­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | TUNCELİ
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Belediyeler ve Yerel Yönetimlerin alt yapı uygulamaları ve çevre düzenleme projelerine yardım talepleri
...Devamını Oku
a) Mülk sorunu olmadığına dair belge b) Gerekçe raporu c) Yaklaşık Maliyet d) Encümen Kararı e) Proje
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi aynı gün
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Dair Yönetmelik kapsamında Proje ve Proje Uygulama Yardımı
...Devamını Oku
a) Bireysel veya tüzel kişilerin başvuru dilekçesi b) Restore edilecek yerin tescil kararı c) resrore edilecek yerin fotoğrafları d) Tapu Belgesi e) Nüfus Cüzdanı Örneği f) Kadastral Belge g) Teknik kişilerce hazırlanan durum raporu h) proje uygulamalarında yaklaşık maliyet
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi aynı gün
...Devamını Oku
Bilgi Edinme Başvurusu
...Devamını Oku
a) Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, ikametgah adresini içeren dilekçe b) Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe NOT: Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir, başvuru dilekçesi posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İstenilen bilgi ve belge birden çok kurumu ilgilendiriyorsa görüş alınması gereken durumlarda 30 Gün
...Devamını Oku
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursuna Müracaat
...Devamını Oku
a) T.C. Kimlik no beyanı b) 2 adet vesikalık fotoğraf c) Yabancı uyruklulardan ikametgah beyanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bandrol Talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve T.C. Kimlik No Beyanı. c) Kitabı basan Matbaanın Sertifikası d) Matbaa ile Eser Sahibi arasında kitap basım sözleşmesi e) Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu f) Bandrol Talep eden ile eser sahibi farklı ise eser sahibinin yazılı izni- vekaletname veya imza sirküsü.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZECİLİK HİZMETLERİ Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu İzni
...Devamını Oku
a) T.C.Kimlik numarası beyanı b) İkametgah beyanı c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı d) 3 adet vesikalık fotoğraf e) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi f) varsa ellerinde bulunan Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Envanter bilgilerini belirtir liste. g) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler için yukarıdaki belgelere ek olarak koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Adres Tespiti 1 gün, izin belgesi 1 gün
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmeti
...Devamını Oku
Başvuru yeterli.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bilgi, harita, broşür, CD. v.b. tanıtıcı yayınlar.
...Devamını Oku
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ (İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yürütülen hizmetler) Teknik Hizmetler
...Devamını Oku
a) Kütüphaneye bağışlanan kitapların alınması esnasında tutulan kitap alındı belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika İşlemleri Fikir ve Sanat Eserleri (Talepler www.telifhaklari.gov.tr web sitesinden gerçekleştirilmektedir)
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya T.C. Kimlik no beyanı c) Faaliyet Belgesi (firmalar için) d) Banka Dekontu e) Matbaa yazısı f) İmza sirküsü veya vekaletname.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İlimizdeki Tarihi- Turistik- Müze ve örenyerlerinde çekim talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Valilik Oluru
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Konser, Tiyatro, Konferans, Panel, Seminer, Toplantı, Gösteri, vb. etkinlik talepleri için Tunceli Kültür Merkezi)
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihinin ve saatinin açıkça belirtildiği) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Kullanım Yönergesinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu. c) Tunceli Kültür Merkezi ile sözleşme yapılması NOT: Talep dilekçesi faaliyetten en az 15 gün önceden verilmesi zorunludur.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ (İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yürütülen hizmetler) Okuyucu Hizmeti (ödünç kitap verme)
...Devamını Oku
a) Nüfus Cüzdanı Belgesi b) Yüklenme Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika işlemleri Fikir ve Sanat eserleri (yayınevleri, kitap ve CD satış mağaza ve standları, sinema salonları, matbaalar, FSE dağıtımı yapan işyerleri, kitap, kırtasiye boş ve dolu olarak CD, DVD satan işletmeler Bilgisayar işletim sistemi)
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya T.C. Kimlik no beyanı c) Faaliyet Belgesi (firmalar için) d) Banka Dekontu e) Matbaa yazısı f) İmza sirküsü veya vekaletname.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZECİLİK HİZMETLERİ Taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi
...Devamını Oku
a) Taşınmazın inceleme nedenini içeren dilekçe (Şahıs veya kurumdan gelen) b) Taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000'lik Kadastral haritası c) Taşınmazın tapu bilgileri.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnceleme 1 gün Rapor 1 gün
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine yapılan yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler İçin 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı 2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4- Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. dernek ve Vakıflar İçin 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı 2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4- Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura) sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde il Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ (İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yürütülen hizmetler) Kültürel Etkinlikler
...Devamını Oku
a) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitsel ve kültürel etkinlik düzenlenmesi halinde protokol imzalanması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Resim sergisi, Atölye ve Kurs talebi için Tunceli Kültür Merkezi)
...Devamını Oku
a) Kurum, kuruluş veya sanatçı tarafından müracaat dilekçesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku