­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | GAZİANTEP
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme.
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın cevabı beklenir
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi (Mali Yardım Talebi)
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3- Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı,Harita vs. ) 4- Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Kararı vs.) 5- Proje 6-Projeye ait metraj ve Yaklaşık Maliyet (Teknik Eleman tarafından düzenlenmiş)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir
...Devamını Oku
Üye kaydı yapılması
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-1 Adet Fotoğraf 3-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi.
...Devamını Oku
okuyucu kayıt birimi
...Devamını Oku
Okuyucu Kaydı Yapılması
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üye kartı
...Devamını Oku
ödünç kitap verme birimi
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Süresi 15 gün,
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari amaçlı Film-Fotoğraf çekimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yalıtıldığına ilişkin dekont. 4- Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm amaçlı sportif faaliyetler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Sportif Kurul Başkanlığından alınacak yeterlilik belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler
...Devamını Oku
1-Dilekçe Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği. 2- Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 3- Etkinliğin yapılacağı Müdürlük ile yapılan sözleşme.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb
...Devamını Oku
1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi 2-Kroki 2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Termal Turizm Alanı içinde kalanlar Bakanlıktan görüş sorulur
...Devamını Oku
Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe( Vergi no ve Elektrik Abone no Banka Hesap no ayrı, ayrı belirtilecek) 2- Taahhütname 3-Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
El yazması eserlerin dijital ortamda hizmete sunulması
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphaneye üye olma
...Devamını Oku
internet salonu
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2- Kısa özgeçmiş 3- Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
...Devamını Oku
1- Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2- 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü 3- Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve ,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi 6- Fotoğraflı nüfus cazdan örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Projeler Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Sertifika Talebi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Ticaret veya Esnaf Odası Kayıt Belgesi 3- Vergi Levhası 4- Kimlik Belgesi Örneği 5- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından) 6- Vekaletname(Noter Lastikli) 7- İmza Sirküleri Örneği 8- ) Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu. 9- Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden) 10- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika sürersi dolan işletmelerden.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
TAŞINMAZLAR-MEVZİ İMAR PLANI
...Devamını Oku
1Dilekçe(Kurum üst yazısı) 2- Çap/kroki Örneği 3- Aplikasyon Projesi 4- Tapu Örneği 5-1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi(Proje)
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı ) 4-Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Köy İhtiyar Heyeti Kurulu Kararı vs.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları, Müdürlüğümüze e- posta ve Direk başvurular.
...Devamını Oku
Broşür, bilgi talepler ve istekler karşılanmakta. Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir. Enformasyon hizmeti verilmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter taktikli muvafakatname Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
TOKİ KREDİSİ
...Devamını Oku
Bakanlığımız ile Toki başkanlığının yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnanç Turizmi (Ayin İzni
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Ayin yapılması istenilen yer, tarih, katılacak kişi sayısı ile Uyrukların açıkça belirtildiği)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gerektiğinde Bakanlıktan olur alınır.
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. Maddesi (TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM VE KATKI SAĞLANMASI)
...Devamını Oku
1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2 Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 3x 9 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü. 3-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği. 4-Nüfus kayıt örneği. 5-Kanuni tebligat adresi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Projeler Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
YEREL YÖNETİMLER İÇİN: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adı,adresi,yardım talebinin özetini içeren başvuru tazısı. 2-Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu,program) 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi(sanatçı,bilim adamı vs) 4-mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık)alınan izin belgesi 5-etkinlik tarihinin değişmesi halinde il müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır.yani etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı il müdürlüğü kanalı ile bakanlığa gönderilecektir. DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN 1-talepte bulunulan teşekkülün adı,adresi,yardım talebinin özetini içeren başvuru tazısı. 2-kuruluş sözleşmesi,senedi veya tüzüğünün onaylı örneği(onay işlemi başvuru sırasında il kültür ve turizm müdürlüklerinde ve il dernekler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu,program) 4-etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi(sanatçı,bilim adamı vs) 5-mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık)alınan izin belgesi 6-etkinlik tarihinin değişmesi halinde il müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır.yani etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı il müdürlüğü kanalı ile bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
teşekkül etkinlik tarihinden 1 ay önce il müdürlüğüne müracaat etmelidir
...Devamını Oku
Turizm Sektöründe çalışan personellerin işbaşı eğitim semineri
...Devamını Oku
Turizm sektörlerinin isteği doğrultusunda işbaşı eğitim semineri verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan eğitim verecek personel istenir
...Devamını Oku
El yazması eserlerden dijital ortamda kopya alınması
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Kimlik belgesi (Internet üzerinden yapılan başvurularda Banka Dekontu)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
- Mezarlıklardaki ağaçların kesimi - Özel ağaçlandırma alanı incelemesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, eserlerin Mülaj ve Kopyalarının çıkarılması.
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku