­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | MUĞLA
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Belge örneği, 3-Taahhütname, 4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Film Çekim İzni (Ticari Amaçlı Film Çekim İzni)
...Devamını Oku
Müzeler ve müzelere bağlı mekânların fotoğraf çekimleri: 1) Dilekçe (çekim yapılması istenilen yer, tarih, katılacak kişi sayısı ile uyruklarını belirten) 2) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi 3) Yabancı uyruklular için Bakanlığımızca belirlenen çekim formunun doldurulmuş olması 4) Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması ve gerekli çekim ücretinin ödendiğini gösterir dekont
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Konser, Yemek vb.etkinlikler)
...Devamını Oku
1) Dilekçe (etkinliğin düzenleneceği ye, tarihin açıkça belirtilmiş olduğu) 2) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin yatırıldığına dair banka dekontu 3) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet
...Devamını Oku
Yayın Sertifikası (Tüzel-Dernek-Vakıflar)
...Devamını Oku
1.Dilekçe Yetkilinin 2.TC kimlik numarası beyanı 3.Vergi numarası beyanı 4.Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5.Sicil gazetesi 6.Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 7.Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri 4-Yetki Belgesi 5-Kimlik Fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkik İşlemi
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Afiş/Davetiye Örnekleri 3) Gider Belgeleri 4) Oyun İzleme Raporu/Yazıları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Günübirlik Gezi Tekneleri Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-İmza sirküleri 3- Kayıt ve tescil belgesi (Deniz tornado Belgesi veya Gemi Sicil Tasdiknamesi veya Bağlama kütüğü ruhsatnamesi 4-Sigorta Poliçesi 5-Kira sözleşmesi 6-Denize elverişlilik belgesi 7-Teminat mektubu veya bloke makbuzu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Faaliyete Katılanlar Defteri Tasdiki
...Devamını Oku
1-Kimlik fotokopisi, 2-Yetki belgesi, 3-Sportif faaliyete katılanlar defteri.
...Devamını Oku
İlçe Sportif Faaliyet Kurulu
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına yardım
...Devamını Oku
A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b)Taşınmaza İlişkin tescil kararı c)Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor d)9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü e)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f)Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g)Kanuni tebligat adresi h)Taşınmazın işaretlendiği imar veya kadastral veya sit paftası B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Dilekçe b) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilşkin rapor c) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü d)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı e)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi g) )Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği h)Taşınmazın işaretlendiği imar veya kadastral veya sit paftası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) İzin Belgesi 3) Etkinlik Projesi 4) Etkinlik Bütçesi 5 )Gerçekleştirme Raporu 6) İzleme Raporu 7) Harcama Belgeleri 8) Etkinlik Sonuç Raporu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yayın Sertifikası (Kamu Kurumları)
...Devamını Oku
1.Dilekçe Yetkilinin 2.TC kimlik numarası beyanı 3.Yetki belgesi 4.Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde) 5.Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 6.Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fiyat Tarifesi Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Karada yapılacak)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Seyahat Acentası işletme belgesinin onaylı örneği 3-Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı 4-Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği 5-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri 6-Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri, 7-Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için turizm işletme belgesinin aslı veya onaylı örneği 8-Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği
...Devamını Oku
İlçe Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulu
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü ve Su Altı)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı 3-Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği 4-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri 5-Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri, 6-Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği Ayrıca; Su altı için; Dalış Noktalarının belirtildiği basit kroki, Dalış Merkezi yetki Belgesi, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky, kano, deniz bisikleti vb’lerin bağlama kütük kayıt belgeleri, Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak Jurnal defteri. Su üstü için; Parkur alanlarının belirtildiği basit kroki, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky lerin liman kaydı belgeleri, Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak Jurnal defteri.
...Devamını Oku
İlçe Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulu
...Devamını Oku
Satış-Kiralama-Tahsis ile ilgili görüşler Mevzuat:4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
...Devamını Oku
1.Taşınmazın Satış-Kiralama-Tahsis Amacını Belirten Dilekçe 2.Tapu belgesi 3.Taşınmazın İşaretlendiği 1/25.000 Ölçekli Harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Film Çekim İzni (Tanıtım Amaçlı Film Çekim İzni)
...Devamını Oku
Müzeler ve müzelere bağlı mekânların fotoğraf çekimleri: 1) Dilekçe (çekim yapılması istenilen yer, tarih, katılacak kişi sayısı ile uyruklarını belirten) 2) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığımızca Çevre Düzenlemesi Veya Altyapı Uygulamalarına Verilen Yardım Talebi Mevzuat: 4957/2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
...Devamını Oku
Keşif Özeti, Gerekçeli Rapor, Yapılacak İşe Ait Proje, Encümen Kararı. Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge İmar planı, harita, pafta
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Denetleme Defteri Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku