­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BİLECİK
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm Belgeli Tesis Yapımı
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi, 2-Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor, 3-Taahhütname, 4-Mülkiyet Belgesi, 5-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) (Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları Kursu
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-İkametgah bildirimi (Ebru, Tezhip, Hüsnü-Hat vs.) (Müdürlüğümüzce açılması halinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul müdürlüklerinden onaylattırarak getirilmesi. (Müracaat halinde hemen)
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Halk Kütüphaneleri
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması Talebi
...Devamını Oku
1- Form Dilekçe 2- Taşınmaza ilişkin tescil kararı 3- Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 4- 9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü. 5- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, N.Kayıt Örneği, Kanuni tebligat adresi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gün Ocak - Eylül Ayları Arası
...Devamını Oku
Galeri Salonunda Sergi Açma Talebi
...Devamını Oku
Sergi Açmak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Internet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane üyeleri yararlanır
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Halk Kütüphaneleri
...Devamını Oku
Şahıs Firmalarının Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1)Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2)Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.) 3)İmza Sirküleri 4)Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5)Dilekçe (ıslak imzalı) 6)Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 7)İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 8)Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
YEREL YÖNETİMLER İÇİN: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 4-Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi, 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı, 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 5-Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi, 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura) sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimine müteakip en geç bir ay içinden İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları
...Devamını Oku
Elektronik ortamda başvurunun alınması
...Devamını Oku
Doküman veya Bilgi İsteği
...Devamını Oku
BİMER, e-mail, dilekçe veya şahsen başvuru.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı İzni
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Pafta, Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname, tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak Muvafakatname (Dilekçenin Müze Müdürlüğüne intikalinden sonra 15 gün içinde gerekli incelemeler tamamlandığında uygun görülmesi halinde kazı ruhsatı verilir.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2- Ticaret Sicil Gazetesi 3- İmza Sirküleri 4- Turizm İşletme Belgesi fotokopisi 5- Beyan ve Taahhütname 6- İşletme Bilgileri
...Devamını Oku
Doğrudan Turizm İşletme Belgesi Talebi
...Devamını Oku
Yatırım İşletme Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi Talepleri doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Çekim İzni (Amatör Kısa Metraj, Öğrenci)
...Devamını Oku
1-Dilekçe Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyrukları açıkça belirtilmelidir. 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
Görüş Yazıları (Satış - Kiralama ve Tahsis İşlemleri, Kum-Çakıl Ocakları, Hayvancılık İşletmesi Kurulması)
...Devamını Oku
1- Alan ilişkin tapu kaydı 2- Anılan parselin yerinin üzerinde işaretlendiği 1/25.000 ölçekli harita( Kum-Çakıl Ocakları için yakın çevresi ile ilişkisini görebilmek, deniz, göl ve akarsu kıyısına olan yakınlığı ile karayolları ilişkisini görebilmek için işletme alanı işaretlenecektir) 3- Söz konusu parsele ait fotoğraflar, 4- Söz konusu parsele ait kadastral çap,
...Devamını Oku
Şirketlerin Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
Başvuruları www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1)Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2)Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır) 3)İmza Sirküleri 4)Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5)Dilekçe (ıslak imzalı) 6)Noter Tasdikli Vekaletname 7)Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi 8)Vergi Levhası 9)İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı 10)İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 11)Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Yenileme İşlemleri
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1)Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde) 2)Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır) 3)Eski Sertifikanın Aslı 4)Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5)Dilekçe (ıslak imzalı) 6)İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.) 7)Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 8)İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 9)Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dernek ve Vakıfların Sertifika Başvuruları
...Devamını Oku
www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra; 1)Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte) 2)İmza Beyannamesi 3)Dilekçe (ıslak imzalı) 4)Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.) 5)Yetki Belgesi veya Vekaletname 6)Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi 7)İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği 8)Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) T.C. kimlik numarası beyanı, c) İkametgâh beyanı, d) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı, e) Üç adet vesikalık fotoğraf, f) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, g) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste. h) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Gerçek Kişi)
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi 2-Talep formu ve taahütname (talep numarasını gösterir) 3-TC. Kimlik numarası beyanı 4-Matbaa sertifikası numarası beyanı 5-Mali Hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / lisans sözleşmesi / eser sahiplerince verilen muvafakatname / mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge 6-Banka dekontu 7-Matbaa yazısı (Matbaanın İstanbulda bulunması halinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan talep edilecek bandroller erken gönderilmesi durumunda daha erken verilir.
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Tüzel Kişi)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C. numarasını beyanı 4-Yayıncı sertifika numara beyanı başvurunun yayın olması halinde 5-Vergi numarası beyanı 6-Matbaa sertifika numarası beyanı 7-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi 8-Sicil gazetesi 9-Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / lisans sözleşmesi / eser sahiplerince verilen muvafakatname / mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge 10-Banka dekontu 11-Referans belgesi (ithal için) 12-Matbaa yazısı (matbaanın İstanbulda bulunması halinde)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan talep edilecek bandroller erken gönderilmesi durumunda daha erken verilir.
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Dernek ve Vakıflar)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahütname (talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C kimlik numarası beyanı 4-Dernek Tüzüğü / Vakıf Senedi (İlgili faaliyet gösterir ifadeyi içerir) 5-Vergi numarası beyanı (İktisadi İşletmesi halinde) 6-Matbaa sertifika numarası beyanı 7-Ticaret ve esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi (iktisadi işletmesi halinde) 8-Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi / eser sahiplerince muvafakatname / mali hakların kullandırma gösterir belge 9-Banka dekontu 10-Matbaa yazısı (matbaanın İstanbulda bulunması halinde) 11-Referans belgesi (ithal için)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdür
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan talep edilecek bandroller erken gönderilmesi durumunda daha erken verilir.
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayın Bandrolü (Kamu Kurum Kurumları)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Talep formu ve taahütname ( talep numarasını gösterir) 3-Yetkilinin T.C kimlik numarası beyanı 4-Yetki belgesi 5-Vergi numarası beyanı ( İktisadi işletmesi halinde ) 6-Matbaa sertifika numarası beyanı 7-Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / lisans sözleşmesi / eser sahiplerince muvafakatname / mali hakların kullandırma gösterir belge 8-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Bakanlığımızdan talep edilecek bandroller erken gönderilmesi durumunda daha erken verilir.
...Devamını Oku
İllerde verilen sertifikalar (tüzel kişiler dernekler vafıklar)
...Devamını Oku
1-Başvuru dilekçesi 2-Yetkilinin T.C kimlik numarası beyanı 3-Vergi numarası beyanı 4-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi / kuruluş tüzüğü / akıf senedi / (ilgili faaliyetleri gösterir ifadeyi) 5-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletmesi halinde) 6-Sicil gazetesi 7-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için kiralanma haklarını devraldığını gösterir yetki belgesi 8-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
İllerde verilen sertifikalar (kamu kurumları)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Yetkilinin T.C kimlik numarası beyanı 3-Yetki belgesi 4-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme halinde) 5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarına kiraya veren yerler için kiralama haklarını devr alındığını gösterir yetki belgesi 6-Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Tescilli Sivil Mimarlık Örneklerine Proje Yardımı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Proje Keşfi 3-Kurul Kararı 4-Tapu senedi 5-Adres beyanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Her yıl 30 Eylüle kadar müracatların Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir. Yardım miktarını takip eden yılın Mart ayında toplanan Bakanlık Yardım Komisyonunca belirlenmektedir.
