­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | İSTANBUL
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm İşletme Belgesi (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri) (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) İşletme Belgesi Teslimi
...Devamını Oku
Tesislere ait Turizm İşletme Belgelerinin teslimi Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Şahıs Firmalarının Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1) Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2) Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.) 3) İmza Sirküleri 4) Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5) Dilekçe (ıslak imzalı) 6) Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 7) İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 8) Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
Yıllık Fiyat Tarifesi Onayı (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri) (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu- Tebliğ No:2008/2) Tarife Onayı
...Devamını Oku
1) Fiyat Tarifesi Tesis Formu NOT: 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında fiyat tarifeleri onaylanmaktadır.
...Devamını Oku
Turizm Yatırımı Belgesi (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri) (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) Yatırım Belgesi Teslimi
...Devamını Oku
Tesislere ait Turizm İşletme Belgelerinin teslimi Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Kütüphanelerde röportaj isteği
...Devamını Oku
Valilik onayı gerekmektedir. 1) Dilekçe
...Devamını Oku
Kütüphanelerde film çekme
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. 1) Dilekçe
...Devamını Oku
Turizm Seyahat Acentası İşletme Belgesi (1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu) Acenta Belgesi Teslimi
...Devamını Oku
1) Banka Dekontu 2) Ticaret Sicil Gazetesi 3) İşletme ve İşletmeci Bilgileri ( Acenta Müdürü, Enformasyon Memuru bilgileri)
...Devamını Oku
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi Tespiti (Arazi Tahsis-Satış ve Kiralanması-Kum Ocağı v.b.) (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)
...Devamını Oku
1) Ada Röleve Krokisi 2) Ölçü Krokisi 3) 1/5000 Ölçekli Plan 4) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
...Devamını Oku
Dernek ve Vakıfların Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1) Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte) 2) İmza Beyannamesi 3) Dilekçe (ıslak imzalı) 4) Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5) Yetki Belgesi veya Vekaletname 6) Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 7) İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 8) Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
Denetleme ve Şikayet Defteri Defter Onayı (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)
...Devamını Oku
1) Şikayet Defteri 2) Denetleme Defteri
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği Teşvik
...Devamını Oku
1) Ticaret Sicil Gazetesi 2) İmza Sirküleri 3) Turizm İşletme Belgesi 4) Beyan ve Taahhüt 5) İşletme Bilgileri 6) SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı NOT: 06.09.2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 06.09.2013 tarihi itibariyle Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi olmayan işletmeler Elektrik Enerjisi desteğinden yararlanmazlar.
...Devamını Oku
Müzelerde film ve fotoğraf çekim izni
...Devamını Oku
1) Dilekçe(Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2) Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri 3) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu. 4) Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması
...Devamını Oku
Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi
...Devamını Oku
1) Başvuru Dilekçesi, 2) Ticaret Sicil Gazetesi, 3) İmza Sirküleri, 4) Teminat, 5) Sigorta Poliçesi, 6) Denize Elverişlilik Belgesi, 7) Vekaletname, 8) Tonilato Belgesi, 9) Kira Sözleşmesi, 10) Gemi Tasdiknamesi, 11) Yüzer Deniz Turizmi Aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylı harita, 12) Teknenin Broşürü.
...Devamını Oku
Sertifika Yenileme İşlemleri
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1) Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2) Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır) 3) Eski Sertifikanın Aslı 4) Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5) Dilekçe (ıslak imzalı) 6) İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.) 7) Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 8) İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 9) Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği vize işlemleri
...Devamını Oku
Rehberlik İşlemleri artık Rehberler Odası Başkanlığınca yürütülmektedir.
...Devamını Oku
Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam, Klip, TV Program)
...Devamını Oku
1) Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi 2) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının fotokopisi 3) Faaliyet Belgesinin fotokopisi 4) Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi 5) Şirketin Antetli Kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe 6) Banka Dekontu
...Devamını Oku
Çekim İzni (Amatör Kısa Metraj, Öğrenci)
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Nüfus Cüzdanı / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Konser, Yemek, Tiyatro vb. gibi etkinlikler için)
...Devamını Oku
1) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği) 2) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu 3) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
Şirketlerin Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1) Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2) Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır) 3) İmza Sirküleri 4) Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5) Dilekçe (ıslak imzalı) 6) Noter Tasdikli Vekaletname 7) Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi 8) Vergi Levhası 9) İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı 10) İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 11) Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları, Müdürlüğümüze e- posta ve Direk başvurular.
...Devamını Oku
1) Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilip başvuru sahibine cevap verilmektedir.
...Devamını Oku
1 ile 15 gün arası
...Devamını Oku
Kütüphanelerde fotoğraf çekme
...Devamını Oku
Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir. 1) Dilekçe NOT: Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Bakanlık onayı ile yapılmaktadır.
...Devamını Oku