­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | MERSİN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Staj Başvuruları
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Bakanlık Staj Formu 3-Okulun Staj Yazısı- 4-Okulun İmzalı Resimli Staj Formu 5-Nüfus Cüzdan Örneği 6-Öğrenci Belgesi
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Müze ve Ören Yerlerinin Süreli Kullanımı (Tahsis)
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Kullanım Talebi
...Devamını Oku
Emel Gökbel
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Belge örneği, 3-Taahhütname, 4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı, Not: (06.09.2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu karar ile sadece Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere elektrik enerjisi desteği ödenmesi hükmü getirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 06.09.2013 tarihine kadar Bakanlığımızdan belgeli bütün yatırım ve işletmelerin faturalanmış enerji desteği ödemelerinin Bakanlığımız bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.
...Devamını Oku
Turabi Aktürk
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Afiş/davetiye örnekleri, 3-Gider belgeleri, 4-Oyun izlenme yazıları.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Taşınmazların 2863 ve 2634 Sayılı Yasalar Açısından İncelenmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Geçici Koleksiyon Hizmeti
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Film Çekim İzni
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Senaryo.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Özel Müze Kurma Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı, 3-Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği 4-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi, 5-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay. Müze olarak kullanılacak binanın yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Jet-Ski liman envanter kayıtları, 3-Teknelerin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi, 4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri, 5-Araçların test belgeleri ve faturaları. 6-Tekne sigortaları
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi, 3-İmza Sirküleri, 4-Vekaletname, 5-Vergi Levhası, 6-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı) 7-Personel SSK Girişleri, 8-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, 9-Personelin sahip olduğu ehliyetin onaylı fotokopisi, 10-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi, 11-Malzeme fatura ve test belgeleri, 12-Tekne ve Jet-Ski’lerin Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 13-Müşteri sözleşmesi, 14-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için tesis işletmecisinden farklı olması durumunda yapılan akdin onaylı örneği.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe; 2-Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 3-İkametgâh belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 5-Üç adet vesikalık fotoğraf, 6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir liste, 7-Tüzel kişilerden ise, 5 ve 6. maddelerde belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay .
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin Tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Eser örnekleri, 3-Katıldığı sergi vb. etkinlikler, 4-Özgeçmişi, 5-İşyeri faaliyet belgesi (var ise).
...Devamını Oku
Emel Gökbel
...Devamını Oku
Sanatçı Vergi Muafiyeti İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Eser örnekleri, 3-İşyeri Faaliyet Belgesi (var ise), 4-Katıldığı Sergi, Konser vb. etkinlikler.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Ticaret Sicil Gazetesi, 3-İmza Sirküleri, 4-Vekaletname, 5-Vergi Levhası, 6-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı) 7-Personel SSK Girişleri, 8-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, 9-Personelin sahip olduğu ehliyetin onaylı fotokopisi, 10-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi, 11-Malzeme fatura ve test belgeleri, 12-Tekne ve Jet-Ski’lerin Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi, 13-Dalış Yetki Belgesi, 14-Müşteri sözleşmesi, 15-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için tesis işletmecisinden farklı olması durumunda yapılan akdin onaylı örneği.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Sondaj Kazıları
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita, 4- İmar durumu, kadastro haritası ve çapı, 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Define Arama Ruhsatı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu, 3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi, 4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, 5-Define yeri fotoğrafları, 6-Define aranacak yer için muvafakat name.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler, Dernek ve Vakıflar : Etkinlik tarihinden en az 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2-Talepte bulunan Dernek ve Vakıflar için ayrıca: Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Müdürlüklerin de ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (Sanatçı, bilim adamı vs.), 4-Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi, 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Teşekkül; Harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç 1 ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
Emel Gökbel
...Devamını Oku
Turizm Danışma ve Tanıtıcı yayın talebi
...Devamını Oku
1-Şahsen 2-Dilekçe veya e-posta
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
E-posta ve yazılı talepler 15 gün şahsen başvurularda hemen verilir.
...Devamını Oku
‘Fiyat Tarifesi’ Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım)
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Denetleme Defteri Onayı
...Devamını Oku
Turabi Aktürk
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
A.Proje Yardımları için 1- Yardım talebi başvurusu 2-T.C Kimlik numarası beyanı 3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi 4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya veraset ilamı 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı varsa tescil fişi 6-Başvuru tarihi itibari ile son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi 7-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge 8-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor(Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır. Raporda kapalı alan açık alan (avlu, açık teras topoğrafik ölçüm gerektiren açık alanlar, vb.) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon, ,restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.) 9-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü B.Proje Uygulama Yardımları için 1- Yardım talebi başvurusu 2-T.C Kimlik numarası beyanı 3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi 4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya veraset ilamı 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı varsa tescil fişi 6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeleri 7-Başvuru tarihi itibari ile son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi 8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge 9-Uygulamanın kapsamına işin bitirilmesi uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor ( Uygulamaya Yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır) 10- Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü . Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
Emel Gökbel
...Devamını Oku
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Belge örneği, 3-Taahhütname, 4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,
...Devamını Oku
Turabi Aktürk
...Devamını Oku
Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi (Türk Bayraklı Yatlar)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi, 2-Teminat, 3-Sigorta poliçesi, 4-Kayıt ve tescil belgesi, 5-Kira sözleşmesi, 6-Denize elverişlilik belgesi, 7-Tonilato Belgesi, 8-Büro hizmet anlaşması, 9-Gümrük giriş beyannamesi, 10-İşletme müdürü, 11-Vekâletname, 12-Oda Kayıt Belgesi, 13-İmza Sirküleri veya imza beyannamesi, 14-Şahıs firmalar ikametgâh belgesi.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi (Günübirlik Tekne İşletmeciliği)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Ticaret Sicil Gazetesi, 3-İmza Sirküleri, 4-Vekaletname, 5-Vergi Levhası, 6-Teminat, Tekne Sigortası, 7-Yolcu ve Mürettebat Mali Mesuliyet Sigortası, 8-Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Yamaç Paraşütü, Rafting, Kano, Quad, Jeep Safari, Sörf, Kıyı Dalışı, Canyoning)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2- Seyahat Acentası İşletme Belgesi Fotokopisi 3-Ticaret Sicil Gazetesi, 4-İmza Sirküleri, 5-Vekaletname, 6-Vergi Levhası, 7-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı) 8-Personel SSK Girişleri, 9-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, 10-Personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı fotokopisi, 11-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi, 12-Malzeme fatura ve test belgeleri, 13-Müşteri sözleşmesi, 14-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için tesis işletmecisinden farklı olması durumunda yapılan akdin aslı veya onaylı örneği.
...Devamını Oku
Mehmet Karakoç
...Devamını Oku
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (Takas) İsteği
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, 3 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları, 4-Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası, 5-Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi, 6- Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri. - Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz. NOT:Müracaatlar Müdürlüğümüze yada doğrudan Bakanlığımıza da yapılabilir.
...Devamını Oku
Emel Gökbel
...Devamını Oku
Taşınmazın takasının uygunluğu halinde 6 ayda bir Bakanlığımızca Maliye Bakanlığına iletilir
...Devamını Oku