­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | AMASYA
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15.06.1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete): Başvuru yazısı, Seyahat acentası işletme belgesi, Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri, Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti, Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi, Dalış merkez yetki belgesi, Dalış merkez yetki belgesi Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, k) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, l) Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi, m) Dalış noktaları, n) Jurnal Defteri, o) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri, ö) Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentasinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol, p) Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi
...Devamını Oku
Sergi açmak için Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğüne -dilekçe -Sanatçının 4 eserinin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Faaliyetleri
...Devamını Oku
6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğine Göre Yapılır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeleri
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Madde 6: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tescil işlemleri Madde 23: Korunması gerekli taşınır kültür varlıkları tescil işlemleri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sertifika Verilmesi
...Devamını Oku
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 18.4.2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca www.telifhaklari.gov.tr adresinden sırası ile -Online İşlemler -Sertifika Başvuruları -Başvuru Ekranı -Online Başvuru Ekranı -İnternet Uygulamalarına üye değilim. Üye olmak istiyorum. Üye iseniz kullanıcı adı ve şifre ile girilerek başvuru işlemi yapılır 1. Dilekçe 2. Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3. Vergi numarası beyanı 4.Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5. Sicil Gazetesi 6. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 7. Banka dekontu
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İnternet Üzerinden Müracaatın yapılmasına müteakip eksiksiz belge ile gelinmesi halinde
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik(23.03.2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete): Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur: a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) İkametgâh beyanı, c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı, ç) Üç adet vesikalık fotoğraf, d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste. (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir. (3) Güveni kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım-satımlarına fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanma, satın alma veya bulundurma suçları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyenlere koleksiyon izin belgesi verilmez.
...Devamını Oku
AMASYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Fotoğraf- Film Çekim Talepleri
...Devamını Oku
12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir. -Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekânların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge: a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği ) b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu. d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm Enerji Desteği
...Devamını Oku
İLK BAŞVURU Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislere Enerji Desteği Ödemeleri 6 Eylül 2013 tarih ve 28757 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "ÇEVREYE DUYARLI KONAKALAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR" yürürlüğe konulmuştur. 29 Haziran 2010 Tarih ve 27626 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara” ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, enerji desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler aşağıda belirtilen belgelerle beraber Müdürlüğümüze başvuracaktır. GEREKLİ BELGELER: 1- Başvuru Dilekçesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne hitaplı, işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış) 2- İşletmeyi temsile yetkili kişi adına düzenlenmiş İmza Sirküleri 3- Turizm İşletme veya Yatırım Belgesi fotokopisi. 4- Beyan ve taahhütname (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış) 5- Bilgi formu (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış) 6- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket unvanını, adresini ve en son ortaklı yapısını gösterir) 7- Elektrik faturası örneği. 8- Vergi Levha Fotokopisi örneği. “Bakanlığımızdan alınacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerin Enerji Desteği Ödemeleri ile ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler: 1- Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinden (6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında ibaresi bulunmak kaydıyla) vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge, 2- SSK işyeri sicil numarası, 3- Ödeme yapılacak Banka adı ve IBAN hesap numarası 4- Beyan ve taahhütname (işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesislerin "Fiyat Tarifesi” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım) Her Yıl 01 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında fiyat tarifeleri yenilerek onaylanmalıdır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri
...Devamını Oku
Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Amasya’da gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün www.amasyakulturturizm.gov.tr web adresinden de bilgi edinilebilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Talebi
...Devamını Oku
4848 Sayılı Kanun çerçevesinde; a) Gerekçe raporu b) Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge c) Encümen kararı d) Proje uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita, pafta) e) Uygulanacak proje f) Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 Gün içinde Bakanlığa Sunulur
...Devamını Oku
İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
-Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Korsan Yayın İhbarı İşlemi
...Devamını Oku
5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde: İl Denetim Komisyonu Faaliyetleri ve gelen ihbarlar, yapılan protokol gereği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulduğundan komisyon tarafından yürütülmektedir. a) Dilekçe
...Devamını Oku
İl Emniyet Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme İşlemi
...Devamını Oku
Her üyeye 15 gün süreli 3 (üç) kitap ödünç verilebilir.
...Devamını Oku
İl ve İlçe Halk Kütüphaneleri
...Devamını Oku
Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik (Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.) (10.08.1984 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete): Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde
...Devamını Oku
Turizm İşletmeli Belgeli Tesisler için “Denetleme Defteri” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Denetleme Defteri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;
...Devamını Oku
Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında gelen ziyaretçilere hizmet verilir. a) Müzenin Gezilmesi b) Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Amasya Müzesi pazartesi günleri kapalıdır
...Devamını Oku
Müze Kartı Talebi
...Devamını Oku
15.04.2009 tarih ve 157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesinin 5. Maddesi: Müze ve Ören Yerlerinden; 1-Nüfus cüzdanı / pasaport / sürücü ehliyeti
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Alabilmek için Üyelik İşlemleri
...Devamını Oku
Yetişkinler için: Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması Çocuklar için: Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması Velisi sayılabilecek birinin (anne, baba, ağabey, abla vb.) üye kayıt formunu imzalaması
...Devamını Oku
AMASYA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler için: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) allınan izin belgesi. 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar için: 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 5-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İstatistik Bilgi Talebi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Mevzi İmar planı
...Devamını Oku
Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri HES Projesi Ağaçlandırma Alanı İncelemesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda
...Devamını Oku
Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler
...Devamını Oku
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete): Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. 30 gün içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır
...Devamını Oku
Define Arama Kazısı İzin İşleri
...Devamını Oku
Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete): 1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi 2-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel, çap numarasını belirten vaziyet planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakat name, tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı.
...Devamını Oku
AMASYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
a) Dilekçe b) Afiş, davetiye örnekleri (Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde "Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresini bulundurmak. c) Gider belgeleri d) Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
1 Yıl Değerlendirme ve Yardım
...Devamını Oku
Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete): A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli) b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g) Sit paftası ve imar durumu ile ilgili belge (ilgili belediyeden) h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği) B) PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor b) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği g) Kanuni tebligat adresi, Valilikten havaleli müracaat dilekçesi h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
1 yıl içerisinde sonuçlanır
...Devamını Oku
Turizm İşletmeli Belgeli Tesisler için “Müşteri Şikâyet Defteri” Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Müşteri Şikâyet Defteri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi
...Devamını Oku
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete): a) Başvuru dilekçesi b) Belge talep eden tesise ilişkin rapor c) Taahhütname d) Mülkiyet belgesi e) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur
...Devamını Oku
Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Müzelerle, Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26.01.1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete): Video film ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodüksiyon yapılması, kopya çıkartılması, stampaj alınması hususlarında izin, Bakanlık Merkezince, diğer hususlarda ise ilgili müze müdürlüklerince verilir. Fotoğraf çekimleri için Valilik Onayı gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzenin Açık olduğu Günlerde ve Mesai saatleri içinde
...Devamını Oku
Yazma Eserlerden Yararlanma
...Devamını Oku
Hangi eserden, ne amaçla yararlanmak istediğine dair dilekçe Nüfus cüzdanı fotokopisi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük” uyarınca ödenmesi gereken ücretin banka dekontu.
...Devamını Oku
AMASYA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kısa Süreli Salon Tahsisleri (Konser Tiyatro vb. etkinlikler için.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi: a) Dilekçe (etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra
...Devamını Oku
Cumhuriyet Savcısı Güvenlik ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD vb.nin Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde: Resmi Yazı Kitap, CD, DVD, VCD
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süre Gelen Materyalin miktarına göre değişebilir.
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)
...Devamını Oku
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15.06.1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete): Yeterlilik Belgesi alabilmek için: Başvuru yazısı, Seyahat acentesi işletme belgesi, Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri, Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti, Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku