­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | KİLİS
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Kamu Kuruluşları)
...Devamını Oku
846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete): a) Başvuru dilekçesi b) Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir) c) Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı d) Yetki belgesi e) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde) f) Matbaa sertifikası numarası beyanı g) Mali hakların devrine ya da kullanım yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge h) Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İsteğe Bağlı Bandrol
...Devamını Oku
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete): Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf vb) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt tescil numarası beyanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi ( Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)
...Devamını Oku
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete: www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden “Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” işleminin yapılarak internet çıktısı ile birlikte: a) Dilekçe b) Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı c) Vergi numarası beyanı d) Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) e) Sicil Gazetesi f) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi g) Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Evrakta eksiklik olmaması halinde 1 Gün
...Devamını Oku
Sertifika Talebi (Kamu Kurumları)
...Devamını Oku
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete: www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden “Sertifikalandırma Kamu Başvurusu” işleminin yapılarak internet çıktısı ile birlikte: a) Dilekçe b) Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı c) Yetki belgesi d) Vergi numarası beyanı(iktisadi işletme işletmesi halinde) e) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi f) Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu 12. Maddesi Gereğince Yardım Talebi
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete): A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli) b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği g) Sit paftası ve imar durumu ile ilgili belge (ilgili belediyeden) h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği) B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi f) )Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g)Kanuni tebligat adresi, Valilikten havaleli müracaat dilekçesi h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yıl içinde alınan müracaatlar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmekte olup, Bakanlığımızca oluşturulan değerlendirme komisyonunca işleme tabidirler.
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Taleb
...Devamını Oku
Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete): a) Başvuru dilekçesi b) Belge talep eden tesise ilişkin rapor c) Taahhütname d) Mülkiyet belgesi e) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetler
...Devamını Oku
Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Kilis'te gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün www.kiliskulturturizm.gov.tr web adresinden de bilgi edinilebilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda 5 gün
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Faaliyetleri
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete: Bakanlığımız ve Valiliğimizce görevlendirilecek yetkililer rehber denetimine sahiptir. Görevlendirilen kişiler rehber denetimi ile ilgili raporunu hazırlayıp 15 gün içerisinde Bakanlığa sunar.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Vize İşlemleri
...Devamını Oku
Bakanlığımızca düzenlenmiş turist rehberliği seminerine katılan Müdürlüğümüze bağlı profesyonel turist rehberlerinin vize işlemleri: a) Seminere katılım belgesi b) Adli sicil belges
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Talebi
...Devamını Oku
4848 Sayılı Kanun çerçevesinde; a) Gerekçe raporu b) Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge c) Encümen kararı d) Proje uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita, pafta) e) Uygulanacak proje f) Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içerisinde bakanlığa sunulur
...Devamını Oku
Şenlikler, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım Talebi
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete): a) Dilekçe b) Etkinlik düzenleme komitesinin oluşturulması c) Gider bütçesi d) Etkinlik programı taslağı e) Etkinliğe katılacak sanatçı ve grupların listesi f) Etkinliğe ait afiş, broşür vb tanıtıcı materyal
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 gün içinde Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne arz edilir.
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Maddi Katkı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete): a) Dilekçe b) Afiş, davetiye örnekleri c) Gider belgeleri d) Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje 2 gün içinde Bakanlığa sunulur
...Devamını Oku
Korsan Yayın İhbarı İşlemi
...Devamını Oku
5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde: a) Dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Cumhuriyet Savcısı Güvenlik ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD vb.nin Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde: a) Resmi Yazı b) Kitap, CD, DVD, VCD
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Sanatçının 4 eserinin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi TeşvikKanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete): Yeterlilik Belgesi alabilmek için: a) Başvuru yazısı, b) Seyahat acentası işletme belgesi, c) Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri, d) Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti, e) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, f) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, g) Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belges
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete): a) Başvuru yazısı, b) Seyahat acentası işletme belgesi, c) Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri, d) Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti, e) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, f) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, g) Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi, h) Dalış merkez yetki belgesi, i) Dalış merkez yetki belgesi j) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, k)- Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, l)Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi, m)Dalış noktaları, n)Jurnal Defteri, o)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri, ö)Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentasinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol, p)Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Jet-Ski liman envanter kayıtları, 3-Teknelerin tonilato belgeleri, 4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri, 5-Araçların test belgeleri ve faturaları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
“Fiyat Tarifesi” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
“Müşteri Şikâyet Defteri” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Müşteri Şikayet Defteri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
“Denetleme Defteri” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Denetleme Defteri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri (Kursiyer)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Dört adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği, 5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi, 6-Varsa sınav tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi, 7- Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu, 8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 9-İkametgâh belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri (42.Madde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Dört adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği, 5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi, 6-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan, 7-Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu, 8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 9- İkametgâh belgesi, 10-Üniversitelerce düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya Bakanlıkça düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya beyan
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kayıp veya Çalınmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Zayi ilanı verilen gazetenin aslı veya karakol tutanağı aslı,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Soyadı Değişikliğinden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Evlenme cüzdanı aslı veya boşanma ilamı aslı veya mahkeme kararı aslı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yıpranma veya Kırılmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Müdürlükleri Arasında Rehber Nakil Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-İkametgâh belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Yıllık Vize Talepler
...Devamını Oku
1-Bir önceki yılda düzenlenen en az üç hizmet içi eğitim seminerine katıldığına ilişkin belge, 2-Rehberlik Kimlik Kartı, 3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılamayacaklarına Dair Mazeret Bildirimleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Sağlık Kurulu raporu, 3-Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri, 4-Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları, 5-Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süre ile ikamet zorunluluğu, 6-Doğal afetler, 7-Askerlik, 8-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri ile ilgili yazı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ocak ayı sonu veya Nisan ayı sonu
...Devamını Oku
Dil Ekletmeden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İstatistik Bilgi Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fotoğraf- Film Çekim Talepleri Tanıtım Amaçlı Çekimler - Ticari Amaçlı Çekimler
...Devamını Oku
Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkinYönerge: a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği ) b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu. d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Konser, Yemek, Tiyatro vb. Etkinlikler İçin)
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi: a) Dilekçe (etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gerekli Belgeler Tamamlandıktan Sonra
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin İşleri
...Devamını Oku
Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete): 1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi 2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname, tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler; a)Müzenin Gezilmesi b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi
...Devamını Oku
Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Trabzon Müzesi Pazartesi günleri kapalı, diğer günler açıktır.
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik(23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete): 1--Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Müzelerle , Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26/01/1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete): Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Valilik Onayı gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzenin Açık Olduğu Günlerde Mesai Saatlarında
...Devamını Oku
Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler
...Devamını Oku
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete): Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır
...Devamını Oku
Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik (Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.) (10/08/1984 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete): Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde
...Devamını Oku
Mevzi İmar planı - Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri - HES Projesi - Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
...Devamını Oku
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda
...Devamını Oku
Müze Kartı Talebi
...Devamını Oku
15/04/2009 tarih ve 157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesinin 5. Maddesi: Müze ve Ören Yerlerinden; 1-Nüfus cüzdanı / pasaport / sürücü ehliyeti
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeler
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Madde 6 :Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Madde 23 :Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme İşlemi İçin Üye Olunması
...Devamını Oku
1) Yetişkinler için: a) Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması 2) Çocuklar için: a) Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması b) Velisi sayılabilecek birinin (anne, baba, ağabey, abla vb.) üye kayıt formunu imzalaması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Öüracaat Durumunda
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme İşlemi
...Devamını Oku
Her üyeye 15 gün süreli 3 (üç) kitap ödünç verilebilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Bulunan ve DVD aktarılan Yazma Eserlerden Yararlanma
...Devamını Oku
) Hangi eserden, ne amaçla yararlanmak istediğine dair dilekçe b) Nüfus cüzdanı fotokopisi c) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük” uyarınca ödenmesi gereken ücretin banka dekontu.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku