­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ISPARTA
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Dernek ve Vakıflar İçin: 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir). 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 5-Mülki idare amirliğinden (Valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlene fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç 1 ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
ISSN ve ISBN Bilgisi Verilmesi
...Devamını Oku
www.kygm.gov.tr/? adresine girerek ISSN yada ISBN başvurusu için yayımcı yeni başvuru linkini tıklayarak üye no ve şifre talebinde bulunabilirler.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
7 gün içerisnde
...Devamını Oku
‘Denetleme’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Define Arama Ruhsatı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu, 3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi, 4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, 5-Fotoğrafları, 6-Define aranacak yer için muvafakatname.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
30 gün içinde
...Devamını Oku
C.Savcılığı, Gümrük ve Emniyet’den Gelen Kitap, CD, DVD, VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
1-Resmi Yazı, 2-Kitap ve CD, DVD, VCD’ ler.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 ay içerisinde
...Devamını Oku
Sanatçı Vergi Muafiyeti İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Eser örnekleri, 3-İşyeri Faaliyet Belgesi (var ise), 4-Katıldığı Sergi, Konser vb. etkinlikler.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 ay içerisinde
...Devamını Oku
Teminat İadesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Vergi ve Sigorta Borcu Olmadığına Dair Belge
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
10 dakika içinde
...Devamını Oku
Müze Kart Talebi
...Devamını Oku
İlgili kişi tarafından www.muzekart.com.tr internet adresinden ya da satış yapılan müze gişe yerlerinden temin edilir.
...Devamını Oku
iktm32@kultur.gov.tr.
...Devamını Oku
1-E-mail başvurusu 2-Ad, Soyad, Adres ve Telefon Numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1-15 gün içerisinde cevap verilir.
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Kamu Kurumları) verilmesi
...Devamını Oku
Bandrol talepleri www.yayfed.org adresinden yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi
...Devamını Oku
1- Dilekçe, 2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentesi / otel işletme belgesi, 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste, 4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği, 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti, 6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, 7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait (3.şahısları kapsayan) kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, 8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Sondaj Kazıları
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita, 4- İmar durumu, kadastral haritası ve çapı, 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 ay içerisinde
...Devamını Oku
Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Başvurusu
...Devamını Oku
01 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında başvuru formu ile belgeler doldurularak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan İşletmelere (Kamu Kurumları) Sertifika Verilmesi
...Devamını Oku
a)Dilekçe b)Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı c)Yetki belgesi d)Vergi numarası beyanı(iktisadi işletme işletmesi halinde) e)Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi f)Banka dekontu Hesap No: İl ve İlçelerde, Ziraat Bankası Şubelerinden veya İlde Muhasebe Müdürlükleri ile İlçelerdeki Mal Müdürlükleri veznelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı-Merkez Saymanlık Müdürlüğü-T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR37 0000 1001 0000 0350 1210 07
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
Fiyat Tarifesi’ Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Kaçak Tur ve Kokartsız Rehber Denetimi.
...Devamını Oku
1-Şikâyet Dilekçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Acenta Denetimi (1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu.)
...Devamını Oku
1-Şikâyet Dilekçesi 2-Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe; 2-Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 3-İkametgâh belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 5-Üç adet vesikalık fotoğraf, 6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir bir liste, 8-Tüzel kişilerden ise, 5 ve 6. maddelerde belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Ay içinde
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler İçin: 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4-Mülki idare amirliğinden (Valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce etkinliğin yapılacağı illin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
...Devamını Oku
Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyaların Ekspertiz İşlemleri
...Devamını Oku
Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcıların Çekim İzin Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2- Başvuru Formu için; * Yerli Yapımcılar için www.ispartakulturturizm.gov.tr adresindeki izin formu doldurulmalıdır. * Yabancı Yapımcılar için www.sinema.gov.tr adresindeki formu doldurulmalıdır. * Müze ve Örenyeri çekimleri için www.ispartakulturturizm.gov.tr adresindeki izin formu doldurulmalıdır. 3-Valilik Onayı, 4-Film Çekimi sonrası 1 adet CD’si İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Kurs Başburuları (Tezhip-Minyatür-Ebru- Deri işleri vb.)
...Devamını Oku
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tc. Kimlik numarası beyanı) b) İki adet vesikalık fotoğraf c) Yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane İçinde Kütüphane Materyalinden Faydalanma
...Devamını Oku
1-Kimlik Kartı 2-Üye Kartı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
10 dakika içinde
...Devamını Oku
Taşınmazların 2863 ve 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita (1/25.000 ölçekli)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Ay içinde
...Devamını Oku
Müzelerde Film-Fotoğraf Çekme, Eserlerinin Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
-Video filmi ve film çekilmesi, mulaj, taklit, röprodüksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için, Bakanlık izni gerekmektedir. -Fotoğraf çekimleri için; Müdürlüğümüze verilecek dilekçe, Kimlik fotokopisi, Valilik Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 gün içinde
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Tüzel kişiler) verilmesi
...Devamını Oku
Bandrol talepleri www.yayfed.org adresinden yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Korsan Yayın İhbarı İşlemi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
15 gün içerisinde cevap verilir.
...Devamını Oku
Özel Müze Kurma Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı, 3-Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği 4-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi, 5-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay. Müze olarak kullanılacak binanın Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 ay içerisinde
...Devamını Oku
Müzelerde Film-Fotoğraf Çekim İzin Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtilecek) 2-Yabancı Uyruklarının Pasaport Fotokopisi 3-Valilik Onayı 4- Film Çekimi sonrası 1 adet CD’si İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde
...Devamını Oku
Yerel Yönetim ve Belediyelere Altyapı Yardım Talebi
...Devamını Oku
1-Gerekçeli Rapor 2- Proje 3-Keşif 4-Metraj ve Yaklaşık Maliyet 5-Encümen Kararı 6-İmar Planı, Harita vb. Döküman 7- Uygulama Yapılacak Alanda Mülkiyet Sorunu Olmadığına Dair Belge 8- Yapılacak İşin Zaman Çizelgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan İşletmelere (Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar) Sertifika Verilmesi
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi, (Başvuru Formu) 2-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 3-Vergi Levhası Fotokopisi, 4-Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/ vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Ticaret Sicil gazetesi 6-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığı gösterir yetki belgesi 6-İmza sirküsü (Noterden), 7-Banka Dekontu Hesap No: İl ve İlçelerde, Ziraat Bankası Şubelerinden veya İlde Muhasebe Müdürlükleri ile İlçelerdeki Mal Müdürlükleri veznelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı-Merkez Saymanlık Müdürlüğü-T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR37 0000 1001 0000 0350 1210 07
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
A.Proje Yardımları için 1- Yardım Talebi başvurusu 2- TC Kimlik numarası beyanı 3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi 4- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı ve vekâletname ve/veya veraset ilamı 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi 6- Başvuru tarihi itibariyle son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi 7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge 8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Yaklaşık maliyet başvurusunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır. Raporda kapalı alan, açık alan (avlu, açık teras, topoğrafik ölçüm gerektiren açık alanlar, vb) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restarosyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.) 9- Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü. B.Proje Uygulama Yardımları için 1- Yardım Talebi başvurusu 2- TC Kimlik numarası beyanı 3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi 4- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı ve vekâletname ve/veya veraset ilamı 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi 6- Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Kurulu kararı ve onaylı projeler 7- Başvuru tarihi itibariyle son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi 8- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge 9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.) 10- Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5 ay içinde
...Devamını Oku
Sanatçı Kartı Talebi
...Devamını Oku
a)Dilekçe b)Özgeçmiş c)Sanatçıya ait eser
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu Tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe. ( Etkinlik tarihinden en az 15 gün önce) 2- Sergilenecek eserlerin korunması ve taşınmasından sergi sahibi sorumludur.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5 gün içerisinde
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
1-T.C. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet 2- Üyelik Formu (18 yaş altı başvuruları için Veli tarafından doldurulup, imzalanmış başvuru formu)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
10 dakika içinde
...Devamını Oku
Ödünç Verme Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
BİMER Başvurusu
...Devamını Oku
1-E-mail 2-Ad, Soyad, Adres ve Telefon Numarası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1-15 gün içerisinde cevap verilir.
