­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BOLU

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm Yatırım Belgesi Talebi
...Devamını Oku
a) Başvuru dilekçesi, b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor, (EK.2) c) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname, d) Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge, e) Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda; türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle özellik arz eden yatırımların, bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi.
...Devamını Oku
İşlem Bakanlıkça sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Kültür Varlıkları Tespit – tescil işlemleri
...Devamını Oku
1. Anıt veya sit fişi 2. Fotoğraflar 3. Harita/Kroki 4. Tapu kaydı 5. Rapor.
...Devamını Oku
Müze Md.lüğü
...Devamını Oku
KVMGM'nün iş yoğunluğuna göre değişebilir.
...Devamını Oku
Define aramaları
...Devamını Oku
1. Başvuru dilekçesi 2. 1/500 ölçekli harita 3. Define yeri fotoğrafları 4. Muvafakatname.
...Devamını Oku
Müze Md.lüğü
...Devamını Oku
İzin verildikten sonra
...Devamını Oku
Turizm İşletmesi Fiyat Tarifesi Onayı
...Devamını Oku
Fiyat Tarifesi 3'er nüsha Turizm işletme belgesi fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür Turizm Md.lüğü
...Devamını Oku
Seyahat Acentası Açma Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-İşyeri açma çalıştırma ruhsatı noter onaylı örneği 3-Ticaret Sicil Gazetesi noter onaylı örneği 4-Adli Sicil Belgesi 5-İmza Sirküleri noter onaylı örneği 6- Taahhütname 7- Yönetmeliğin 35. maddesinde istenen belgeler 8- Bakanlıktan alınan seyahat acentası unvan onayı.
...Devamını Oku
İşlem Bakanlık ve TURSAB tarafından sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
A.Proje Yardımları için 1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3-En az 9 x 13 cm boyutunda yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6-Kanuni tebligat adresi 7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri. B.Proje Uygulama Yardımları için 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 2-Yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. ( Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir. )
...Devamını Oku
İşlem Bakanlıkça sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Okuyucu Talebi Rehberlik Hizmeti
...Devamını Oku
Kişisel başvuru
...Devamını Oku
Konser, Tiyatro, Konferans, Sergi vb. için Salon Tahsisi
...Devamını Oku
Etkinliğin konusu, tarih ve saatini içeren dilekçe, Banka Dekontu.
...Devamını Oku
Dilekçeden önce salonların uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi alınmalıdır.
...Devamını Oku
Okuyucu Kaydı
...Devamını Oku
T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 Fotoğraf
...Devamını Oku
Kütüphane Md.lüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
Sondaj kazıları
...Devamını Oku
1. Kurul kararı 2. Kazı ruhsatı 3. Muvafakatname.
...Devamını Oku
Müze Md.lüğü
...Devamını Oku
2 - 15 gün
...Devamını Oku
Turistik İşletme Denetim ve Müşteri Şikâyet Defterleri Onayı
...Devamını Oku
2 adet ciltli A4 boyutlu beyaz sayfalı defter.
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlere Altyapı Amaçlı Mali Destek Verilmesi
...Devamını Oku
Dilekçe, gerekçe raporu, talebe ilişkin encümen kararı (il daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu), uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita, v.b.), mülkiyet sorunu olmadığına dair belge, uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez), keşif özeti-yaklaşık maliyet, yapılacak işin zaman çizelgesini ve işin yapım süresini, içeren dosya (Belgelerin asılları ya da yetkililer tarafından onaylı suretleri)
...Devamını Oku
İşlem Bakanlıkça sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Kütüphanede Kültürel Etkinlik Talebi
...Devamını Oku
Dilekçe (40 kişilik salonda çeşitli etkinlikler, sergi, söyleşi, eğitim hizmetleri vb. yapılabilir.)
...Devamını Oku
Kütüphane Md.lüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme
...Devamını Oku
Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik
...Devamını Oku
1. Dilekçe 2. 3 adet fotoğraf 3. İkametgah belgesi 4. Eser listesi 5. Savcılıktan sabıka kayıt belgesi 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 7. Koleksiyon adresi.
...Devamını Oku
Müze Md.lüğü
...Devamını Oku
Yerel Etkinliklere Maddi Yardım
...Devamını Oku
Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yapılır: a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi, b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği, c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor, ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi, d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi,
...Devamını Oku
İşlem Bakanlıkça sonuçlandırılır.
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Rapor 3-İşyeri açma çalıştırma ruhsatı noter onaylı örneği
...Devamını Oku
İşlem Bakanlıkça sonuçlandırılır.
...Devamını Oku