­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BİNGÖL
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm Yatırım Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Matbu başvuru dilekçesi 2-Rapor 3 -Ticaret sicili gazetesi( *) 4 -İmza sirküleri( *) 5- Fikir projesi( *) 6- Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı( *) 7- Referans kişi veya kuruluş yazısı( *) 8-Sağlık Bakanlığı yazısı( *) 9-İsim tescil belgesi( *) ( *) Her Tesis İçin Zorunlu Değildir.
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete): 1-Başvuru dilekçesi 2-Belge talep eden tesise ilişkin rapor 3-Taahhütname 4-Mülkiyet belgesi 5-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı 6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri 4-Yetki Belgesi 5-Kimlik Fotokopisi
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Genelinde (Müze ve Ören Yerlerinde) Film Çekimleri
...Devamını Oku
-Dilekçe (Filmin ne zaman, nerelerde ne amaçla çekileceği, ticari amacının olup olmadığı, kimler tarafından çekileceği açıkça belirtilmelidir) 2-Yabancı Ekipler İçin Pasaport 3-Bakanlık Yazısı
...Devamını Oku
Bingöl Valiliği - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fiyat Tarifesi Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Fiyat Tarifesi (İki Takım)
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
1-Şahsen Başvuru 2-Dilekçe veya E-Mail
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
10 Dakika Başvuru şahsen vapılmamışsa süre 15 güne uzayabilir
...Devamını Oku
‘’Müşteri Şikâyet Defteri’’ Onayı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
‘’Denetleme Defteri’’ Onayı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İllerde Verilen Sertifikalar (Tüzel Kişiler. Dernekler, Vakıflar)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Yetkinin TC kimlik numarası beyanı 3-Vergi numarası beyanı 4-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/ kuruluş tüzüğü/ vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Sicil gazetesi 6-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 8-Banka dekontu
...Devamını Oku
TEŞVİK (A) Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ön Fikir Projesi 3-Proje Zamanlama Tablosu 4-Ticari Sicil Gazetesi 5-Başvuru Geçici Teminat Mektubu 6-Taahhütname
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur.
...Devamını Oku
Seyahat Acentesi Kurma Başvuru
...Devamını Oku
Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler 1- Başvuru dilekçesi, 2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, 3-Acente unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı, 4- Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi, 5- İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi, 6- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi, 7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, 8-Seyahat acentesinin, 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge, nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi, 9- Ek-1’de yer alan acente unvanına ilişkin taahhütname, 10- Ek-2’de yer alan sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname, 11- 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı makbuzunun aslı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çevre Düzenleme ve Altyapı Uygulamalarına Mali Yardım Yapılması
...Devamını Oku
1-Gerekçe raporu 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-İmar planı, imar durum belgesi 4-Talebe ilişkin encümen kararı 5-Uygulanacak proje 6-Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyeti Not: Belgeler yetkililer tarafından imzalanmış işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje Yapımı
...Devamını Oku
1-Gerekçe raporu 2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-İmar planı, imar durum belgesi, mevcut diğer dokümanlar 4-Talebe ilişkin encümen kararı (il özel idareleri için il daimi encümen kararı-muhtarlıklardan gelen talepler için ise köy meclisi karar) Not: Belgeler yetkililer tarafından imzalanmış işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinemalara SERTİFİKA Verilmesi
...Devamını Oku
1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası” 2-Banka Dekontu (T.C.Merkez B.Ankara Şb. 350121007.8) 3-Faaliyet Belgesi 4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse) 5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi)6-Vergi Levhası, 7. TC No
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmazların 4957/ 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Tapu örneği 3- Harita. 1/ 25000 – 1/ 500 4- Arazi tespit tutanağı – ( Varsa )
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe (İlçelerde yapılacak etkinliklerin bilgi ve belgeleri kaymakamlıklarca gönderileceğinden ilçelerde yapılacak faaliyetlerle ilgili başvurular o yerin mülki amirine yapılır) 2-Etkinlik programı 3-Gider bilânçosu 4-Afiş/davetiye örnekleri 5-Gider belgeleri 6-İzleme formu
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Acente Denetimi (1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu Kapsamında )
...Devamını Oku
1-Şikâyet Dilekçesi 2-Bakanlığın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Belge örneği 3-Taahhütname 4-Vergi dairesi adı ve hsp numarası, Borcu Yoktur yazısı 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtım Faaliyetleri (Seminer ve Rehberli Gezi)
...Devamını Oku
İlgili Kurum ve Grupların Dilekçesi
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Cumhuriyet Savcılığı ve Güvenlik Birimlerinden Gelen Kitap, CD, DVD, VCD ve Var İse Bunların Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
1-Resmi Yazı 2-Kitap ve CD, DVD, VCD ler
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 Gün İncelenecek Materyal Sayısına Göre Süre 1-20 Gün arasında değişebilir.
...Devamını Oku
Bimer Başvurusu
...Devamını Oku
1-E-mail başvurusu 2-Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası
...Devamını Oku
Elektronik Ortamda Başvurunun Alınması
...Devamını Oku
1 Gün Hizmetin tamamlanma süresi konuya göre en geç 15 güne uzayabilir
...Devamını Oku
iktm12@kulturturizm.gov.tr
...Devamını Oku
1-E-mail başvurusu 2-Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası
...Devamını Oku
Elektronik Ortamda Başvurunun Alınması
...Devamını Oku
1 Gün Hizmetin tamamlanma süresi konuya göre en geç 15 güne uzayabilir
...Devamını Oku
TEŞVİK (B)Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı, Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulanması
...Devamını Oku
1-Faturalar 2-Bilgi Formu 3-Taahhütname
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi
...Devamını Oku
Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (Genelge 2005/13) ekinde yer alan; 1-Taahhütname 2-Destek sözleşmesi
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur.
...Devamını Oku
İllerde Verilen Sertifikalar(Kamu Kurumları)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3-Yetki belgesi 4-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde) 5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devraldığını gösterir yetki belgesi Banka dekontu
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz Görev Alanına Giren Konularda İstatistik Bilgi Talebi
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Eğitim Faaliyetleri (Seminer, Müze Aktiviteleri)
...Devamını Oku
İlgili kurum ve gurupların dilekçesi.
...Devamını Oku
Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku