­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ÇANKIRI
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Tescilli Alanlardaki Taşınmazların İncelenmesi
...Devamını Oku
Dilekçe ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına İlişkin Proje ve Uygulama Yardım Talebi
...Devamını Oku
Proje Yardımı İçin İstenen Belgeler: 1- Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 2- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 3- 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 4 Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 6- Kanuni tebligat adresi, Proje uygulamaları için istenecek belgeler: 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 2- 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, 4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 7-Kanuni tebligat adresi istenir, taşınmaz hisseli ise hissedarlardan birisinin müracaatı yeterlidir. (Yardım talepleri Bakanlığımızca değerlendirilmektedir)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.
...Devamını Oku
Taşınmazların 2863 sayılı Kanuna göre incelenmesi
...Devamını Oku
1- Dilekçe (Kurum üst yazısı) 2- Çap/kroki Örneği 3- Aplikasyon Projesi 4- Tapu Örneği 5-1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
El Yazması Eserlerden Dijital Ortamda Kopya Alınması
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Kimlik belgesi (Internet üzerinden yapılan başvurularda Banka Dekontu)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü & Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnanç Turizmi (Ayin İzni)
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Ayin yapılması istenilen yer, tarih, katılacak kişi sayısı ile Uyrukların açıkça belirtildiği)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gerektiğinde Bakanlıktan olur alınır.
...Devamını Oku
Ödünç kitap verme- evlere ödünç kitap verme hizmeti
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-1 Adet Fotoğraf 3-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserler
...Devamını Oku
Bilirkişi raporu ve Teslim tutanağı hazırlanarak eser teslim alınır.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talepleri
...Devamını Oku
Bizzat veya yazılı (Dilekçe, e posta vb. iletişim araçlarıyla) olarak adres bilgileri yer alan başvuru.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl dışından yapılan taleplere posta ile cevap verilir.
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5-15 gün arası (Genel Müdürlükten İstenen Envanter Defterinin gelmesi beklenir)
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2- Kısa özgeçmiş 3- Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Başvurular 1Haziran-30 Ağustos tarihleri arası yapılmalıdır
...Devamını Oku
Müzeye Getirilen Eski Eserler
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içerisinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Bakanlığa yazılır.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler (Çok Amaçlı Salon ve Fuaye Salonu )
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Talep tarihinden 10 gün önce) Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği. 2- Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin (5 gün içerisinde) ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 3- Etkinlikle ilgili idare ve istekli arasında yapılacak protokol.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Müze Müdürlüğüne film çekimleri için dilekçe ve eki uyruğunu belirten belge ile Valiliğe başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Kimlik Belgesi Örneği 3- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından) 3- Vekaletname (Noter Tastikli) 4- İmza Sirküleri Örneği 5- ) Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu. 6- Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden) 7- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika süresi dolan işletmelerden.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin Verme
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter taktikli muvafakatname; Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname dilekçe ekinde sunulur.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
10-30 gün arası
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları, Müdürlüğümüze e- posta ve Direk başvurular.
...Devamını Oku
Broşür, bilgi talepler ve istekler karşılanmakta, Enformasyon hizmeti verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-Varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerden cevap beklenir.
...Devamını Oku
Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe( Vergi no ve Elektrik Abone no Banka Hesap no ayrı, ayrı belirtilecek) 2- Taahhütname 3-Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dernek ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardım Talepleri
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi 2- Dernek Tüzüğü veya Vakıf Senedinin Onaylı Örneği 3- Proje Raporu 4- Program 5- Tahmini Maliyet Tablosu 6- Mülki İdare Amirliğinden Alınan İzin Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Vize İşlemleri
...Devamını Oku
1-Hizmet İçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi 2-Savcılıktan alınan Sabıka Kaydı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlık Tarafından Yapılır
...Devamını Oku
Geleneksel El sanatları Kursu (Ebru, Kitre Bebek, Kırk Yama Halı Dokuma vs.)
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-İkametgah Belgesi 3-Fotoğraf (2 adet)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Halı ve Kilimlerin İncelenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Sportif Kurul Başkanlığından alınacak yeterlilik belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucuya Kütüphane İçinde Yararlanmak Üzere Kitap Verme Hizmeti
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Internet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane üyelik kartı.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb
...Devamını Oku
1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi 2-Kroki 3-1/25.000 Ölçekli Harita Turizm ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Merkez ve Bölgesi içinde kalan alanlar için Bakanlıktan görüş sorulur.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Merkez ve Bölgesi içinde kalan alanlar için Bakanlıktan görüş sorulur.
...Devamını Oku
Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler
...Devamını Oku
1-Müzenin gezdirilmesi. 2- Müze ili ilgili bilgi ve belge verilmesi. (Toplu ziyaretlerde uzman eşliğinde bilgi verilir.) (MÜZEMİZE ZİYARETLER ÜCRETSİZDİR.)
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Pazartesi Günleri Hariç
...Devamını Oku
Turizm Sektöründe Çalışan Personellerin İşbaşı Eğitim Semineri
...Devamını Oku
Turizm sektörlerinin isteği doğrultusunda işbaşı eğitim semineri verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan Eğitim Verecek Personel İstenir
...Devamını Oku
Müzelerde Film Çekme, eserlerin Mülaj ve Kopyalarının çıkarılması.
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Fotoğraf Çekme
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
El Yazması Eserlerin Dijital Ortamda Hizmete Sunulması
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü & Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari amaçlı Film-Fotoğraf Çekimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont. 4- Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku