­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BALIKESİR
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun
...Devamını Oku
1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2 Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 3x 9 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü. 3-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği. 4-Nüfus kayıt örneği. 5-Kanuni tebligat adresi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Projeler Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Taşınmazlar-Mevzi İmar Planı
...Devamını Oku
1Dilekçe(Kurum üst yazısı) 2- Çap/kroki Örneği 3- Aplikasyon Projesi 4- Tapu Örneği 5-1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi (Proje)
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı ) 4-Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Köy İhtiyar Heyeti Kurulu Kararı vs.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi yenilenmesi(Araç gereç değişikliklerinde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Jet-ski liman ve envanterleri kayıtları 3-Teknelerin tonilato belgeleri 4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri 5-Araçların test belgeleri ve faturaları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İş Başvuruları
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Özgeçmiş 3- En son bitirdiği okul Diploma fotokopisi 4- Hizmet Belgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu tabiler için) 5- Terhis Çizelgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu tabiler için
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın cevabı beklenir.
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği vize işlemleri
...Devamını Oku
1-Hizmet İçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi 2-Savcılıktan alınan Sabıka Kaydı. 3-Rehberlik Kimlik Katı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Internet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane üyelik kartı.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Kart Talebi(Geçici Kart)
...Devamını Oku
Nüfus cüzdanı/ Pasaport/Sürücü Belgesi
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm amaçlı sportif faaliyetler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Sportif Kurul Başkanlığından alınacak yeterlilik belgesi 3-Otel/Seyahat Acentesi İşletme Belgesi 4-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalışacak personelin isim ve görev listesi 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personellere ait ehliyetin aslı veya onaylı fotokopisi 6-Faaliyette kullanılacak malzeme ve araçların mevzuata uygunluk belgesi aslı veya sureti. 7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası. 8-Konaklama tesisinin talebi bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin konaklama tesisi ile aralarında yapacakları protokol.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eski eserler
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içerisinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Bakanlığa yazılır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.
...Devamını Oku
El Yazması Eserlerden dijital ortamda kopya alınması.
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Kimlik belgesi (Internet üzerinden yapılan başvurularda Banka Dekontu)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Uygulamaları için İstenilen belgeler.
...Devamını Oku
1- Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2- 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü 3- Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve ,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6- Fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Projeler Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Halı ve Kilimlerin İncelenmesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri ve salon tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2- Kısa özgeçmiş 3- Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Başvurular 1Haziran-30 Ağustos tarihleri arası)
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Yerel Yönetim, Vakıf, Dernek ve Özel Tiyatroların Kültürel nitelikli projelerine yapılacak yardım başvuruları
...Devamını Oku
1-Talepte bulunan teşekkülün adı, adresi yardım talebi özeti. 2-Kuruluş sözleşmesi veya Tüzüğünün İl Müdürlüğünce onaylı örneği (Dernek ve Vakıflar için) 3-Proje ( Ad, Amaç, Tarih, Maliyet tablosu) 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi. 5-Mülki idari amirin etkinlik için izin belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucuya kütüphane içinde yararlanmak üzere kitap verme hizmeti.
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç kitap verme- evlere ödünç kitap verme hizmeti.
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-1 Adet Fotoğraf 3-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Müdürlükleri arsasında rehber nakil talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı veya fotokopisi 3-İkametgah İlmühaberi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli işletmelerin fiyat tarifesi onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Fiyat Tarife Listesi (2 Tk,)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Mezarlıklardaki ağaçların kesimi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 3-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 4-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 5-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter taktikli muvafakatname. 6-Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5-15 gün arası
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın cevabı beklenir
...Devamını Oku
Özel ağaçlandırma alanı incelemesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-Varsa belgelerin fotokopisi eklenecek
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
(Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerden cevap beklenir.)
...Devamını Oku
Bandrol Talebi
...Devamını Oku
1- Matbaaların ve Yayınevlerinin Sertifikalarının ibrazı. 2- Eser sahiplerince yapılan bandrol başvurularında matbaa ile yapılan sözleşmenin aslı. 3- Kimlik Belgesi Örneği. 4- Yayımcılar Meslek Birliği Referans Yazısı. 5- Eserin son basılmış hali 6- İkametgah belgesi.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Sektöründe çalışan personellerin işbaşı eğitim semineri
...Devamını Oku
Turizm sektörlerinin isteği doğrultusunda işbaşı eğitim semineri verilmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan eğitim verecek personel istenir.