...Devamını Oku
Tescilli Sivil Mimarlık Örneklerine Onarım Yardımı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Keşif Özeti 3-Kurul kararı 4-Tapu senedi 5-Adres beyanı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürü
...Devamını Oku
Müzecilik Hizmetleri Mevzuat: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun Numarası :2863, Kabul Tarihi :23/7/1983 Sayı :18113
...Devamını Oku
Müzecilik Hizmetleri 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamınca yapılmaktadır. Ziyaretçilerin, Akademisyenlerin çalışmaları ve diğer konular kanunla açıklanmıştır. Vatandaşlarımızın mümkünse anında veya konusu ve ait olduğu kanuna göre işlem yapılmak üzere kayıtlara alınarak cevap verilmektedir.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Uygun görülen süreç içinde
...Devamını Oku
Define Arama Kazısı
...Devamını Oku
1-Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracat ederler. 2-Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define arayacak yerin İl, İlçe, Bucak, Köy, Mahalle, Sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, mekan gayri meskun tapulu ve tapusus olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır. Define arayacak yerin : a) Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş İl bayındırlık müdürlüğünce tastikli 1/500 ölçekli tasviye münhamilli haritası ve krokisi b)Krokisi çıkarılmayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı c)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden net fotoğrafları d)Define aranılacak yer sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı eklenir. e)Define aranacak yer 100 m2 yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerine işaretlenir.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik
...Devamını Oku
1-Dilekçe ve ekli belgelerle başvuru yapılır.Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları koleksiyonculuğu yapmak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Bu başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir : a)Nüfus hüviyet cüzdan örneği b)İkametgah senedi c)Eski eser kaçakçılığı kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Baş Savcılığından alınacak belgeler d)Üç adet vesikalık fotoğraf e)Kolleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi f) Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir liste g)Tüzel kişilerde ise e ve f belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay YER DEĞİTİRME Koleksiyoncular eserlerini belgelerinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz veya meydana getiremezler.Koleksiyonların yerini değiştirmek isteyenler yeni yerlerini bağlı oldukları Müze Müdürlüğüne yazı ile bildirerek izin isterler. Müze Müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği yapılamaz. SERGİLEME Koleksiyoncular koleksiyonlarını Müze Müdürlüğünün izni ile yurt içinde belgelerinde belirtilen yer dışında sergileyebilirler. Serginin her türlü güvenliğinde koleksiyoncu sorumludur. YURT DIŞINDAN KOLLEKSİYON GETİRME Yurt dışından koleksiyon koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve Tabiat Varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler varlıkların herbirinin niteliklerinin belirtilen fotoğraflı envanter listesini girişlerinde beyan etmek ve bu listenin bir nüshasını Bakanlığa vermek zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesini uygun olarak yurt dışına çıkabilir.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Tescil Tesbiti
...Devamını Oku
Eser tescili yapılması amacı ile Müze Müdürlüğüne Dilekçe ile başvuru yapılır.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Kültür Varlığı Buluntusu ve Korunması
...Devamını Oku
Kültür Varlığı buluntusu haberi ve korunması başvurusu için Müze Müdürlüğüne dilekçe ile baş vurulur.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
İnşaat İçin Kazı Yapılması
...Devamını Oku
İnşaat için kazı yapılması amacıyla Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır.
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Staj İşlemleri
...Devamını Oku
1-Öğrencilerin bölümlerinden getireceği resmi yazı 2-Staj Değerlendirme Formu
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdür
...Devamını Oku
5 iş günü
...Devamını Oku
Geçici Müze Kart Satışı
...Devamını Oku
1-Nüfus cüzdanı veya resmi bir kimlik belgesi 2-Bir adet vesikalık fotoğraf
...Devamını Oku
Söğüt Müze Müdürü
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
Kütüphaneye üye olabilmesi için Nüfus Cüzdanı fotokopisi , öğrenci ise öğrenci kimlik belgesi
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürü
...Devamını Oku
Okuyucu Hizmeti
...Devamını Oku
Hiçbir belge istenmemektedir.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürü
...Devamını Oku
Bilgisayar ve İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphaneye üye olma şartı aranır.
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürü
...Devamını Oku