­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ORDU

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Belgelendirme (Turizm Müesseseleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Tesis Raporu 3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 4-Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescille ilişkisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri 5-İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge 6-Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde fikir projesi 7-Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup,belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır
...Devamını Oku
-Kültür ve Turizm Bakanlığı www.telifhaklari.gov.tr adresinden “F.S.E. Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” bölümüne girerek Başvurusunu gerçekleştirmek. 2- Ticaret yada Esnaf Odasından Faaliyet Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 3- Ticaret yada Esnaf Odasından Sicil Kaydı Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 4-Banka Dekontu 5-İşletme Vekaleten Yönetiliyorsa Vekaletname 6-İmza Sirküsü 7-Vergi Levhası Örneği 8-Film Kiralama Yapılıyorsa: a) Film Kiralama Sözleşmesi (Filmlerin Satın Alındığı Firma İle Yapılan Sözleşme) b)Yetki belgesi 9-Nüfus Cüzdan Sureti (Talep Edilen Belgeler, İşletme İle İlgi Bilgiler Girildikten Sonra Otomasyon Sistemi Belirtmektedir.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyonu ve Proje Yardımı
...Devamını Oku
1- Taşınmaz sahibi veya vekilinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu 2-Banka Hesap Numarası 3-Vergi no veya TC Kimlik no 4-Vekâletname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı
...Devamını Oku
-Müracaat Dilekçesi, 2-İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Tasdikli 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi, 3-Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğraf, 4-Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzel kişilerden de yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı istenir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Arama Kazı İzni tarih ve süreci, Müze Müdürlüğü Başkanlığında, İçişleri ve Maliye Bakanlık Temsilcilerinin Oluşturduğu Komisyonca Belirlenir.
...Devamını Oku
Kamu arazilerinin tahsis satış ve kiralama işlemlerinde 2634 sayılı yasa kapsamında görüş bildirilebilmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde istenilen belgeler 1-Talep Yazısı 2-Mülkiyet Durumu 3-Talep Alanının belirtildiği ölçeği belli harita-kroki
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi gereğince Sanat Eserlerinin Vergi Muafiyeti Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Öz Geçmiş 3-Çalışma Örneklerinin (Fotokopi-Fotoğraf) Yer Aldığı Dosya
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5846 Sayılı Kanun gereğince her yıl alınan Valilik oluru ile Emniyet Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü,Belediye Başkanı,İl Defterdarlığı tarafından oluşturulan komisyon ile İlimiz Merkez ve İlçelerinde denetim yapılmaktadır.Ayrıca yine Valilik oluru ile yaş guruplarına göre afişlerde bulunan işaret ve ibarelerin kontrolü yapılır.
...Devamını Oku
Belediyelere Alt Yapı Uygulamaları İle ilgili Mali yardım
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Proje -Kroki 3-Encümen Kararı 4-Keşif Özeti 5-Harcama Belgeleri 6-Gerekçe Raporu 7-Metraj
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evrak yazısı Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup, belge düzenlemesi Müdürlüğümüzce Yapılmaktadır
...Devamını Oku
Proje ve Proje Uygulama
...Devamını Oku
Projeler İçin istenecek Belgeler 1 -Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 2-Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 3-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 6-Kanuni tebligat adresi istenir. Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir. PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENECEK BELGELER 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 2-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyelerden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 7-Kanuni tebligat adresi istenir. Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje yardım talebinde bulunan şahısların en son Eylül 2013 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmek üzere Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
...Devamını Oku
Belgelendirme (Seyahat Acenteleri)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Acente Unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı 4-Şirket Ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi 5-İmzaya Yetkili kişi veya kişilerinde belirtildiği Ticaret Sicil tasdiknamesi 6-Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgesi 7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri 8-Personele ait belge ( Enformasyon Memur luğu ve Sorumlu Müdür) 9-Acente Unvanına ilişkin taahhütname 10-Sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname 11-Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinin 29. maddede belirtilen değerler üzerinden, 30. maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup, belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır
...Devamını Oku
Bimer Başvurusu
...Devamını Oku
a) E- mail başvurusu b) Ad, soyadı, adres telefon numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Aynı gün içerisinde cevap verilir.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
...Devamını Oku
1-Talep edilen yerin, tarihi turizm, kültürel değerlerine ilişkin bilgi ve belgeler 2-Mülkiyet Durumları 3-Planlar
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar
...Devamını Oku
İktm52@kulturturizm.gov.tr
...Devamını Oku
a) E- mail başvurusu b) Ad, soyadı, adres telefon numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Aynı gün içerisinde cevap verilir.
...Devamını Oku