yapılan Başvuru Talepleri (iktm66@kultur.gov.tr)
...Devamını Oku
1- E-Posta Başvurusu 2- Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler İçin: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4-Mülki idare amirliğinden (Valilik – Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar İçin: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 5-Mülki idare amirliğinden (Valilik – Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az 30 (Otuz) gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmet yapıldığı tarihten itibaren azami (7) yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç (1) bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
Bakanlığımızca Özel Tiyatrolara Yapılan Maddi Katkılar
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete): 1- Dilekçe 2- Afiş, davetiye örnekleri 3- Gider Belgeleri 4- Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösteri tutanak
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İçinde Bakanlığa Sunulur)
...Devamını Oku
Define Kazısı Müracaatları
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- 1/500 ölçekli harita 3- Define yeri fotoğrafları 4- Muvafakatname ve yönetmelikte belirtilen diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İmar Planı İnşaat İzni v.b. İçin İstenen Kurum Görüşü
...Devamını Oku
1- Müdürlüğümüze yazılmış olan yetkili kurumun yazısı ve ekli belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Fuar ve Festival Sertifikası)
...Devamını Oku
Fuar ve festivallerde: Fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belge 1- Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde: Kültürel etkinlik belgesinin onaylı sureti 2- Sertifikanın aslı (asıl sertifikayı düzenleyen ilden başka bir il kültür ve turizm müdürlüğüne başvurulması halinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Sertifika Talebi ((İşletmeler)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 6- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname 7- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete): 1- Başvuru Dilekçesi 2- Belge talep eden tesise ilişkin rapor 3- Taahhütname 4- Mülkiyet belgesi 5- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı 6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur)
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (Kütüphane Üyeliği)
...Devamını Oku
Kütüphane üyeliği için istenen Belgeler; 1- Nüfus Cüzdanı 2 Fotoğraf 3- Öğrenci ise Öğrenci Belgesi
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ekspertiz Raporları
...Devamını Oku
1- İlk müracaat yeri Müze Müdürlüğü 2- Dilekçe
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bimer Başvuruları
...Devamını Oku
1- E-Posta Başvurusu 2- Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Şubeler)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 6- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname 7 Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Şahsın Müracaatı halinde anında 15 dk. İl dışındaki müracaatlarda 7 gün içerisinde)
...Devamını Oku
Müzede Yerli Araştırmacıların Bilimsel Çalışma İstekleri
...Devamını Oku
1- İlk müracaat yeri Müze Müdürlüğü 2- Dilekçe 3- İlgili Kazı Başkanından Muvafakat yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Dolum Tesisleri)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3- Vergi numarası beyanı 4- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 6- Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu 7- Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm (marka ve kalıplarının seri numaralarını içerecek şekilde) ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneği 8- SID kodu (kaynak kimlik kodu) belgesi 9- Banka dekontunun aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(İnternet ortamında "e-devlet sistemi" üzerinden sertifika başvurusunu yapmak ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde)
...Devamını Oku
Kültür Varlığı Değerlendirme Talepleri
...Devamını Oku
1- İlk müracaat yeri Müze Müdürlüğü 2- Dilekçe veya direk müracaat
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Müze Safhası)
...Devamını Oku
Turizm İstatistik Bilgi Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku