Masal Anlatıcılarının Bilinçaltlarında Adalet Kavramı

300 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı • HERODOTOS, (1991), Herodot Tarihi , 3. bs., (çev. Müntekim Ökmen), Remzi Kitapevi. • JUNG, Carl Gustav (2006), Analitik Psikoloji , 2. bs., (çev. Ender Gürol), Payel Yay., İstanbul. • KAFADAR, Cemal (2017), Kendine Ait Bir Roma Diyar-ı Rum’da Küresel Coğrafya ve Kimlik Üzeri- ne, Metis Yay., İstanbul. • KAFESOĞLU, İbrahim (1993), “Selçuklular,” İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, C.X. s.353-416). • KANCA, Elif (2009), Masalların Toplumsal İşlevi: Bir Göstergebilimsel Sembolik Analiz, Hacettepe Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara. • GÖLPINARLI, Abdulbaki (1997), Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiîler , Der Yay., İstanbul. • POSPELOV, N. Gennadıy, (1984) Edebiyat Bilimi , Ankara. • RAMAZANOĞLU, M, (1993), Gilgameş Destanı, MEB Yay., İstanbul. ???? • RIFAT, Mehmet (2006), “Eleştiri Tarihinden Mircea Eliade: Sözlü Edebiyat II,” Edebiyat ve Kültür Dergi- si Varlık , S.1182, 68-73. • SEYİDOĞLU, Bilge (1975), Erzurum Halk Masalları Üzerine Araştırmalar Metinler ve Açıklamalar, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum. • SETİDOĞLU, (1988), “Bayburt Halk Masalları ve Halk Düşüncesi,” Masal Araştırmaları I , (hzl. Nuri Taner), İstanbul, Art-San Yay., s. 71-78. • ŞİMŞİRGİL, Ahmet (2017), Emir Timur , Timaş Yay., İstanbul. • ROSENTHAL, E.I.J. (1996), Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi , (çev. Ali Çoksu), İstanbul. • TODOROV, Tzvetan (1999), Fantastik Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım , çev. Nedret Özkanat), Metis Yay., İstanbul. • TURHAN TUNA, Sibel (2014), Türk Masallarının Varoluşculuk Açısından İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayımları, Muğla. • UYSAL, Zeynep (2006), Olağanüstü Masallardan Çağdaş Anlatıya: Muheyyelât-ı Aziz Efendi , Boğa- ziçi Üniversitesi Yay., İstanbul. • ORTAYLI, İlber (2012), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 4.bs. , Cedid Yay., Ankara. • ÖNAL, Mehmet Naci (2006), “Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma,” Mitten Meddaha Halk Anla- tıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri , gazi Üiniv. THBMER Yay., Ankara, 183-197. • ÖNAL, Mehmet Naci (2009), “Kutsalı Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik,” Milli Folklor , S. 84, 57-72. • ÖNAL, Mehmet Naci (2015), Varoluşcu Düşünce Ekseninden Mesnevi’yi Okumak,” Skolastik Fantazya Hayalden Endüstriye Popüler Kültür Odağında Masal Çözümlemeleri , (Derleyen Hüseyin Köse), Ayrıntı Yay., İstanbul, 279-302. • WELLEK R. ve Warren A. (1983), Edebiyat Biliminin Temelleri , (çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm bakanlığı Yay., Ankara. • www.tarihbilimi.gov.tr ./makale/roma-uygarlığı (15.10.2017)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MTc2