­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ŞIRNAK
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 maddesi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacak başvurularda istenen belgeler
...Devamını Oku
a)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, b)Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, c) 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini ve tamamını gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü ve CD’si, d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, e)Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, f)Kanuni tebligat adresi, PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, b) 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü, c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, f) )Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği TOKİ KREDİSİ: Bakanlığımız ile TOKİ başkanlığının yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığa intikal ettikten sonra 4 ay içinde
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
Sadece nüfus cüzdanının getirilmesi yeterlidir.
...Devamını Oku
Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa süreli tahsisler (çok amaçlı salon) (Konser, tiyatro vb. etkinlikler için)
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (Okuyucu kaydı yapılması)
...Devamını Oku
1. Nüfus Cüzdanı Sureti, Telefon ve Adres Bilgisi.
...Devamını Oku
Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)
...Devamını Oku
10 dakika içerisinde üyelik tamamlanır.
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmetleri
...Devamını Oku
Herhangi bir belge istenmez; ancak gelen kişinin 14 yaşından büyük olması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Seyahat acenta denetimi
...Devamını Oku
1. Şikayet Dilekçesi, 2. Bakanlığımızın denetim yapılmasına ilişkin yazısı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 iş günü içinde.
...Devamını Oku
Vatandaşlar tarafından bulunan tarihi eserlerin Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilmesi ile ilgili işlemler
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilen tarihi eserler teslim alındığına dair teslim belgesi verilir ve en yakın müze müdürlüğüne gönderilmesi sağlanır. (Mardin)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verme
...Devamını Oku
1.Vergi Levhası Fotokopisi, 2.Esnaf-Tic. Odası Üye Belgesi Fotokopisi, 3.Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır), 4.Vekâletname (işlemi vekil yürütecekse), 5.Dilekçe, 6.Kimlik Fotokopisi, 7.İmza Beyannamesi (Noterden Alınacaktır), 8.Ücret Yatırdığına Dair Banka Dekontu,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kültür Merkezi) İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)
...Devamını Oku
20 dakika içerisinde işlem tamamlanır.
...Devamını Oku
Turizm belgeli tesis yapımı.
...Devamını Oku
1. Başvuru Dilekçesi, 2. Belge talep edilen tesise ilişkin rapor, 3. Taahhütname, 4. Mülkiyet belgesi, 5. Türkiye ticaret sicili gazetesi,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 20 iş günü içinde.
...Devamını Oku
Yardım Talebi
...Devamını Oku
1-Gerekçe raporu, 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-Proje uygulama alanına ait doküman (harita ve proje) 4-Talebe ilişkin encümen kararı, (belediye encümeni) 5-Uygulanacak projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet cetveli. 6.İşe ait zaman çizelgesi 7-İşe ait proje
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 10 iş günü içinde.
...Devamını Oku
Okuyucu Hizmetleri için gelen bir talebe cevap verme süresi
...Devamını Oku
Gerekli Bilgiler
...Devamını Oku
Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)
...Devamını Oku
10 dakika içerisinde işlem tamamlanır.
...Devamını Oku
Define kazısı izin işleri.
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi. 2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı. 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları. 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvaffakatname (Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvaffakatname)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 iş günü içinde Mardin Müze Müdürlüğüne evraklar gönderilir.
...Devamını Oku
Elektronik ortamda başvurunun alınması
...Devamını Oku
Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku