Mevlidü’n-Nebi Adlı Eser Halk Kitabı Olarak Değerlendirilebilir mi?

KAYNAKÇA • Aksoy Hasan (2004), “Mevlid (Türk Edebiyatı)”, DİA , Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C. 29, s. 482- 484. • Aksoy Hasan (2007), “Eski Türk Edebiyatı’nda Mevlidler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi , Cilt 5, Sayı 9, s. 323-332. • Ateş Ahmet (1954), Vesiletü’n-Necât Mevlid , TTK Yayınları, Ankara. • Arpaguş Hatice Kelpetin (2015), Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları , İVAF Yayınları, İstanbul. • Bayraktar Şule (2013), “Dede Süleyman Çelebi, Hikâye-i Mevlidü’n-Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem: Mevlid-i Şerîf , İstanbul: Matbaa-i Osmaniye 1311 (1893-1894), 46 s.”, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi) , S. 32, s. 263-264. • Boratav P. Naili (1946), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, MEB Yayınları, Ankara. • Faroqhi Suraiya (2002), Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam , Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 4. Baskı. • Kocatürk V. Mahir (1970), “Manzum Dinî Destanlar”, Türk Edebiyatı Tarihi , Edebiyat Yayınevi, Ankara. • Köksal M. Fatih (2011), Mevlid-nâme , Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara. • Mevlid , (1289), Matbaa adı yok, İstanbul. • Mevlid , (1323), Ahmet Kâmil Matbaası, İstanbul. • Özalp N. Ahmet (2014), Mevlid Hikâyeleri , Büyüyenay Yayınları, İstanbul. • Öztürk Serdar (2006), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları”, Kebikeç Dergisi , S. 21, s. 47-72. • Öztürk Zehra (2007), “Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları”, Türkiye Araştır- maları Literatür Dergisi , S. 9, s. 401-445. • Pekolcay Necla (1980), Mevlid/Süleyman Çelebi , Dergâh Yayınları, Ankara. • Pekolcay Necla (1981), İslâmî Türk Edebiyatı-I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1. Baskı. • Spengler Eckehort (1998), “Halk Hikâyesi ve Halk Kitabı” (çev.: S. Sönmez), Milli Folklor , S. 40, s. 64- 70. • Spies Otto (1942), Türk Halk Kitapları (çev.: Behçet Gönül), Rıza Koşkun Basımevi, İstanbul. • Yavuz Kemal (2007), “Mevlid’in Türkçe Kaynakları Şerhleri ve Mevlid Metni Üzerine”, Süleyman Çelebi ve Mevlid (ed.: M. Kara, B. Kemikli), Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2. Baskı, s. 61-86.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MTc2