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Dernek ve Vakıflar) verilmesi
...Devamını Oku
Bandrol talepleri www.yayfed.org adresinden yapılmaktadır
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari Amaçlı Film-Fotoğraf Çekim İzin Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtilecek) 2-Yabancı Uyruklarının Pasaport Fotokopisi 3-Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont (Ziraat Bankası, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Hesap No: 72.00.01) 4-Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması 5-Valilik Onayı 6-Film Çekimi sonrası 1 adet CD kopyası Bakanlığımız, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 gün içinde
...Devamını Oku
Müze ve Örenyerlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisi Süreli Kullanımı (Tahsis)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
30 gün içinde
...Devamını Oku
Kişilerce Müzeye Getirilen Taşınır Kültür Varlıklarının İncelenmesi ve Müzeye Alınması
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır
...Devamını Oku
Tanıtım Faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi)
...Devamını Oku
İlgili okul ve grupların dilekçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Gerçek kişi) verilmesi
...Devamını Oku
Bandrol talepleri www.yayfed.org adresinden yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmetleri
...Devamını Oku
Müze‘de İlmi Araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurulup gerekli belgeler teslim edilecektir. Film çekimleri için gerekli izin alındıktan sonra; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacaktır. 1-Dilekçe, 2- Başvuru Formu için; * Yerli Yapımcılar için www.ispartakulturturizm.gov.tr adresindeki izin formu doldurulmalıdır. 3-Valilik Onayı, 4-Film Çekimi sonrası 1 adet CD’si İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri
...Devamını Oku
Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Isparta’da gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, CD gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün www.ispartakulturturizm.gov.tr web adresinden de bilgi edinilebilir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şahsın müracaatı halinde anında, Yazılı talep durumunda 7 gün
...Devamını Oku
Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yabancı Yapımcıların Çekim İzin Talepleri
...Devamını Oku
1-Telif hakları Genel Müdürlüğünden Çekim İzin onayı 2-Başvuru Formu (Yabancı Yapımcılar için www.sinema.gov.tr adresindeki formu doldurulmalıdır.) 3-Dilekçe 4-Mekanlar belirtilecek 5-Pasaport Fotokopisi 6-Özgeçmiş 7-İkametgah adresi 8-İletişim Bilgileri 9-Kimlik Bilgileri 10-Valilik Onayı 11- Film Çekimi sonrası 1 adet CD’si İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında, (Hammadde Üretim İzni Talepleri) - Madencilik Faaliyetleri, - Taş-Kum Ocağı ve Benzeri Malzeme Ocakları Faaliyetleri.
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi, 2-İşletme Ruhsatı, 3-1/25 000 Ölçekli Harita, 4-Vekâletname.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Valilikten onay gerektirenler için 30 gün. Bakanlıktan onay gerektirenler için 90 gün.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerinde staj işlemleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Öğrenim Belgesi 3-Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi 4-Başvuru Formunu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
7 gün içerisnde
...Devamını Oku
Turizm Belgeli Tesis Yapımı (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi, 2-Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor, 3-Taahhütname, 4-Mülkiyet Belgesi, 5-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Halka Açık Özel Kütüphane Açılması
...Devamını Oku
a)Valilik Makamından havaleli dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5 dakika içinde
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu Tahsisi
...Devamını Oku
a)Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarihin açıkça belirtildiği) b)Bakanlığımızca, Küsa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirtilen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c)Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları “Esaslar Yönetmeliği” Kapsamında Film Çekim İzin Talepleri
...Devamını Oku
1-Telif hakları Genel Müdürlüğünden Çekim İzin onayı 2-Başvuru Formu (Yabancı Yapımcılar için www.sinema.gov.tr adresindeki form doldurulmalıdır.) 3-Dilekçe 4-Mekanlar belirtilecek 5-Pasaport Fotokopisi 6-Özgeçmiş 7-İkametgah adresi 8-İletişim Bilgileri 9-Kimlik Bilgileri 10-Valilik Onayı 11- Film Çekimi sonrası 1 adet CD’si İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde
...Devamını Oku
İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Afiş/davetiye örnekleri, 3-Gider belgeleri, 4-Oyun izlenme tutanakları.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Turizm İstatistik Bilgi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku
Eğitim Faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri)
...Devamını Oku
İlgili okul ve grupların dilekçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 gün içinde
...Devamını Oku