...Devamını Oku
Emniyet Birimlerinden getirilen eserler.
...Devamını Oku
Teslim tutanağı yapılarak hemen inceleme yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerden Ticari amaçlı Film-Fotoğraf çekimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yalıtıldığına ilişkin dekont. 4- Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi (Mali Yardım Talebi)
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3- Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı,Harita vs. ) 4- Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Kararı vs.) 5- Proje 6-Projeye ait metraj ve Yaklaşık Maliyet (Teknik Eleman tarafından düzenlenmiş)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.
...Devamını Oku
Rehberlik kimlik kartına dil ekletme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Fotoğraf (2 Ad.) 3-Nüfus Cüzdanı veya onaylı örneği 4-Başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az ( C ) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça Yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olduğuna dair belge.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, eserlerin Mülaj ve Kopyalarının çıkarılması.
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Geleneksel El sanatları Kursu (Ebru, Kitre Bebek, Kırk Yama Halı Dokuma vs.)
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-İkametgah Belgesi 3-Fotoğraf (2 adet)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalışacak personelin isim ve görev listesi 4-Sportif faaliyette görevlendirilecek personellere ait ehliyetin aslı veya onaylı fotokopisi 5-Faaliyette kullanılacak malzeme ve araçların mevzuata uygunluk belgesi aslı veya sureti. 6- Dalış yetki belgesi 7- Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası. 8- Sportif faaliyetlerde kullanılacak zorunlu malzame ve araç listesi. 9-Dalış noktaları 10- Konaklama tesisinin talebi bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin konaklama tesisi ile aralarında yapacakları protokol.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzeye gelen ziyaretçilere verilen hizmetler
...Devamını Oku
1-Müzenin gezdirilmesi. 2- Müze ili ilgili bilgi ve belge verilmesi. (Toplu ziyaretlerde mihmandar verilir.)
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Pazartesileri hariç her gün açık.
...Devamını Oku
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Ticari Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküsü 4-Yetki Belgesi 5-Kimlik Fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnanç Turizmi (Ayin İzni)
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Ayin yapılması istenilen yer, tarih, katılacak kişi sayısı ile Uyrukların açıkça belirtildiği)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gerektiğinde Bakanlıktan olur alınır.
...Devamını Oku
Enerji Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe( Vergi no ve Elektrik Abone no Banka Hesap no ayrı, ayrı belirtilecek) 2- Taahhütname 3-Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği 4- Vergi Borcu Yoktur Yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme.
...Devamını Oku
1-Dilekçe(Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli işletmelerin Denetleme Defteri Onayı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb
...Devamını Oku
1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi 2-Kroki 2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Termal Turizm Alanı içinde kalanlar Bakanlıktan görüş sorulur
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları,
...Devamını Oku
Broşür, bilgi talepler ve istekler karşılanmakta. Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir. Enformasyon hizmeti verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival etkinliklerinde maddi yardım istemi ve denetimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Etkinlik proğramı 3-Afiş/ Davetiye örnekleri 4-Gider belgeleri 5-Gider blançosu 6-İzleme formu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Toki Kredisi
...Devamını Oku
Bakanlığımız ile Toki başkanlığının yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Korsan yayın ihbarı
...Devamını Oku
Dilekçe(Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-Varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
3 Gün. (Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerden cevap beklenir.)
...Devamını Oku
Müze ve Ören Yerlerinin Kısa Sürel Tahsisleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği. 2- Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 3- Etkinliğin yapılacağı Müdürlük ile yapılan sözleşme.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Ticaret veya Esnaf Odası Kayıt Belgesi 3- Vergi Levhası 4- Kimlik Belgesi Örneği 5- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından) 6- Vekaletname(Noter Lastikli) 7- İmza Sirküleri Örneği 8- ) Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu. 9- Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden) 10- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika sürersi dolan işletmelerden.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
El yazması eserlerin dijital ortamda hizmete sunulması
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5-15 gün arası
...Devamını Oku