­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ADANA

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Taşınmaz Kültür Varlıklarının
...Devamını Oku
A.Proje Yardımları için 1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3-9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6-Kanuni tebligat adresi 7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri B.Proje Uygulama Yardımları için 1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 2-9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, 3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, 6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Geçici Koleksiyon Hizmeti
...Devamını Oku
1-Talep yazısı
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kitap Ödünç Verme Hizmeti
...Devamını Oku
1-Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kişilerce müzeye getirilen taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve müzeye alınması
...Devamını Oku
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Belge örneği, 3-Taahhütname, 4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Yıllık Vize Talepleri
...Devamını Oku
1-Bir önceki yılda düzenlenen en az üç hizmet içi eğitim seminerine katıldığına ilişkin belge, 2-Rehberlik Kimlik Kartı, 3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
‘Denetleme’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Sondaj Kazıları
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita, 4- İmar durumu, kadastral haritası ve çapı, 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kayıp veya Çalınmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Zayi ilanı verilen gazetenin aslı veya karakol tutanağı aslı,
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Soyadı Değişikliğinden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Evlenme cüzdanı aslı veya boşanma ilamı aslı veya mahkeme kararı aslı.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Eğitim Faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri)
...Devamını Oku
İlgili okul ve gurupların dilekçesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin Tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Eser örnekleri, 3-Katıldığı sergi vb. etkinlikler, 4-Özgeçmişi, 5-İşyeri faaliyet belgesi (var ise).
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Dil Ekletmeden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Kültür Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyaların
...Devamını Oku
Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Korsan Yayın İhbarı İşlemi
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentası / otel işletme belgesi, 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste, 4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği, 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti, 6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, 7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, 8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
‘Fiyat Tarifesi’ Onayı
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Fiyat tarifesi (iki takım)
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Kültür Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinemalara SERTİFİKA verilmesi
...Devamını Oku
1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası”, 2-Banka Dekontu (T.C.Merkez B.Ankara Şb. 350121007.8) 3-Faaliyet Belgesi, 4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse), 5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi), 6-Vergi Levhası, 7- TC. Kimlik No.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Define arama ruhsatı
...Devamını Oku
Define aramak isteyenler, 1-Dilekçe, 2-Tapu, 3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi, 4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, 5-Fotoğrafları, 6-Define aranacak yer için muvafakatname.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Süreli Olmayan Yayınlara (Kitap v.b.) Güvenlik Hologramı (BANDROL) verilmesi
...Devamını Oku
1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “süreli olmayan yayınlar vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası”, 2-Banka Dekontu (T.C.Ziraat B.Ank.Kızılay Şb.39039810-5001) 3-Bandrol İstenen Eser(Kitap), 4-Vekâlet Yazısı (Eser sahibi değilse), 5-Ticari Faal. Belgesi (Tüzel Kişi), 6-İmza sirküleri (Tüzel Kişi), 7-Vergi Levhası (Tüzel Kişi), 8-TC. Kimlik No, 9-Kitabı basan Matbaanın Sertifika Örneği, 10-Matbaa Sözleşmesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Jet-Ski liman envanter kayıtları, 3-Teknelerin tonilato belgeleri, 4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri, 5-Araçların test belgeleri ve faturaları.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
1-TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Müze Kartı Talebi
...Devamını Oku
1-Nüfus cüzdanı / Pasaport / Sürücü Ehliyeti,
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri(42.Madde)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Dört adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği, 5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi, 6-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan, 7-Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu, 8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont, 9- İkametgâh belgesi, 10-Üniversitelerce düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya Bakanlıkça düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya beyan,
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Kullanım Talebi
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Tapu örneği, 3- Harita.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
İl Müdürlükleri arasında rehber nakil talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont, 5-İkametgâh Belgesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Jurnal Defteri ve Faaliyete Katılanlar Defteri Tasdiki
...Devamını Oku
1-Kimlik fotokopisi, 2-Yetki belgesi, 3-Jurnal defteri, 4-Sportif faaliyete katılanlar defteri.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 4-Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Dernek ve Vakıflar için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında tı Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) 3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), S-Mülki idare amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, n Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. SÜRE: Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura) , sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
...Devamını Oku
Konuşan Kütüphane Hizmeti
...Devamını Oku
1-Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
C. Savcılığı, Gümrük ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki
...Devamını Oku
1-Resmi Yazı, 2-Kitap ve CD,DVD,VCD ler.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce onaylı), 3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste, 4-Personele ilişkin SGK tarafında verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği, 5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti, 6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, 7-Dalış merkez yetki belgesi, 8-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, 9-Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi, 10-Dalış noktaları, 11-Jurnal Defteri, 12-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri, 13-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol, 14-Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Afiş/davetiye örnekleri, 3-Gider belgeleri, 4-Oyun izlenme yazıları.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılamayacaklarına Dair Mazeret Bildirimleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Sağlık Kurulu raporu, 3-Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri, 4-Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları, 5-Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süre ile ikamet zorunluluğu, 6-Doğal afetler, 7-Askerlik, 8-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri ile ilgili yazı.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Ocak Ayı Sonu veya Nisan Ayı Sonu
...Devamını Oku
Özel Müze Kurma Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı, 3-Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği 4-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi, 5-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay. Müze olarak kullanılacak binanın Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Müze ve ören yerlerinin
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Film Çekim İzni
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Senaryo
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Koleksiyonerlik Belgesi Talebi
...Devamını Oku
1-Dilekçe; 2-Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 3-İkametgâh belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 5-Üç adet vesikalık fotoğraf, 6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir bir liste, 7-Tüzel kişilerden ise, 5 ve 6. maddelerde belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Sanatçı Vergi Muafiyeti İşlemi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Eser örnekleri, 3-İşyeri Faaliyet Belgesi (var ise), 4-Katıldığı Sergi, Konser vb. etkinlikler.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-Etkinlik programı, 3-Gider bilânçosu, 4-Afiş/davetiye örnekleri, 5-Gider belgeleri, 6-İzleme formu.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Tanıtım Faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi)
...Devamını Oku
İlgili okul ve gurupların dilekçesi.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Yıpranma veya Kırılmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe, 2-İki adet fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, 4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM hesabına yatırıldığına dair dekont.
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
1-Kütüphane Üye Kartı
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku
Turizm Danışma ve Tanıtıcı yayın talebi
...Devamını Oku
1-Şahsen 2-Dilekçe veya e-mail
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mahmut HAZIRLAR
...Devamını Oku