­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | RİZE

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Heliski)
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete): a) Başvuru yazısı, b) En az 5 yıllık A Grubu Seryahat acentası işletme belgesi, c) Acentanın bağlı bulunduğu firmanın Ticaret Odası Faaliyet Belgesi d) Acentenin yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği faaliyetlerini gösteren belge veya belgeler e) Heliski faaliyetinde, teknik ekipmanların sağlanması, altyapının oluşturulması vb. gibi konularında destek amacıyla yurtdışı tur operatörlüğü veya şirketle yapmış olduğu uluslar arası geçerliliği bulunan kontrat veya belge f) Helsiki operasyonu için belirlenen parkur alanları listesi g) Sportif Faaliyetlerde görevlendirilen personelin sahip olduğu ehliyet ve çalıştırılan personelin SSK’ya bildirimini gösteren belgeler h) Sportif faaliyete katılan personel ile turistlerin kaza ve mahalli mesuliyet, sigorta belgelerini kapsayan dosya (sigorta poliçelerinin asılları ve onaylanmış suretleri), her yolcu için çığ mağduru arama dedektörü, sırtta taşınır hava yastığı çantası, kürek, arama sondası, i) Sportif faaliyetlerde kullanılacak zorunlu malzeme araç listesi Her rehber için DVA (çığ mağduru arama dedektörü, sırtta taşınır ABS hava yastığı çantası, kürek), telsiz uydu telefonu, ilk yardım seti, tıbbi yaralı sabitleme malzemesi, boyun sabitleyici, kar altı arama sondası
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması Talebi
...Devamını Oku
1- Form Dilekçe 2- Taşınmaza ilişkin tescil kararı 3- Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 4- 9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü. 5- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, N.Kayıt Örneği, Kanuni tebligat adresi
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ocak- Eylül ayları arası
...Devamını Oku
Müzelerde Kısa Süreli Tahsis Talepleri
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Banka dekontu. 3- Etkinliğin Yapılacağı Müze Müd. ile yapılan sözleşme
...Devamını Oku
Vatandaş Şikayetleri
...Devamını Oku
Dilekçe ( Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek varsa belgelerin fotokopisi eklenecek )
...Devamını Oku
Özel Müze açma talebi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı 3- Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarda en az 10 yıl kullanma iznini gösteren belge örneği 4- Mevcut kültür varlıklarının ölçülerini belirtir bir liste 5- Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay
...Devamını Oku
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi Tespiti ( Arazi Tahsis-Satış ve Kiralanması-Kum Ocağı v.b.)
...Devamını Oku
1-Ada Röleve Krokisi 2-Ölçü Krokisi 3-1/5000 Ölçekli Plan
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, ilim adamı vs.), 4- Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay başvuru işlemi sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, ilim adamı vs.), 5- Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
İllerde Verilen Sertifikalar (Tüzel kişiler, Dernekler,Vakıflar)
...Devamını Oku
1- Talep Formu ve Taahhütname 2-Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı 3-Vergi Numarası Beyanı 4-Ticaret veya Esnaf Odası Faaliyet Belgesi/Kuruluş Tüzüğü/Vakıf senedi 5-Sicil Gazetesi 6-Fikir ve Sanat Eserlerinin çoğaltılmış nüshaları (kiraya veren yerler için) Kiralama haklarının devraldığını gösteriri yetki belgesi 7-Banka Dekontu 8- CD ve materyallerin üçüncü şahıslara kiralama yetki belgesi (sadece kiralama yapan işletmelerden ) istenir 9-İşyeri açma ruhsatı
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesislerde: Denetleme ve Şikayet Defterlerinin Onayı
...Devamını Oku
1- Şikayet defteri 2- Denetleme defteri
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayınlar (Tüzel Kişiler)
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi 2-Talep Formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 4- Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayınevi olması halinde) 5- Vergi numarası beyanı 6-Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası 7- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi 8- Sicil gazetesi 9-Mali hakların devrine ya da Kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/ mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge 10-Banka Dekontu 11-Referans belgesi (ithal için) 12- Matbaa yazısı (matbaanın İstanbul'da bulunması halinde)
...Devamını Oku
Koleksiyoncu Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1 Form Dilekçe 2Adli Sicil Beyanı 3-Fotoğraf (3 Adet) 4-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 5-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel kişilerden koleksiyon izin belgesi almak için yukarıdaki belgelere ek olarak koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri karar ve yetki belgesi istenir
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları
...Devamını Oku
Elektronik ortamda başvurunun alınması
...Devamını Oku
Kütüphanelerin Kısa süreli tahsisleri (Toplantı salonu,Okuma Salonu,Sergi odası)
...Devamını Oku
Kütüphanelerde Oryantasyon ve Bilgilendirme Hizmeti
...Devamını Oku
Sözlü veya yazılı başvuru
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hafta sonu hariç hergün
...Devamını Oku
Sondaj Kazısı
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekim talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyrukları açıkça belirtilmelidir. 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
Evlere ödünç kitap verme hizmeti
...Devamını Oku
1- Bir adet fotoğraf 2- Üye kayıt formunun nüfus cüzdanı adres bilgilerine göre doldurulmalı
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Ticaret Sicil Gazetesi 3- İmza Sirküleri 4- Turizm İşletme Belgesi fotokopisi 5- Beyan ve Taahhütname 6- İşletme Bilgileri
...Devamını Oku
Define Kazısı İzni
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi, yoksa Ada, Parsel, Çap numarasını belirten vaziyet planı 3- Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname, Tüzel kişilere ait ise yetkili birimlerden alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
Kütüphane Internet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane üyeleri yararlanır
...Devamını Oku
Çekim İzni talebi
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Talebi
...Devamını Oku
4848 Sayılı Kanun çerçevesinde; Gerekçe raporu a) Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge b) Encümen kararı c) Proje uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita, pafta) d) Uygulanacak proje e) Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet f) Zaman Çizelgesi (İş Bitim Süresi)
...Devamını Oku
Şenlikler, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım Talebi
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete): a) Dilekçe b) Etkinlik düzenleme komitesinin oluşturulması c) Gider bütçesi d) Etkinlik programı taslağı e) Etkinliğe katılacak sanatçı ve grupların listesi f) Etkinliğe ait afiş, broşür vb tanıtıcı materyal
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Salon Tahsis Talebi
...Devamını Oku
Talep Dilekçesi Gerçek ve Tüzel kişiler için kimlik fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru sahibine mekanın kullanım durumunun uygun olup olmadığı bildirilir.
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Vize İşlemleri
...Devamını Oku
1- Form Dilekçe 2- Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Semineri 3- Katılım Belgesi.
...Devamını Oku