­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ARTVİN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb. görüş talepleri
...Devamını Oku
1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi 2-Kroki 3-1/25.000 Ölçekli Harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon hizmeti
...Devamını Oku
Yazılı ya da sözlü müracaat yeterlidir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yazılı ya da yabancı dilde talep edilen başvuruların cevaplanması 1 hafta sürebilir.
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3- Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı,Harita vs. ) 4- Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Kararı vs.) 5- Proje 6-Projeye ait metraj ve Yaklaşık Maliyet (Teknik Eleman tarafından düzenlenmiş)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
TAŞINMAZLAR-MEVZİ İMAR PLANI GÖRÜŞLERİ
...Devamını Oku
1Dilekçe(Kurum üst yazısı) 2- Çap/kroki Örneği 3- Aplikasyon Projesi 4- Tapu Örneği 5-1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli olmayan Yayınlar
...Devamını Oku
1- Matbaaların ve Yayınevlerinin Sertifikalarının fotokopisi. 2- Matbaa ile yapılan sözleşmenin aslı. 3- Yayımcılar Meslek Birliği Referans Yazısı. (İthal Yayın bandrolünde) 4- Dilekçe (Tüzel kişilerde imza - Kaşe) 5- Banka Dekontu 6-Mali hakediş sözleşmesi 7-İmza Siküleri (Tüzel Kişi) 8-Ticari faaliyet belgesi (Yeni tarihli) (Tüzel Kişi)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler
...Devamını Oku
1-Dilekçe, (Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği.) 2-İlgili Müzenin görüşü 3- Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 4- Etkinliğin yapılacağı Müdürlük ile yapılan sözleşme.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
Kütüphane Üyelik Kartı
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
İş Başvuruları
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Özgeçmiş 3- En son bitirdiği okul Diploma fotokopisi 4- Hizmet Belgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu tabiler için) 5- Terhis Çizelgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu tabiler için
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın cevabı beklenir.
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 3-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 4-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 5-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter taktikli muvafakatname 6-Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği vize işlemleri
...Devamını Oku
1-Hizmet İçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi 2-Savcılıktan alınan Sabıka Kaydı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enerji Desteği Başvuruları
...Devamını Oku
1-Dilekçe( Vergi no ve Elektrik Abone no Banka Hesap no ayrı, ayrı belirtilecek) 2- Taahhütname 3-Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
...Devamını Oku
1- Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2- 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü 3- Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve ,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Talebi
...Devamını Oku
1-İlk müracaat www.telifhakları.gov.tr. Adresinden yapılır. 2- Sicil Gazetesi 3- Vergi Levhası 4- Kimlik Belgesi Örneği 5- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından) 6- Vekaletname(Noter tastikli)(Firma yetkisi yok ise Yeni tarihli) 7- İmza Sirküleri Örneği 8- Kiralama yapan işletmelerden yetki belgesi 9- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika süresi dolan işletmelerden.) 10-Banka Dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-Varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
BİMER Başvuruları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Broşür, bilgi talepler ve istekler karşılanmakta. Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir.
...Devamını Oku
Okuyucuya kütüphane içinde yararlanmak üzere kitap verme hizmeti.
...Devamını Oku
Hiçbir belge istenmemektedir.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teknik ve Mali Yardım Talebi(Proje)
...Devamını Oku
1-Gerekçe Raporu 2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı ) 4-Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Köy İhtiyar Heyeti Kurulu Kararı vs.)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç kitap verme hizmeti
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-İkametgah Belgesi (Son üç aya ait Elektrik, Su faturasıda olabilir.) 3-Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin verecekleri taahhüt belgesi.
...Devamını Oku
Kütüphane Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm amaçlı sportif faaliyetler yeterlilik belgesi talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Faaliyette görev alacak personelin sportif yeterliliklerini gösterir belge ve S.G.K. işe giriş bildirgeleri 3-Faaliyette kullanılacak ekipmanların kullanım kılavuzları 4-Üçüncü kişilere yönelik mali mesuliyet sigortası poliçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sergi Faaliyetleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2- Kısa özgeçmiş 3- Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku