­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BURSA

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Yerel Yönetimlerin, Vakıfların, Özel Tiyatrolara Yardımı
...Devamını Oku
1- Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi. 2- Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği. 3- Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu ve benzeri bilgileri içeren ayrıntılı rapor. 4- Proje etkinliği için davet edilen yerli ve yabancı kişi ve toplulukların isim listesi. 5- Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri
...Devamını Oku
Dilekçe veya e-posta
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Materyaller posta veya kargo ile yazılı belgeler e-posta ile
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Gerçek Kişi)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Faaliyet Belgesi 4- Satış Yetki Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2- Kısa özgeçmiş 3- Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin fotoğrafı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Başvuru dilekçeleri her zaman alınabilir. Seçici kurul toplandıktan sonra başvuru sahiplerine olumlu yada olumsuz cevap veriliyor.
...Devamını Oku
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesi Gereğince Vergi Muafiyeti
...Devamını Oku
1-Sanatçınını Özgeçmişi 2- Yaptığı işlerin fotoğrafları, CD vb. 3- Kimlik fotokopisi 4- Müdürlüğümüze hitaplı gelir vergisi kanunda yararlanmak isteğini belirten dilekçe.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bağış Kitap Alma ve İhtiyacı olan Kamu/Kuruluşlara Verilmesi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Elektronik posta (e-mail), posta adresi veya faks no
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphanelerde Fotoğraf Çekme İsteği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Vize İşlemleri
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Sabıka kaydı 3- Seminere katılım belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sanatçı Tanıtım Kartı
...Devamını Oku
Somut Olmayarak Kültürel Miras taşıyıcıları bilgi formu doldurularak sanatçıya ait bilgiler, fotoğraf, kimlik fotokopisi, yaptığı sanat ile ilgili bilgi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Yaklaşık 6 Ay)
...Devamını Oku
Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Vergi No, Elektrik Abone No ve Banka Hesap No ayrı ayrı belirtilecek) 2-Ticari Sicil Gazetesi 3-Noter tasdikli imza sirküleri 4-Turizm Belgesi örneği 5- Taahhütname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Sektöründe Çalışan Personelin İş Başı Eğitim Semineri
...Devamını Oku
Turizm sektörlerinin isteği doğrultusunda işbaşı eğitim semineri verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan Belgeli Tesisler ile Şikayetler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Şikayet ile ilgili diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce sonuçlandırılan şikayetler 7 Gün, Bakanlık görüşü beklenen şikayetler 30 Gün
...Devamını Oku
Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserler
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulmaktadır. İlgili inceleme Müze Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne (cevap geldiğinde yabancı uyruklular için ilgili emniyet birimiyle de yazışma yapılır), film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-15 Gün arası)
...Devamını Oku
Turizm Tesis ve İşletmelerinin Belgelendirilmesi
...Devamını Oku
Turizm Yatırım Belgesi Talebi için; a) Başvuru Dilekçesi, b) Yatırımın Yeri, Tür ve Sınıfı, Kapasitesi, Finansmanı ve Pazarlaması gibi bilgileri içeren Rapor c) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına Yatırımcı veya İşletmeci olarak Belge Düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen Muvakatname d) Talebin Şirket veya Adi Ortaklık adına yapılaması halinde Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İmza Sirküleri, İsim Tescili yapılmış ise Tescile ilişkin Belge, e) Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda; Türü, Yöresi, Büyüklüğü veya Konumu gibi nedenlerle özellik arz eden Yatırımların, bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte Fikir Projesi, f) Tesis Tescili Kültür Varlığında kurulacaksa buna ilişkin Belge Turizm İşletmesi Belgesi Talebi için, a) Başvuru Dilekçesi, b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığa sunulur. Bakanlıktan gelen cevap üzerine işlem bekletilmeksizin sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Kütüphanelerde Röportaj İsteği
...Devamını Oku
Dilekçe (Valilik onayı ile izin verilmektedir)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphanelerde Film Çekme İsteği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Vakıflar-Dernekler)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Kuruluş Tüzüğü 4- İmza Siküleri 5- Yetki Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Staj Başvurusu
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi (Müdürlüğümüze başvurulmakta olup, dilekçe ve diğer belgeleri ilgili birime gönderilmektedir.) 2- Öğrenci Belgesi 3- Üniversiteden staj teklif yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Başvurusu (Şirketlerde)
...Devamını Oku
1- Başvuru dilekçesi 2- Banka dekontu 3- Faaliyet Belgesi 4- İmza Sirküleri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Yapılacak faaliyete ilişkin malzeme listesi 3- Faaliyet alanını gösterir 1/25.000 harita veya 1/5.000'lik kroki 4- Yapılacak faaliyete ilişkin Yeterlilik Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı yasa Kapsamında Taşınmazların satışı, kiralaması, tescili, maden ocakları, su kiralama, hayvancılık işletmelerine izin belgesi verilmesi kurum görüşü
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- İlgili alana ilişkin ölçekli harita veya kroki 3- Taşınmaza ilişkin tapu kaydı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 ile 30 Gün arası belgeler dilekçe sahibinin isteğine göre imza karşılığı elden teslim edilir.
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Dilekçe Müdürlüğümüzce kabul edilmekte ve Valilik tarafından ilgili birime yönlendirilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-15 Gün arası)
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari amaçlı Film-Fotoğraf Çekimi
...Devamını Oku
1- Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2- Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont. 4- Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi
...Devamını Oku
Dilekçe Müdürlüğümüzce alınmakta olup aşağıda belirtilen belgeler ilgili Müze Müdürlüğü tarafından istenmektedir. 1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdan örneği 3- İkametgah belgesi 4- Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5- Üç adet vesikalık fotoğraf 6- Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7- Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8- Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin İşleri
...Devamını Oku
Dilekçe Müdürlüğümüzce alınmakta olup aşağıda belirtilen belgeler ilgili Müze Müdürlüğü tarafından istenmektedir. 1- Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2- Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3- Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4- Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
1618 Sayılı Seyahat Acentaları Açma
...Devamını Oku
1- Başvuru Dilekçesi 2- Ticaret Sicili Gazetesi a) Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi, b) Acentanın unvanına ilişkin ticaret sicil gazetesi, 3- Sicil Kayıtları a) Gerçek kişilerde oda sicil kaydı, b) Tüzel kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi, 4- Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri, 5- Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler, 6- Enformasyon Memurları için İstenilen Belgeler, 7- Tapu belgesi veya kira sözleşmesi, 8- SSK işe giriş bildirgesi 9- Ünvan Taahhütnamesi: 10- Teminat mektubu ve bloke makbuzu 11- Teminat mektubuna ilişkin taahhütname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekâletname ile mümkündür. Bakanlığa sunulur
...Devamını Oku
Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyaların İncelenmesi (Halı ve Kilimlerin vb.)
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulmaktadır (yabancı uyruklular için ilgili emniyet birimiyle de yazışma yapılır). İlgili dilekçesiyle birlikte ilgili Müze Müdürlüğüne yönlendirilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(1-7 Gün arası)
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme
...Devamını Oku
1- Dilekçe (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2- Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yaygın Kültürel Eğitim Kapsamında Açılan Kaybolmak Üzere Olan Geleneksel El Sanatları Kursları
...Devamını Oku
1- Kursa katılma isteğini belirtir dilekçe 2- Kimlik fotokopisi 3- İkametgah belgesi 4- Fotoğraf (1 adet)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku