­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | SAMSUN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Sanat Eserlerinin Vergi Muafiyeti
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Öz Geçmiş 3-Çalışma Örneklerinin (Fotokopi-Fotoğraf) Yer Aldığı Dosya
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müracaat tarih ve süreci, İl Kültür ve Turizm Müdürü başkanlığında, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden 2 bilirkişi ile Samsunlu Sanatçılar Derneğinden 2 bilirkişinin katılımlarıyla oluşturduğu komisyonca belirlenir.
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler İçin 1- Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu, program) 3- Etkinliğe katılacak kişi ve toplulukların listesi(sanat, bilim adamı vs.) 4- Mülki idare amirliğinden(valilik, kaymakamlık)alınan izin belgesi 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmesi zorunludur. Yeni etkinlik tahinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar İçin 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Kuruluş sözleşmesi senedi veya tüzüğün onaylı örneği(Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.) 3- Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu, program) 4- Etkinliğe katılacak kişi ve toplulukların listesi(sanat, bilim adamı vs.) 5- Mülki idare amirliğinden(valilik, kaymakamlık)alınan izin belgesi 6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmesi zorunludur. Yeni etkinlik tahinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmet yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü belgenin birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
Belgelendirme (Seyahat Acenteleri)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Acente Unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı 4-Şirket Ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi 5-İmzaya Yetkili kişi veya kişilerinde belirtildiği Ticaret Sicil tasdiknamesi 6-Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgesi 7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri 8-Personele ait belge ( Enformasyon Memur luğu ve Sorumlu Müdür) 9-Acente Unvanına ilişkin taahhütname 10-Sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname 11-Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinin 29. maddede belirtilen değerler üzerinden, 30. maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce kontrol edilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerine gönderilir. Belge düzenlemesi bakanlıkça yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Proje ve Proje Uygulama Yardımı
...Devamını Oku
Projeler İçin istenen Belgeler 1 -Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 2-Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 3-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 6-Kanuni tebligat adresi istenir. Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir. Proje Uygulamaları İçin İstenen Belgeler 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 2-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyelerden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 7-Kanuni tebligat adresi istenir. Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.
...Devamını Oku
İstenen Belgeler en son üç Eylül tarihine kadar kabul edilerek, değerlendirilmek üzere bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
...Devamını Oku
1-Müracaat Dilekçesi, 2-İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Tasdikli 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi, 3-Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğraf, 4-Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzel kişilerden de yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı istenir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define arama kazı izni tarih ve süreci, Müze Müdürlüğü başkanlığında, İçişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin oluşturduğu komisyonca belirlenir.
...Devamını Oku
1-Kültür ve Turizm Bakanlığı www.telifhaklari.gov.tr adresinden “F.S.E. Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” bölümüne girerek Başvurusunu gerçekleştirmek. 2- Ticaret yada Esnaf Odasından Faaliyet Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 3- Ticaret yada Esnaf Odasından Sicil Kaydı Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 4-Banka Dekontu 5-İşletme Vekaleten Yönetiliyorsa Vekaletname 6-İmza Sirküsü 7-Vergi Levhası Örneği 8-Film Kiralama Yapılıyorsa: a) Film Kiralama Sözleşmesi (Filmlerin Satın Alındığı Firma İle Yapılan Sözleşme) b)Yetki belgesi 9-Nüfus Cüzdan Sureti (Talep Edilen Belgeler, İşletme İle İlgi Bilgiler Girildikten Sonra Otomasyon Sistemi Belirtmektedir.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyonu ve Proje Yardımı
...Devamını Oku
1- Taşınmaz sahibi veya vekilinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu 2-Banka Hesap Numarası 3-Vergi no veya Tc Kimlik no 4-Vekâletname
...Devamını Oku
Belgelendirme (Turizm işletme-yatırım)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Tesis Raporu 3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 4-Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescille ilişkisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri 5-İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge 6-Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde fikir projesi 7-Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkinbelge
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce kontrol edilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerine gönderilir. Belge düzenlemesi bakanlıkça yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Bimer Başvurusu
...Devamını Oku
e-ileti başvurusu Adı, soyadı, adres ve telefon numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Belediyelere altyapı uygulamaları ile ilgili mali yardım
...Devamını Oku
Dilekçe Proje-Kroki Encümen Kararı Keşif Özeti Harcama Belgeleri Gerekçeli Rapor Metraj
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce kontrol edilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerine gönderilir. Belge düzenlemesi bakanlıkça yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Kamu arazilerinin tahsis satış ve kiralama işlemleri
...Devamını Oku
1-Talep Yazısı 2-Mülkiyet Durumu 3-Talep Alanının belirtildiği ölçeği belli harita-kroki
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku